Vítame Vás na našej webovej stránke školy - kde Vám budeme pravidelne prinášať najaktuálnejšie informácie.

PROJEKT DO ŠKOLY NA BICYKLI

Od 21. septembra do 2.októbra 2020 opäť odštartuje projekt "Do školy na bicykli". Jeho cieľom je zistiť záujem o využívanie bicykla ako zdravého, ekologického a ekonomického dopravného prostriedku pri každodennom dochádzaní do školy. 

Už viackrát naša škola získala prvé miesta za najvyššiu dochádzku žiakov do školy na bicykli či za najväčší počet jázd. Vyhrali sme tričká Petra Sagana, odznaky, cyklošatky, vaky, stojany na bicykle. Preto "zabojujme" aj teraz, aby sa nám pošťastilo opäť vyhrať. 

Pozývame všetkých žiakov a zamestnancov našej školy, aby sme kampaň podporili a v dňoch od 21.septembra do 2.októbra 2020 budeme do školy chodiť na bicykli či kolobežke (nie autom). Každé ráno budú triedni učitelia si zaznamenávať počet žiakov, ktorí kampaň podporili. Žiaci, ktorí prídu do školy 10x na bicykli, získajú kartičku Petra Sagana, ktorú môžu potom použiť na odmietnutie jednej známky z ľubovoľného predmetu. 

Pozor! Nikto si nesmie zabudnúť cyklistickú prilbu, reflexný prvok, každý musí ovládať základy cestnej premávky.

Každý predsa vie, že bicyklovanie je zdravé, zábavné, rýchle a navyše neznečisťuje životné prostredie. 

Cieľom súťaže je:

 • Priniesť radosť z cesty do školy;
 • zvýšenie fyzickej aktivity a zlepšenie zdravia žiakov;
 • povzbudenie záujmu žiakov o dochádzanie do školy na bicykli, kolobežke;
 • zníženie motorovej dopravy a zápch v okolí škôl;
 • zvýšenie povedomia o udržateľnej mestskej doprave;
 • zistenie záujmu škôl o podporu dochádzania žiakov do školy na bicykli či kolobežke;
 • zistenie možností škôl v poskytovaní vhodných podmienok pre bicyklujúcich či kolobežkujúcich žiakov (aj učiteľov).

Tešíme sa na Vašu aktívnu účasť!

www.doskolynabicykli.skDňa 16.septembra 2020 sa uskutočnili voľby do Rady školy pri Základnej škole Borský Mikuláš za rodičov. Výsledky volieb sú nasledovné: Mgr. Lucia Kolláriková, Mgr. Mária Šajdíková, Ing. Roman Gazárek, JUDr. Kristína Burianová. 

Želáme zástupcom rodičov v pôsobení v Rade školy veľa úspechov. Vážení rodičia,
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydáva aktualizované Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.
Pripomíname, že toto vyhlásenie je žiak povinný do školy priniesť v prípade, ak chýba, resp. je mimo svojej triedy 3 a viac dní (vrátane víkendu) o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Vedenie základnej školy oznamuje rodičom žiakov, že dňa 16.septembra, t.j. v stredu o 17 h sa uskutočnia voľby do Rady školy pri ZŠ Borský Mikuláš za rodičov. 

Voľby sa uskutočnia v jednotlivých triedach základnej školy. Za každú rodinu môže voliť jeden zákonný zástupca. 

                                                                                                                        Tešíme sa na Vašu účasť.


Jesenný zber papiera sa uskutoční v dňoch 16. a 17. septembra 2020.

Opäť budeme zbierať starý a nepotrebný papier. Cieľom je predovšetkým ochrana životného prostredia a vzbudenie záujmu detí o separáciu odpadu. Vopred ďakujeme všetkým, ktorí sa do zberu zapoja.


Milí žiaci a rodičia,

v pondelok, t.j. 14.09.2020 sa uskutočnia: 

 pre žiakov 1. - 4.ročníka DIDAKTICKÉ HRY od 8.00h do 11.00h

 pre žiakov 5. - 9.ročníka ÚČELOVÉ CVIČENIA od 8.00h do 11.30h

V tento deň sa nevyučuje v škole, ale vonku v prírode. Oblečte, prosím, Vaše ratolesti do vhodného oblečenia a obuvi. Školská jedáleň zabezpečí namiesto obedu suchú stravu a Školský klub detí bude riadne v prevádzke.  


Zajtra, t.j. vo štvrtok 10.septembra 2020 prídu našu školu navštíviť páni z Cyklokoalície. Preto budeme radi, ak zajtra prídete do školy na bicykli a naše stojany budú plné ako vždy. 

Už viackrát naša škola získala prvé miesta za najvyššiu dochádzku žiakov do školy na bicykli či za najväčší počet jázd. Vyhrali sme tričká Petra Sagana, odznaky, cyklošatky, stojany na bicykle. 

