Oznámenie o zmene webovej stránky

Vážení rodičia, žiaci a priatelia školy!

Radi by sme Vás informovali, že od 25.januára 2020 bude k dispozícii nová webová stránka školy:

www.zsborskymikulas.edupage.org

Snažíme sa stále prispôsobovať požiadavkám doby, prinášať Vám čerstvé informácie a zlepšovať komunikáciu so školou.

I preto prechádzame na nový školský informačný systém ASC Agenda s platformou Edupage, cez ktorý budete vy i žiaci komunikovať so školou. Súvisí s tým i založenie novej webovej stránky.

Triedni učitelia Vám v najbližšej dobe zašlú do www.bezkriedy.sk alebo cez iný komunikačný kanál (messenger) prihlasovacie údaje do Edupage s priloženým návodom na prihlásenie. 


Edupage funguje i formou mobilnej aplikácie, ktorú si môžete do Vášho mobilu stiahnuť. Postupne Vás budeme informovať o nových možnostiach, ktoré táto platforma prináša (prehľad známok, posielanie D.Ú., ospravedlnenie žiaka, odhlasovanie zo stravovania ŠJ).

Prvou informáciou - ktorú si v pošte v edupage nájdete - bude elektronická forma výpisu vysvedčenia za I.polrok 2020/2021. Výpis Vám bude zaslaný 1.februára 2021.

Od II.polroka 2021 bude teda škola s Vami komunikovať i takouto formou a informovať Vás o všetkom novom prostredníctvom tejto webovej stránky www.zsborskymikulas.edupage.org


Vážení rodičia!

Podľa rozhodnutia ministra školstva sa bude od 18. januára 2021 naďalej pokračovať v dištančnom vzdelávaní žiakov I. a II. stupňa - žiaci teda do školy nenastupujú.

Na webovej stránke školy sú zverejnené aktualizované rozvrhy online hodín žiakov I.a II.stupňa. 

!!! Opäť dávame do pozornosti možnosť prihlásiť žiaka do školského klubu detí, ak sa jedná o žiaka ktorého zákonní zástupcovia pracujú v kritickej infraštruktúre alebo nemôžu pracovať z domu. Záujem o túto službu je možné prejaviť formou prihlásenia sa na mailovej adrese: zastupca@zsborskymikulas.sk alebo telefonicky: 0904 518 573 alebo 034 65 95 190.

Rozvrh online hodín pre žiakov I. a II.stupňa


Vážení rodičia,

na základe nepriaznivej epidemiologickej situácie sa rozhodnutím Ministra školstva SR od 11.januára 2021 školy neotvárajú.


Avizované testovanie žiakov II. stupňa a zákonného zástupcu, ktoré sa malo konať 7. januára 2021, sa neuskutoční. Náhradný termín testovania žiakov II. stupňa a zákonných zástupcov sa uskutoční 22.januára 2021. Bližšie informácie k testovaniu budú zverejnené včas prostredníctvom webovej stránky školy, obce i obecného rozhlasu.

Žiaci I. stupňa sa budú od 11. januára 2021 do 15. januára 2021 vyučovať dištančne. Triedni učitelia žiakov I. stupňa budú rodičov kontaktovať do 10.1.2021 prostredníctvom webovej stránky www.bezkriedy.sk. ohľadom postupu dištančného vzdelávania.

18. januára žiaci I. stupňa nastupujú na prezenčnú výučbu podľa zaužívaného rozvrhu hodín. ŠKD aj ŠJ bude od tohto dňa v riadnej prevádzke.

Žiaci II. stupňa sa od 11.1 do 22.1.2021 vyučujú dištančne podľa rozvrhu hodín pre dištančné vzdelávanie, ktorý je zverejnený na stránke školy. Predpokladaný nástup žiakov II. stupňa na prezenčnú výučbu bude 25.1.2021.

Podmienkou tohto nástupu je však čestné prehlásenie zákonného zástupcu - ktoré mu bude odovzdané pri testovaní 22. januára a negatívny výsledok antigénového testu žiaka a zákonného zástupcu.

Ďalej Vám oznamujeme, že zriaďovateľ školy umožnil otvoriť celodennú prevádzku ŠKD v čase od 11. januára do 15. januára 2021 pre žiakov, ktorých rodičia pracujú v kritickej infraštruktúre alebo nemôžu pracovať z domu. Záujem o túto službu je možné prejaviť formou prihlásenia sa na mailovej adrese zastupca@zsborskymikulas.sk do 8. januára 2021 do 12.00hod.


Milí žiaci, zapojte sa do výtvarných súťaží, v ktorých môžete prezentovať svoje výtvarné nadanie a zručnosti. Svoju prácu môžete odovzdať v stanovenom termíne v II. pavilóne ZŠ.  


Vážení rodičia!

