9.A


posledný týždeň

SJL - vypracovať v hravej slovenčine chýbajúce cvičenia k učivám, ktoré sme stihli prebrať a chýbajú nám vypracované v hravej slovenčine

BIO: Na záver si zopakujte učivo Ekosystém 

GEO: Zopakujte si na záver učivo o štátoch Severnej Ameriky 


v pondelok 15.6.2020

SJ - test pridaný na bezkriedy.sk

GEO: Opakovanie: učebnica str. 31. - 32. a 76. - 77. Všetky zadania prosím vyriešiť do 19.6.2020. Stačí prečítať, netreba posielať.


aktualizované v pondelok 8.6.2020

SJL - práca pridaná na bezkriede.sk

MAT: Opakovanie - záverečné opakovanie - na bezkriedy sa nachádza test z matematiky. Ide o posledné učivo v tomto šk. roku. Prosím vyriešiť do 19.6.2020

BIO: Záverečné opakovanie - na bezkriedy.sk sa nachádza pracovný list o Ekosystéme. Ide o posledné učivo v tomto šk. roku. Termín odovzdania je do 19.6.


aktualizované v pondelok 1.6.2020

SJL - práca v bezkriede

GEO: Austrália - učivo si zopakujte pomocou učebnice a na bezkriedy sa nachádza pracovný list. Všetky zadania prosím vyriešiť do 14.6.2020

MAT: Opakovanie - Objem a povrch kužeľa - na bezkriedy sa nachádzajú príklady na opakovanie učiva o kužeľoch. Všetky zadania prosím vyriešiť do 5.6.2020

BIO: Opakovanie globálne ekologické problémy - na bezkriedy sa nachádza jednoduchý test na opakovanie o Globálnych ekologických problémoch. Všetky zadania prosím vyriešiť do 5.6.2020


aktualizované v pondelok 25.5.2020 

SJL: práca pridaná na bezkriedy.sk

MAT: Opakovanie - Konštrukcia rovnobežníkov - na bezkriedy sa nachádzajú príklady na opakovanie učiva o rovniciach. Všetky zadania prosím vyriešiť do 29.5.2020.

BIO: Zachovanie ekologickej rovnováhy - pozrite si učivo v učebnici, prezentáciu na bezkriedy o Ekologickom poľnohospodárstve a vyriešte aj jednoduchý pracovný list na bezkriedy. Všetky zadania prosím vyriešiť do 29.5.2020.


aktualizované v pondelok 18.5.2020 

SJL: pracovné listy na precvičovanie sa nachádzajú na bezkriede

MAT: Opakovanie - Riešenie nerovníc - na bezkriedy sa nachádzajú príklady na opakovanie učiva o rovniciach. Všetky zadania prosím vyriešiť do 24.5.2020.

GEO: Argentína a laplatské krajiny - učivo si zopakujte pomocou učebnice str. 72. - 75. a na bezkriedy sa nachádza prezentácia k danému učivu a poznámky, ktoré si buď vytlačte a nalepte do zošita, alebo si ich prepíšte. Všetky zadania prosím vyriešiť do 29.5.2020.

BIO: Biologická a ekologická rovnováha - pozrite si učivo v učebnici, prezentáciu na bezkriedy a vyriešte aj pracovný list na bezkriedy. Všetky zadania prosím vyriešiť do 24.5.2020


aktualizované v pondelok 11.5.2020 

SJ - pridané pracovné listy na bezkriede

MAT: Opakovanie - Riešenie rovníc - na bezkriedy sa nachádzajú príklady na opakovanie učiva o rovniciach. Všetky zadania prosím vyriešiť do 17.5.2020 

GEO: Čím je výnimočná Brazília - učivo si zopakujte pomocou učebnice a na bezkriedy vyriešte jednoduchý test. Všetky zadania prosím vyriešiť do 17.5.2020

BIO: Projekt - príroda okolia domu, školy, obce - vypracujte projekt alebo prezentáciu v ktorej zdokumentujete prírodu (rastliny, živočíchy, neživú prírodu) svojho okolia. Projekt na výkres A3 alebo prezentácia aspoň 8 snímok. Všetky zadania prosím vyriešiť do 17.5.2020


aktualizované v utorok 5.5.2020 


aktualizované v pondelok 4.5.2020 

MAT: Opakovanie - Podobnosť trojuholníkov - na bezkriedy sa nachádzajú príklady na opakovanie učiva o podobnosti trojuholníkov. Všetky zadania prosím vyriešiť do 10.5.2020.

BIO: Biosféra a jej zložky - pozrite si učivo v učebnici a na bezkriedy.sk sa nachádza k učivu prezentácia a pracovný list. Všetky zadania prosím vyriešiť do 10.5.2020.

GEO: Mexiko a Karibská oblasť - učebnica str. 67 a na bezkriedy je prezentácia a tajničky, ktoré vychádzajú z učiva. Všetky zadania prosím vyriešiť do 10.5.2020. 


aktualizované v utorok 28.4.2020

Oznam

V najbližších dňoch očakávajte prihlášky na SŠ. Budú Vám zaslané na Vašu adresu do schránky. Ak s nimi budete súhlasiť, zákonní zástupcovia a žiaci ich podpíšu. Takisto návratku, o tom, že ste prebrali zápisný lístok. Návratku vyplňte, do zápisného lístka nezasahujte. Ten si odložte, budete ho potrebovať pri zápise dieťaťa na SŠ. Podpísané prihlášky a návratku o prebraní zápisného lístka doručte do školy, priamo vedeniu školy v čase od 8.00 do 10.00 alebo do schránky pri vchodových dverách na 1. stupni. Termín: do 7. 5. 2020.


aktualizované vo štvrtok 30.4.2020


aktualizované v stredu 29.4.2020


aktualizované v utorok 28.4.2020


aktualizované v pondelok 27.4.2020 

MAT - Realizácia vlastných jednoduchých štatistických prieskumov, projektov, ich spracovanie - Vypracujte najmenej 8 vlastných štatistických prieskumov. Tieto spracujte formou tabuľky a grafov. Vypočítajte aj početnosť, relatívnu početnosť a aritmetický priemer. Toto spracujte najlepšie v exceli, ale môžete aj písomne na papier. Zašlite do 30.4.

BIO - Život ekosystému - na portáli bezkriedy sa nachádza prezentácia Život ekosystému spolu s testom. Všetky zadania prosím vyriešiť do 30.4.2020


aktualizované v piatok 24.4.2020


aktualizované vo štvrtok 23.4.2020


Úlohy sú priebežne vymazávané.