Aj v tomto školskom roku sa prihlásime a podporíme projekt  "Do školy na bicykli", ktorý bude prebiehať od 21.septembra do 2.októbra 2020. Podrobné informácie čoskoro zverejníme. 

Každý predsa vie, že bicyklovanie je zdravé, zábavné, rýchle a navyše neznečisťuje životné prostredie :-)


Vážení rodičia,                                                                                              srdečne Vás pozývame na TRIEDNE RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE, ktoré sa uskutoční dňa 8.septembra 2020  (t.j. v utorok)                                                                                 o 17.30h na I.stupni a                                                                                  o 18.00h na II.stupni.

                                                                                               Tešíme sa na stretnutie s Vami!                                                       


Slávnostné otvorenie nového školského roka 2020/2021

Prvý školský deň sa niesol podobne ako na ostatných základných školách kvôli mimoriadnej situácii v inom - nie tradičnom duchu.
Slávnostné otvorenie šk. roka 2020/2021 pre druhákov až deviatakov prebiehalo cez školský rozhlas. Náš pán riaditeľ týchto žiakov privítal, prihovoril sa zvlášť deviatakom, keďže ich čaká náročný školský rok a zástupkyňa riaditeľa školy žiakov oboznámila s organizačnými pokynmi. Potom žiaci pokračovali triednickou hodinou. Pre našich prváčikov sa privítanie uskutočnilo zvlášť na školskom ihrisku, kde ich mohol sprevádzať aj zákonný zástupca, sprevádzali ich i pani učiteľky z materskej školy. Veľmi pekný pohľad sa naskytol na nedočkavých prváčikov, ktorých je v tomto školskom roku úctyhodných 51. Okrem privítania v škole pánom riaditeľom dostali knihu od pána starostu, ktorá im bude pripomínať 1.deň v škole a malé darčeky od základnej školy. Zároveň každý prvák dostal od deviatakov balónik a podľa farby balónika vedel, do ktorej triedy bude patriť, lebo aj pani učiteľky mali takú farbu balónika. Prváci s pani učiteľkami prešli cez zlatú bránu a stali sa ozajstnými žiakmi našej školy. Vítame ich v našej veľkej školskej rodine a prajeme im veľa úspechov v školských laviciach.
Zaželajme si, aby nový školský rok bol plný zaujímavých projektov, súťaží, hier, aby sme zažívali školu hrou, tešili sa zo spoločných podujatí, aby bol školský rok pestrý, veselý, plný nových objavov. Úprimne si želáme, aby naša škola tak ako doteraz fungovala ako úspešná výchovno-vzdelávacia inštitúcia, a nech porozumenie, tolerancia a pochopenie sú našimi najmocnejšími spojencami na spoločnej ceste za vzdelaním.
Všetkým prajeme, aby školský rok 2020/2021, ktorý považujeme za otvorený, bol pre nás úspešný a priniesol čo najviac príjemných situácií a veľa užitočného!


FOTOGRAFICKÁ SÚŤAŽ ENVIRÓZA na cestách

Milí žiaci, zapojte sa do fotografickej súťaže a vyhrajte vecné ceny a VÝLET pre celú triedu! (Doprava, strava a vstupné na exkurziu sú zdarma.)

Ak máte vlastnú zaujímavú fotografiu (môže byť aj selfie) zo Slovenska, zahraničia alebo z okolia obce, pošlite ju s popisom miesta do správy na messenger/zakladnaskolaborskymikulas alebo po vložení loga ENVIRÓZA priamo na facebook.com/envirovychova. Zdieľajte informácie o súťaži a zbierajte lajky pre svoje fotografie.

Do 15.9.2020 môžete odfotografovať nielen nedotknutú prírodu alebo pekne upravené miesto (park, dažďovú záhradu, zrevitalizované pozemky alebo budovy ...), ale i enviromentálnu záťaž, ktorú ste na svojich cestách objavili (skládku odpadu, znečistený les, a potok ...). Upozorníte tak svojich kamarátov na miesta, kde sa ľudia k svojmu okoliu správajú šetrne a naopak, kde ho ničia a znečisťujú. 

Sme zvedaví, čo všetko ste na svojich letných cestách objavili a tešíme sa na Vaše príspevky!


OZNAM

Hygienické potreby (hygienické vrecúška) - netreba žiakom zabezpečovať, nakoľko je v každej triede i na toaletách zabezpečené tekuté mydlo, papierové utierky a toaletný papier.


 • Vážení rodičia a žiaci!
 • Od 2.septembra do 14.septembra je používanie rúšok v interiéri školy pre žiakov 2. stupňa povinné,
 • žiaci 1. stupňa budú používať rúška vo všetkých priestoroch mimo svojej triedy,
 • preto žiadame zákonných zástupcov, aby pre svoje dieťa zabezpečili každý deň 2 rúška a jednorazové papierové vreckovky,
 • pri prvom nástupe žiaka do ZŠ je zákonný zástupca povinný predložiť čestné prehlásenie a po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (obe tlačivá sú k dispozícii nižšie),
 • upozorňujeme na nutnosť mať zákonným zástupcom vyplnené a podpísané čestné prehlásenie. Bez neho sa nebude môcť žiak zúčastniť na vyučovaní!!!