Starosta obce Borský Mikuláš po dohode s riaditeľom Základnej školy Borský Mikuláš organizuje v zmysle Manuálu o návrate žiakov do škôl vydaného MŠ SR testovanie žiakov II. stupňa a jedného zákonného zástupcu žijúceho v spoločnej domácnosti.

Testovanie antigénovými testami sa uskutoční 7. januára 2021 od 10.00 do 18.00hod. v priestoroch Obecného úradu Borský Mikuláš.

Je určené pre žiakov 5. až 9.ročníka našej ZŠ, ich jedného zákonného zástupcu žijúceho v spoločnej domácnosti a zamestnancov školy. Testovanie sa uskutočňuje z dôvodu úspešného návratu žiakov do škôl po vianočných prázdninách t. j. 11.1.2021. Žiaci I. stupňa pretestovaní nemusia byť.

Harmonogram testovania antigénovými testami bude zverejnený na webovej stránke obce i školy 4. januára 2021.

Akékoľvek zmeny týkajúce sa uskutočnenia testovania a jeho organizácie Vám oznámime najneskôr 5. januára 2021 do 18.00.hod. Sledujte preto, vážení rodičia, webové stránky obce i školy, taktiež informácie v obecnom rozhlase.

Želáme si úspešný návrat našich žiakov do školy!Naša škola opäť úspešná v projekte: Podpora čitateľskej gramotnosti - rozvojový projekt "Čítame radi" - vyhodnotenie

Naša škola dostala pekný vianočný darček. Knihu na Vianoce deti dostanú nielen doma, ale aj v škole... 9.decembra 2020 zverejnilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci so Združením vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky výzvu pre základné školy na podávanie žiadostí o rozvojový projekt "Čítame radi". Termín na podávanie žiadostí bol len do 14. decembra 2020. Preto sme hneď reagovali a projekt podali. Veľmi nás teší, že sme v projekte úspešní. Získali sme príspevok v sume 800,- eur na nákup kníh a audiokníh. Dostali sme vianočný darček, za ktorý v mesiaci január zakúpime knihy do školskej knižnice. Na ministerstvo prišlo 1552 žiadostí o rozvojový projekt, z ktorých podporili 471 škôl.

Cieľom projektu je: aby deti čítali rady a mali atraktívnu a veku primeranú literatúru. Rezort školstva vyčlenil na projekt 128 200 Eur. Na základe dohovoru so Združením vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky škola získa u svojho miestneho kníhkupca, ktorého uviedla v prihláške, najmenej 20-percentnú zľavu na nákup detských a mládežníckych kníh resp. audiokníh. Očakávame, že za takýchto podmienok si budú môcť školy zaobstarať cca 100 - 120 kníh. Celkovo by malo do škôl pribudnúť viac ako 16-tisíc kníh.

"Svojim deťom sa všetci snažíme odovzdať čo najviac. Naučiť ich správne návyky, poskytnúť im priestor na rozvoj ich zručností. Dať im všetko, čo im bude pomáhať počas celého ich života. Len máločo im však dá viac ako návyk čítať si. Svet kníh je nekonečným zdrojom informácií, inšpirácie a fantázie. Ak svoje dieťa naučíte pravidelne ho navštevovať, získa výhodu, ktorá mu bude neustále pomáhať."


Oznam

Z dôvodu výskytu ochorenia Covid-19 u jedného žiaka našej školy a na základe rozhodnutie RÚVZ v Senici, sa budú od stredy 16.12.2020 do 18.12.2020 žiaci 1.B, 1.C a 6 žiakov z 2.A triedy vyučovať dištančne. Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

Do celoslovenskej výzvy s rovnakým názvom sa zapojila i naša škola. Cieľom zbierky je potešiť darčekom neznámeho seniora a s láskou naplniť krabicu malými darčekmi. Tejto úlohy sa ujali i deti zo všetkých štyroch oddelení školského klubu detí, ktoré spolu so svojimi vychovávateľkami pripravili krabice a balíčky pre klientov Domova dôchodcov v Borskom Mikuláši. Malé drobnosti pripravené s veľkou láskou sú vyjadrením úcty k našim babičkám a deduškom, ktorí si zaslúžia pozornosť nielen počas vianočných sviatkov, ale i po celý rok.

Krabice a darčeky boli seniorom odovzdané 14. decembra 2020 a ich prevzatie na dvore DD potvrdilo, že najväčším darom je urobiť niekoho šťastným.

Všetkým seniorom želáme krásne vianočné sviatky a 

veľa zdravia a šťastia v novom roku 2021!ZŠ Borský Mikuláš opäť úspešná

Tentokrát sme boli úspešní v projekte "Dotácie MŠVVaŠ SR na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v základných a stredných školách". Hodnotených bolo celkovo 1337 žiadostí. Finančné prostriedky vo výške 749 857,80 EUR boli rozdelené 160 žiadateľom. A medzi úspešnými žiadateľmi je aj naša škola. 

