Didaktické hry a účelové cvičenia

Dňa 25.júna 2019 sa uskutočnili na našej škole účelové cvičenia pre II. stupeň a didaktické hry pre I. stupeň ZŠ.
Ich priebeh bol zložený z dvoch častí. Prvá časť bola teoretická. Učitelia žiakom sprostredkovali témy: riešenie mimoriadnych situácií, zdravotná príprava,podanie prvej pomoci, pohyb a pobyt v prírode a jej ochrana, výchova k bezpečnému správaniu, dopravná výchova, civilná ochrana. Témy žiakov zaujali, žiaci sa aktívne zapájali do rôznych úloh, spontánne reagovali a pohotovo odpovedali na položené otázky.
Druhá časť - na praktické precvičovanie učiva sme využili slnečné počasie a so žiakmi sme sa vydali do terénu - na vytvorených stanovištiach plnili žiaci po triedach úlohy z učiva. Veľmi dôležitý bol aj čas, za ktorý celú trasu absolvovali: pohyb a pobyt v prírode, základy zdravotnej výchovy, riešili úlohy z oblasti dopravnej výchovy a úlohy z oblasti riešenia mimoriadnych situácií, topografické značky, práca s mapou a buzolou, hod granátom na cieľ, atď.
Deťom sa tieto aktivity veľmi páčili a užili si aj spoločné hry v lese.