V súlade s aktualizovanými pokynmi týkajúcimi sa organizácie a podmienok výchovy a vzdelávania v ZŠ a zabezpečenia potreby dodržiavania protiepidemických opatrení zverejňujeme základné prevádzkové podmienky školy po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19.

Prehľad základných podmienok:

 • Pri vstupe do budovy každý žiak/žiačka vykoná dezinfekciu rúk,
 • žiaci musia mať každý deň 2 rúška a papierové jednorazové vreckovky,
 • nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy a školského klubu detí,
 • rodičia ani iné sprevádzajúce osoby do školy vstupovať nemôžu. Žiaka 1. ročníka môže v budove školy sprevádzať len jeden zákonný zástupca a to len v 1.deň nástupu,
 • zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy, resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR). V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

Čestné prehlásenie - zdravotný dotazník - si môžete vytlačiť alebo osobne prísť vyzdvihnúť na II.stupeň do pondelka, každý deň do 14,00 hod.


Vedúca ŠJ oznamuje rodičom detí, ktoré navštevujú materskú školu a základnú školu a majú záujem prihlásiť svoje dieťa na stravovanie v školskom roku 2020/2021, že tak môžu urobiť v dňoch od 24.8.2020 do 31.8.2020 v čase od 6.00 hod. do 14.00 hod. v kancelárii vedúcej ŠJ.

Prihlášky na stravovanie sú k dispozícii na internetovej stránke základnej školy a v školskej jedálni. 

Odovzdávajú ich aj tí, ktorí sa už stravovali v minulom školskom roku. Prihlášky je možné zaslať aj elektronicky na adresu skolskajedalen@zsborskymikulas.sk alebo vhodiť do poštovej schránky, ktorá sa nachádza pri vstupe do areálu školy.

Prípadné informácie poskytne vedúca ŠJ na tel.čísle 034/65 95 113. 


Zoznam učebných pomôcok pre školský rok 2020/2021 pre žiakov 1. - 9. ročníka


*** školský rok 2019/2020 ***

                                            Program v dňoch od 22.06.2020 - 30.06.2020

Vyučovanie:  I.stupeň 8.00 - 11.00 hod.

                          II.stupeň 8.00 - 11.30 hod.

22.06. pondelok: Príprava učebníc na odovzdanie a výmena učebníc medzi ročníkmi

23.06. utorok: Didaktické hry a účelové cvičenia v prírode

24.06. streda: Vyučovanie podľa daného rozvrhu

25.06. štvrtok: Vyučovanie podľa daného rozvrhu

26.06. piatok: Dopravná výchova pre I. a II. stupeň

V piatok bude Školský klub detí len do 15.00h. 

29.06. pondelok Odovzdanie a čistenie tried

30.06. utorok Slávnostné ukončenie šk.roku 2019/2020 - odovzdávanie vysvedčeníVážení rodičia žiakov 6.-9. ročníka a žiakov, ktorí nastupujú 1x od 22.6.,

pri nástupe žiaka do školy dňa 22.6.2020 je potrebné odovzdať vypísané a podpísané  Vyhlásenie o bezinfekčnosti. Ak nemáte možnosť si tento dokument vytlačiť, vyzdvihnúť si ho môžete v II.pavilóne ZŠ.Milí rodičia, milí žiaci, rozvrhy hodín a informácie k nástupu do školy k 1.6.2020 sú v priečinkoch pod každou triedou. 

Pripomíname všetkým, že nezabudnúť priniesť vypísané a podpísané tlačivo o bezinfekčnosti  a 2 rúška. 

MIMORIADNA SPRÁVA !!! 

Dnes vám dáme darček malý,
aký by ste nečakali.
V pondelok si budík dávajte,
z postele opäť skoro vstávajte.
Od online učenia vám pokoj dáme,
úlohy vám nezadáme!
Deň detí si vychutnáme
v škole sa pobavíme.
Vyvetrajte svoje hlavy,
nech v pondelok všetci v zdraví,
v "onlajn" škole vidíme sa,
nám už teraz srdce plesá!  

Tešíme sa na Vás v pondelok 1.6.2020 !


Vážení rodičia, pred opätovným nástupom žiakov do našej ZŠ od 1.6.2020 sme vydali Organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v ZŠ Borský MikulášPozorne si ju prečítajte, prípadne vytlačte. 

Vašou najdôležitejšou povinnosťou je, aby žiak pri vstupe do školy odovzdal Vami podpísané tlačivo o bezinfekčnosti, ktoré si môžete stiahnuť tu, prípadne vyzdvihnúť v 2. pavilóne ZŠ. 