Získali sme dotáciu z MŠVVaŠ SR vo výške 5000 € na nákup konvektomatu do školskej kuchyne. Táto čiastka bude doplnená finančným príspevkom vo výške 2500 € zriaďovateľom školy z obecného rozpočtu

Ilustračné foto
Ilustračné foto

Touto cestou by sme chceli poďakovať pánovi starostovi Bc. Róbertovi Mackovi a obecnému zastupiteľstvu za poskytnutie tejto finančnej čiastky na spolufinancovanie projektu.

Tešíme sa, že s touto združenou investíciou budeme môcť zabezpečiť výber a dodanie vyhovujúceho a kvalitného konvektomatu pre naše pani kuchárky do školskej kuchyne. Zároveň sme v očakávaní, aké chutné a zdravé jedlá bude pani vedúca jedálne zaraďovať do jedálneho lístka, ktoré budú pripravované v konvektomate. 


Krátky pozdrav od Mikuláša pre žiakov II.stupňa


Milí žiaci, rodičia a priatelia školy, 

predstavujeme Vám nové logo našej školy!Naša škola bola úspešná v projekte Program "SK-Klíma", získali sme grant v hodnote 30 000 eur, projekty sú podporené z Nórskych fondov

Uchádzali sme sa o grant v rámci programu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy", ktorého cieľom je podpora inovatívnych prístupov ako prispieť k zmierneniu klimatických zmien a ako sa pripraviť na dôsledky tejto zmeny v každodennom živote. Výzva je financovaná z Nórskych grantov a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 

V projekte sme boli úspešní. Výzva s názvom "Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy na školách" (ClimaEdu), určená pre základné a stredné školy bola zameraná na podporu edukačných projektov škôl na zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a súčasne prispôsobovaní sa zmene klímy, založených na mäkkých opatreniach v prepojení na praktickú implementáciu tvrdých technických opatrení v priestoroch škôl a v školských areáloch. V rámci výzvy bolo doručených 123 žiadostí v celkovej sume žiadaného grantu 5 222 358 EUR. Správa programu SK-Klíma vydal Rozhodnutie o schválení žiadostí o projekt pre 28 žiadostí o projekt, medzi nimi i naša škola.

Názov nášho projektu: Aktívna mobilita a zelené zariadenia v ZŠ Borský Mikuláš

Celkové oprávnené výdavky: 31 180,- eur, výška projektového grantu: 29 580,-eur

Plánovaná doba realizácie: 24 mesiacov

O konkrétnych zámeroch a výsledkoch projektu budeme priebežne informovať. 


Rodičovské združenie online

Vážení rodičia, novembrové triedne rodičovské združenie sa uskutoční online formou v tomto týždni prostredníctvom aplikácie cez zoom. 

O konkrétnom dni a presnom čase budete informovaní prostredníctvom svojich triednych učiteľov cez bezkriedy.sk. 


Oznámenie o riaditeľskom voľne 

Riaditeľ Základnej školy, Záhorácka 919, 908 77 Borský Mikuláš v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 Vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka 

udeľuje riaditeľské voľno na deň 16.11.2020 (t.j. pondelok) 

žiakom I.stupňa základnej školy 

z prevádzkových dôvodov (odstávka elektrickej energie).

V tento deň sú všetci žiaci odhlásení z obeda. V čase voľna nebude v prevádzke ani školský klub detí. Vo vyučovaní sa bude pokračovať 18.11.2020 (t.j. v stredu;  17.11.2020 v utorok je štátny sviatok). 

Žiakom II. stupňa bude riadne prebiehať dištančné vzdelávanie prostredníctvom online hodín.

                                                                                                         Ing. Miroslav Mihál, riaditeľ školy  


Dôležitý oznam od 9.11.2020

Vážení rodičia detí 1. stupňa,

ktoré sa zúčastňujú prezenčného vyučovania v škole, dovoľujeme si Vás informovať, že ministerstvo školstva zverejnilo nové podmienky organizácie vyučovania platné od 8.11.2020.

Úplné znenie nájdete tu:   https://www.minedu.sk/data/att/17860.pdf

Tu chceme upriamiť pozornosť:

- na bod 1., podľa ktorého, ak žiak, alebo zákonný zástupca obdrží pozitívny výsledok antigénového testu (alebo ho obdrží osoba, s ktorou žije v spoločnej domácnosti), ostáva v povinnej 10-dňovej izolácii. V tomto prípade žiak nenavštevuje školu prezenčne. Pri návrate žiaka do školy po viac ako troch dňoch predkladá zákonný zástupca vyhlásenie o bezinfekčnosti,

- na bod 8.a), v ktorom ministerstvo odporúča, aby si rodičia, ktorí sa nevedia preukázať negatívnym testom z celoplošného testovania, nechali svoje deti doma. 