 Zároveň Vás prosíme o zabezpečenie dvoch ochranných rúšok pre Vaše dieťa.

 Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu. 
Vážení rodičia! Na základe rozhodnutia ministra školstva SR majú žiaci možnosť od 1.júna 2020 dobrovoľne sa vrátiť späť do školských lavíc. Jedná sa o žiakov 1. - 5.ročníka. 

V tejto súvislosti sa obraciame na všetkých rodičov žiakov 1. - 5.ročníka ZŠ s prosbou o vyplnenie prihlasovacieho formuláru, v ktorom vyjadríte súhlas / nesúhlas s nástupom do ZŠ. Zároveň treba potvrdiť vo formulári záujem o ŠKD a stravovanie v školskej jedálni. 

Dotazník Vás poprosíme vyplniť do štvrtka 21.5.2020 do 16.00h.

Tí žiaci, ktorí sa 1.júna nevrátia do ZŠ sa budú vyučovať tak ako doteraz - dištančnou formou. 

Ďakujeme za spoluprácu


Vážení rodičia a žiaci, v pracovných dňoch od 8.00 h - 10.00 h bude v škole služba v prípade nutnej potreby. 


Vážení rodičia,

aj v budúcom školskom roku 2020/2021 máte možnosť vybrať si pre svoje dieťa povinne voliteľný predmet:

Náboženská výchova/Etická výchova.

Priložený online formulár je určený pre žiakov, ktorí v tomto školskom roku navštevujú I. až VIII. ročník.

Vyplňte prosím nasledovný formulár a odošlite nám ho:Vážení rodičia!

Prosíme Vás o vyplnenie a podpísanie prihlášky do Školského klubu detí na šk.rok 2020/2021. 

Prihlášku vypĺňajú rodičia žiakov, ktorí sú v tomto školskom roku žiakmi I. až III. ročníka.

Súčasťou prihlášky je možnosť prihlásenia Vášho dieťaťa do Ranného školského klubu detí.

Vyplnenú a podpísanú prihlášku Vás poprosíme poslať na zapis@zsborskymikulas.sk alebo vložiť do schránky v I. pavilóne ZŠ Borský Mikuláš, prípadne osobne vedeniu v čase od 8.00 do 10.00 hod. v II. pavilóne ZŠ.

Ďakujeme za spoluprácu.Vážení rodičia !

Zasadnutie Rady OZ Krok do budúcnosti schválil členský príspevok na rok 2020 vo výške 6,-eur.

Členský príspevok, prosíme, uhradiť do 31.7.2020.

Spôsob úhrady: len prevodom na účet VUB z dôvodu súčasnej situácie:

Číslo účtu: SK 730200 000000 3492731953, SWIFT SUBA SKBX (do poznámky uveďte Vaše meno). 

Vážení rodičia a priatelia školy!
Občianske združenie Krok do budúcnosti bolo registrované do
Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2020.

Touto cestou sa obraciame na Vás s prosbou, aby ste mysleli na našich žiakov, Vaše deti, v súvislosti s možnosťou poukázania Vašich 2% zaplatenej dane z príjmov za rok 2019.

Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane.

Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na: skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole a skvalitnenie vybavenia školy.

V prípade, že sa rozhodnete Vaše 2 % poskytnúť nášmu združeniu, Vaše dieťa si môže VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby vyzdvihnúť u triedneho učiteľa alebo stiahnuť z webového sídla školy.! ! ! Prosíme rodičov žiakov, aby svoje deti prihlásili do www.bezkriedy.sk (pokyny pre registráciu sú rozpísané v priečinku - Domáce precvičovanie), kde im budú učitelia posielať úlohy, ktoré budú žiaci vypracovávať online a učitelia uvidia, či to daný žiak vypracoval a taktiež učitelia potrebujú spätnú väzbu. Kto nemá možnosť prihlásenia cez PC, bude svojim vyučujúcim posielať vypracované cvičenia odfotené na meilové adresy, príp. messenger.  

 • Naša škola v novej súťaži RTVS

Naša škola sa zaregistrovala do súťaže RTVS pre základné školy "NAJ ŠKOLA SK".

Je to len na Vás. Bude Vás to stáť len pár sekúnd času, ale naši žiaci budú mať zážitok na celý život. A nezabudnite, že hlavná finančná výhra pre školu tiež stojí za to. ZABOJUJME SPOLOČNE O TITUL NAJ ŠKOLA ROKA S FINANČNOU VÝHROU 10 000 €.

Hlasovanie za jednotlivé školy prebieha od 16.3.2020 do 12.4.2020 na webe www.najskola.sk.  Už teraz sa tešíme, že nás s radosťou podporíte!

NAJ ŠKOLA je nová šou RTVS pre všetky základné školy na Slovensku. Ide o vedomostnú súťaž s prvkami využitia zručnosti žiakov.
Z každého okresu na Slovensku postúpi do televíznej relácie iba jedna škola. Nie je dôležité sa len prihlásiť, ale je potrebné zabojovať o priazeň rodičov, starých rodičov a celej komunity, ktorá bude hlasovať tak, aby daná škola z okresu získala čo najviac hlasov.

Vážení rodičia, učitelia, žiaci, široká verejnosť!

Chceme Vás poprosiť, aby ste zahlasovali za našu školu, aby sme sa dostali do televízie ako prví z okresu. Každý deň môžete z rôznych mailov hlasovať, vždy len 1x za deň . Podporte nás, aby sme mohli ísť ukázať, že sme šikovní. Veď sme viackrát získali 1.miesto v okrese v rebríčku hodnotenia škôl vďaka našim vedomostiam a schopnostiam. Teraz je na Vás a Vašom hlase, aby sme svoje schopnosti ukázali v televíznom vysielaní. Poďme do toho!

Tu môžete hlasovať: https://najskola.sk/#registration

CHCEME ÍSŤ DO TELKY! PODPORTE NÁS!

ĎAKUJEME

Vážení rodičia,
v súvislosti so šíriacimi sa vírusovými ochoreniami Vás žiadame o zodpovedné zhodnotenie zdravotného stavu Vášho dieťaťa každé ráno predtým, než ho pošlete do školy. Ak sa Vám zdá, že je choré alebo že na neho "niečo lezie", neposielajte ho do kolektívu, inak sa nám bude chrípka točiť v škole stále.
Ak ste sa v uplynulom období vrátili zo zahraničnej dovolenky, konzultujte ďalší postup a poslanie/neposlanie svojho dieťaťa do kolektívu so svojím lekárom.

Ministerstvo zdravotníctva SR "Apeluje na rodičov, pokiaľ sa ich deti vrátili z oblastí, kde sa koronavírus objavil, aby sami zvážili ich 14-dňovú domácu izoláciu".
Buďme zodpovední voči svojmu okoliu❗️


Ďakujeme za pochopenie. 


Klikni
Klikni

         TESTOVANIE ŽIAKOV 9. ROČNÍKA

Testovanie T9-2020 žiakov 9. ročníka sa uskutoční 1.apríla 2020 (t.j. v stredu) na všetkých základných školách Slovenskej republiky z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Testovania sa zúčastnia žiaci 9. ročníka, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

Cieľ testovania: je získať prehľad o výkonoch žiakov na výstupe zo stupňa ISCED 2, porovnať ich výkony v testoch a poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší prehľad o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania. Výsledok žiaka slúži ako podklad pre prijímacie skúšky na stredné školy. 

Harmonogram

MATEMATIKA

08:00 - 08:10 (10 min) - úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH

08:10 - 08:20 (10 min) - rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

08:20 - 09:50 (90 min) - administrácia testu z matematiky (riešenie)

09:50 - 09:55 (5 min) - zozbieranie testov a OH

09:55 - 10:20 (25 min) - prestávka

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

10:20 - 10:25 (5 min) - úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH

10:25 - 10:35 (10 min) - rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

10:35 - 11:45 (70 min) - administrácia testu zo SJL (riešenie)

11:45 - 11:50 (5 min) - zozbieranie testov a OH

Povolené pomôcky: kalkulačky, rysovacie pomôcky, pero, ktoré píše namodro

Nepovolené pomôcky: mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.

Viac info na: https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9/roky/2019-2020?componentId=1609

POLROČNÉ PRÁZDNINY 03.02. 2020 (pondelok)

- posledný deň vyučovania 31.01.2020 (piatok)

- začiatok vyučovania 04.02.2020 (utorok)

Podľa § 55 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňa 31. januára 2020 (t.j. v piatok) bude žiakom vydaný Výpis klasifikácie za 1. polrok šk. roka 2019/2020.


Testovanie 5-2019

Testovanie T5-2019 sa uskutočnilo 20. novembra 2019 (t.j. v stredu). Zúčastnili sa ho žiaci 5. ročníka ZŠ okrem žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Žiaci našej školy boli testovaní z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra.

Výsledky testovania 5.A: NOVÝ PRIESTOR PRE ODDELENIE ŠKD

V našej škole fungujú 3 oddelenia Školského klubu detí. Navštevuje ich celkovo 84 detí . Venujú sa nenáročnej výchovno-vzdelávacej činnosti a príprave na vyučovanie. Školský klub detí má slúžiť ako priestor, kde sa deti môžu venovať záujmovým aktivitám a klasické triedy tento priestor neposkytujú. Využili sme preto miestnosť budovy dielní, kde vznikol komfortný priestor na vybudovanie jedného oddelenia školského klubu detí. Miestnosť prešla rozsiahlou rekonštrukciou, zriadil sa v nej hygienický kútik, steny sú vystierkované a vymaľované s novým nábytkom, obkladmi a podlahou. 

Nadšené očká našich detí prezrádzajú, že ich teší úžasný priestor nielen na vzdelávanie, hry, zábavu ale i oddych.


Opäť sme sa stali  NAJLEPŠOU ŠKOLOU NA ZÁHORÍ!

1.miesto v okrese Senica a Skalica !!!

Na základe rebríčku, ktoré zostavuje INEKO získala naša Základná škola Borský Mikuláš  5.miesto - z 57 hodnotených škôl v Trnavskom kraji za šk.rok 2018/2019. 

Hodnotenie základných škôl z celej Slovenskej republiky - zo všetkých hodnotených škôl    (z počtu 675) na Slovensku získala naša Základná škola Borský Mikuláš 88.miesto.

Sme radi, že sa opäť medzi najlepšími školami aj tento rok umiestnila naša škola.

VEĽKÉ POĎAKOVANIE opäť patrí žiakom, ktorí sa o tieto výsledky zaslúžili, ale i učiteľom za vynikajúce výsledky, ktoré dosiahli pri vzdelávaní žiakov našej školy.


Rodičovské združenie pre 9.ročník

Kedy?  16.januára 2020, t.j. vo štvrtok o 16.30h

Program: všeobecné informácie k prijímaciemu konaniu, talentové skúšky, prihlášky, termíny, podpisy, poplatok u lekára, iný lekár, diplomy, potvrdenia o súťažiach, informácie o testovaní zo SJL a MAT, netalentované stredné školy, prihlášky, termíny, RZ aktív s pozvanými strednými školami.

                                                               Mgr. Alena Naštická, kariérový poradca 


Naši prváčikovia v novinách


! ! ! Zmena telefónneho čísla od 1.11.2019

Telefónne číslo: riaditeľ: 0904/ 518 573 - NOVÉ MOBILNÉ ČÍSLO

                             zástupkyňa riaditeľa: 034/65 95 190

Jedáleň: 034/65 95 113

Odhlasovanie zo stravy formou sms: 0948/668 366

Ekonomický úsek: 034/ 62 85 254

Tel.číslo pevnej siete: 034/65 95 240 je k 1.11.2019 zrušené.


V dňoch 12. 11. 2019 a 13. 11. 2019 prebehla v našej škole úspešná zbierka na pomoc rodine, ktorej zhorela strecha domu. Zástupcovia žiackej školskej rady počas 1. vyučovacej hodiny vyberali finančnú pomoc nielen od žiakov 1. a 2. stupňa, ale i od všetkých zamestnancov školy. Škola prejavila veľkú podporu, pomoc a súdržnosť s danou rodinou počas jej ťažkých dní. Ľudia si majú navzájom pomáhať a v takýchto situáciách obzvlášť. Naše deti k tomu vedieme a sme radi, že naši žiaci a ich rodičia ukázali solidaritu a spolupatričnosť a bez váhania sa do zbierky zapojili. Celkovo sa vyzbierala suma 755,- eur.  Rodine prajeme, aby sa čím skôr do svojho domova mohli vrátiť.

Všetkým darcom veľmi pekne ĎAKUJEME!


                  SÚŤAŽ DOMESTOS


Milí rodičia, pomôžte našej škole vyhrať financie na rekonštrukciu toaliet a nákup hygienických potrieb!

Ako môžete pomôcť?

1. Ak kúpite ľubovoľný výrobok DOMESTOS a účtenku s týmto výrobkom odovzdáte triednej učiteľke (na účtenke môže byť i iný tovar).

2. Zaregistrujete a prihlásite sa na stránke www.domestospreskoly.sk. Príde vám potvrdzujúci mail. Po registrácii môžete účtenku vložiť na stránku aj sami a získať tak balíčky DOMESTOS v hodnote 40,- €.

3. Na stránke www.domestospreskoly.sk nám môžete udeliť like-hlas za jednu fotografiu z každej aktivity. Postupne budú so žiakmi zrealizované 4 aktivity. Každý HLAS-LIKE znamená pre našu školu 1 BOD. Fotografie, pre ktoré je treba hlasovať budú pre lepšiu identifikáciu zverejnené taktiež na stránke: www.zsborskymikulas.sk

4. KAŽDÝ HLAS SA POČÍTA! 

Povedzte o tejto súťaži každému vo Vašom okolí. Ďakujeme!


PROSBA O POMOC

Zbierka na našej škole sa uskutoční v dňoch 12. a 13.novembra 2019 (t.j. v utorok a v stredu). Zástupcovia žiackej školskej rady budú vyberať peniažky po triedach počas 1.vyučovacej hodiny.  Ďakujeme.

Pripájame sa s pomocou rodine, ktorej 2 deti navštevujú aj našu základnú školu. Zhorela im strecha na dome. Chceme Vás veľmi pekne poprosiť, kto môže, aby prispel na nižšie uvedený účet. Zbierka v hotovosti sa uskutoční budúci týždeň aj na našej škole. Pridáme informácie, v ktorý deň bude prebiehať zbierka v hotovosti. Určite im to v ich ťažkej situácii veľmi pomôže.

Obec Borský Mikuláš v spolupráci s majiteľom nehnuteľnosti postihnutej požiarom dňa 27.10.2019 oznamuje občanom, ktorí majú záujem pomôcť postihnutej rodine pri riešení tejto nepriaznivej situácie, že môžu dobrovoľnou sumou prispieť                                                     na č.ú.: SK 85 0900 0000 005072141083 a do poznámky uviedli slovo Požiar.                Za prispenie vopred srdečne ďakujeme. 

Veríme, že sa nájde veľa dobrých ľudí, ktorým nie je ich situácia ľahostajná. Poprosíme o zdieľanie.

Všetkým, ktorí akoukoľvek čiastkou rodine pomôžu, vopred za nich ĎAKUJEME.Od 2.októbra 2019 sa začala rekonštrukcia telocvične v areáli základnej školy. Upozorňujeme a dávame na vedomie zákonným zástupcom žiakov a žiakom základnej školy zákaz vstupu do ohraničeného pásma počas celého priebehu rekonštrukcie.

Po ukončení vyučovacieho procesu je tiež zakázané zdržiavať sa v areáli školy. Za žiakov, ktorí sa i napriek zákazu budú zdržovať v tomto priestore, berú zodpovednosť zákonní zástupcovia.Minulý školský rok - 2018/2019 sme sa opäť zapojili s veľkou radosťou                        do celonárodnej kampane "Do školy na bicykli", pretože bicykel je neodmysliteľným dopravným prostriedkom našich žiakov i zamestnancov školy v našej dedine.Od 13.-31.mája 2019 sme pravidelne zaznamenávali počet žiakov - počet jázd, ktorí pravidelne chodili do školy na bicykli, aj napriek nepriaznivému počasiu. 
No a preto sme aj v kampani opäť získali krásne 1.miesto. Viac: https://www.zsborskymikulas.sk/odovzdavanie-cien-do-skoly-na-bicykli/


Rodičovský príspevok pre žiakov na školský rok 2019/2020 bol na Plenárnom rodičovskom združení schválený sumou 13,-€.                                                        Prosíme peniaze uhradiť triednym učiteľom do 15.11.2019.

Poistné pre prípad straty a krádeže na školský rok je: do 50 € suma 0,40 €

                                                                                           do 200 € suma 0,80 €.

Ak máte záujem Vaše dieťa poistiť, prosíme uhradiť triednym učiteľom do 30.9.2019.


***** Žiaci I.stupňa, ktorí mali záujem o mliečnu Brejky kartu, bola žiakom vydaná.            Automat je v prevádzke, po dobití kreditu si môžu žiaci kupovať mliečnu desiatu.

Mlieko je dôležitou súčasťou stravy každého školáka a preto Rajo prináša chutnú mliečnu desiatu Brejky aj do našej školy. Na I. stupni a čoskoro i na II.stupni si môžu naši žiaci zakúpiť zdravé produkty firmy Rajo. V automate sa nachádzajú dotované mlieka Brejky v troch príchutiach kakao, vanilka, jahoda, Brejky 100 % jablková šťava, 100% Smoothie a Brejky cereálie.

Žiaci majú prístup k cenovo výhodnému mliečku dotovanému zo zdrojov EÚ. Žiak má nárok na jedno dotované mlieko denne. Každé ďalšie druhé, tretie v ten istý deň dostane, ale už za cenu nedotovanú.

Dotované ceny: (ceny 1 ks za deň)

Brejky polotučné mlieko 250 ml (0,04 €)

Brejky ochutené mlieko 250 ml (0,38 €)

Nedotované ceny: (ceny 2, 3 a viac ks za 1 deň)

Brejky polotučné mlieko 250 ml (0,42 €)

Brejky ochutené mlieko 250 ml (0,47 €)

V prípade záujmu o Brejky kartu:

 • automat nie je mincový, ale využíva špeciálnu mliečnu kartu, ktorú môže obdržať iba žiak danej školy, mliečnu kartu obdržíte u pána uč. Mgr. Hrebačku,
 • papierová karta sa vydáva bez poplatku, plastová karta za poplatok 1,- €,
 • kredit je možný dobiť  poštovou poukážkou alebo prostredníctvom internetbankingu,
 • aktuálny stav na Brejky karte si skontrolujete na stránke www.brejky.sk,
 • karta je platná po celú dobu školskej dochádzky,
 • v prípade poškodenia alebo straty karty kontaktujte p.uč., karta bude zablokovaná. Žiakovi sa zaregistruje nová karta a zostatok zo starej karty bude prevedený na novú,
 • cena za jeden výrobok sa odpočítava z kreditu na karte. Maximálny počet školských mliečok, na ktoré má žiak nárok sa rovná počtu školských dní v danom školskom roku,
 • o spustení prevádzky automatu na II.stupni budeme včas informovať.

Veríme, že sme Vám splnili ďalšiu žiacku požiadavku a automat bude využívaný hlavne k spokojnosti rodičov, ktorí určite mliečne a cereálne pochúťky ocenia v zdravej výžive svojich ratolestí. Na akékoľvek ďalšie otázky radi odpovieme osobne alebo telefonicky.

Podrobnejšie informácie nájdete na stránke: www.brejky.sk
Riaditeľstvo Základnej školy Borský Mikuláš vydáva zákaz vstupu do areálu základnej školy z dôvodu rozšíreného vandalizmu v areáli školy. V prípade porušenia zákazu budú voči danej osobe vyvodené dôsledky. 

                                                                              Vedenie školy ďakuje za pochopenie.               

             ***************   školský rok 2018/2019  ****************

Milí rodičia, žiaci a priaznivci školy! 

Naša škola je registrovaná v celoslovenskej súťaži O2 Športová akadémia Mateja Tótha, v ktorej máme šancu získať O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha počas celého budúceho školského roka. V prípade úspešného hlasovania bude organizovať tréningy atletiky a všeobecnú športovú prípravu pre deti 1. stupňa, a to na jeden školský rok zadarmo. 

Preto Vás, prosíme, urobte dobrú vec a hlasujte za našu školu na stránke O2. Čím viac sa nás zapojí a čím viac hlasov získame, tým väčšiu šancu má naša základná škola. Hlasovanie bude prebiehať do konca júna 2019. Hlasovať treba každý deň, je potrebné zadať číslo mobilného telefónu. Hlasovanie je bezplatné.

Pomôžte našej škole získať O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha a hlasujte za našu školu. Ďakujeme! 

Poprosíme o zdieľanie odkazu i na Vašej facebookovej stránke z odkazu: https://www.facebook.com/zakladnaskolaborskymikulas/


                Milí starí rodičia!

Žiaci 1.stupňa Vás pozývajú na malú slávnosť, ktorú pre Vás   s radosťou pripravili. Uskutoční sa dňa 29.mája 2019, t.j.     v stredu v telocvični školy so začiatkom o 11.45h.

Potešia Vás bohatým kultúrnym programom. 

Všetci starí rodičia ste srdečne vítaní! Tešíme sa na spoločné chvíle prežité s Vami.

                                        Váš vnuk, Vaša vnučka


Oznam o výskyte pedikulózy

V škole bol zistený výskyt pedikulózy (zavšivavenia). Keďže toto prenosné parazitárne ochorenie, ktoré spôsobuje parazit voš detská, hlavová, sa v škole vyskytuje opakovane, žiadame zákonných zástupcov žiakov o dennú kontrolu vlasov detí a pri zistení zavšivavenia o okamžité a dôsledné ošetrenie vlasov dezinsekčným prostriedkom. 

Zároveň prosíme, aby zákonní zástupcovia ihneď informovali triedneho učiteľa, príp. riaditeľa školy o výskyte vší u svojho dieťaťa. Odporúčame zákonnému zástupcovi navštíviť príslušného všeobecného lekára pre deti a mládež za účelom potvrdenia diagnózy zavšivavenia a podľa jeho pokynov zabezpečiť odvšivavenie dieťaťa. 

Rodič má povinnosť starostlivosti o dieťa, vrátane umožnenia poskytnúť mu zdravotnú starostlivosť. Ak rodič odmietne liečenie dieťaťa, možno túto skutočnosť považovať za nedodržanie povinnosti starostlivosti o toto dieťa a navyše dochádza aj k porušeniu základných práv dieťaťa.

Ďakujeme za porozumenie a trpezlivosť.


                                                                     Projekt "Do školy na bicykli"

HLAVNÉ CIELE KAMPANE:
1. Priniesť radosť z cesty do školy.
2. Zvýšenie fyzickej aktivity a zlepšenie zdravia žiakov a študentov.
3. Povzbudenie žiakov v dochádzaní do školy na bicykli, kolobežke, MHD či pešo.
4. Zníženie motorovej dopravy a zápch v okolí škôl.
5. Zvýšenie povedomia o udržateľnej mestskej doprave.

Tešíme sa na Vašu aktívnu účasť!TESTOVANIE T 5-2018
Základná škola 
Záhorácka 919, 908 77 Borský Mikuláš

Telefónne číslo:

Telefónne číslo: Riaditeľ: 0904/ 518 573

                            Zástupkyňa riaditeľa: 034/65 95 190

Jedáleň: 034/65 95 113

Odhlasovanie zo stravy formou sms: 0948/668 366

Email:
riaditel@zsbormik.edu.sk

Sledujte nás: FACEBOOK