Poznámka: Toto platí aj v prípade 10 ročných žiakov, ktorí sa nezúčastnili celoplošného testovania.

Rovnako upozorňujeme, že rodičia bez negatívneho testu nemôžu podľa usmernenia ministerstva vstúpiť do budovy školy.

https://www.minedu.sk/data/att/17859.pdf

Nové je aj vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré bolo vydané a žiaci ho musia odovzdať pri nástupe do školy 10. 11. 2020. 

Vopred sa ospravedlňujeme za opakované úpravy tlačív a usmernení, ktoré musíme neustále prispôsobovať aktuálnym zmenám Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a ÚVZ. Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.


Milí žiaci, zapojte sa do výtvarných súťaží, v ktorých môžete prezentovať svoje výtvarné nadanie a zručnosti. Svoju prácu môžete odovzdať v stanovenom termíne v II. pavilóne ZŠ.  


VÍŤAZI KATEGÓRIE NAJAKTÍVNEJŠIA ŠKOLA

V tomto školskom roku 2020/2021 sme sa opäť zapojili s veľkou radosťou do celonárodnej kampane "Do školy na bicykli", pretože bicykel je neodmysliteľným dopravným prostriedkom našich žiakov i zamestnancov školy v našej obci.


Od 21.septembra do 2.októbra 2020 sme pravidelne zaznamenávali počet žiakov - počas dvoch týždňov sme sledovali počet žiakov, ktorí prišli do školy na bicykli, kolobežke či odrážadle.

No a preto sme aj v kampani 
opäť získali krásne 2.miesto. 

Teší nás, že sme si opäť zachovali víťazné popredné miesto, nakoľko v tomto ročníku bola vysoká účasť škôl na Slovensku. Prvé tri miesta boli rozdelené podľa veľkostných kategórií škôl. My sme získali 2.miesto ako škola nad 300 žiakov. Ohľadom ocenenia nás budú kontaktovať, vyhrali sme batôžky pre zapojených žiakov. Každá ocenená škola získava titul "Škola priateľská k bicyklom".

VYHLÁSENIE VÍŤAZOV KATEGÓRIE UČITEĽ/KA INFLUENCER/KA 

Novinkou tohtoročnej kampane je cena pre učiteľky a učiteľov, ktorí svojou aktivitou výrazne prispeli k priebehu súťaže a celkovo mobilite na svojej škole. Výhercov určila porota pozostávajúca z organizátorov súťaže na základe učiteľských miniblogov súvisiacich s témou vlastnej školy a dochádzania na bicykli. Aj vďaka nim je tohtoročná kampaň rekordnou. 

Teší nás, že naša pani učiteľka Vlasta Vajdová získala 4.miesto spomedzi 5-tich ocenených učiteľov a spomedzi 236 zapojených škôl na celom Slovensku.

VYHLÁSENIE VÍŤAZOV KATEGÓRIE NAJPÚTAVEJŠIA KAMPAŇ 

V hlasovaní verejnosti prostredníctvom Páči sa mi! na facebookovej stránke sme neboli úspešní. Ale aj tak sa Vám chceme poďakovať za každé Páči sa mi!, ktoré ste dali nášmu príspevku a bolo ich úctyhodných 537. Víťazných "lajkov" iných škôl bolo vyše 1000.

Výhry nás opäť veľmi potešili a povzbudili k tomu, aby sme i naďalej bicyklovali a mysleli pritom pozitívne na životné prostredie a na naše zdravie.


Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu sa vyučovanie od 26.10.2020, t.j od pondelka uskutočňuje na I.stupni ZŠ prezenčne, t.j. žiaci 1. až 4.ročníka budú riadne chodiť do školy a riadiť sa aktuálnym (doterajším) rozvrhom. Činnosť Školského klubu detí a stravovanie v školskej jedálni takisto funguje bez zmien.

Žiaci II.stupňa nastupujú od pondelka 26.10.2020 do 27.11.2020 na dištančné vzdelávanie, ktoré sa bude realizovať formou internetovej komunikácie cez webovú stránku www.bezkriedy.sk a formou online vyučovania cez aplikáciu ZOOM. O online hodinách, čiže o čase a dni realizovania týchto hodín sa žiaci dozvedia prostredníctvom oznamu na www.bezkriedy.sk, kde budú mať poslané rozvrhy online vyučovania na celý čas dištančného vzdelávania. Cez www.bezkriedy.sk sa budú žiakom posielať učebné materiály ako náhrada za ďalšie vyučovacie hodiny daného predmetu, ktoré budú vždy zverejnené v nedeľu od 18.00h do pondelka do 12.00h. Vyučujúci si v ozname zadá čas dokedy treba danú úlohu vypracovať. 

Online hodiny cez ZOOM a posielanie vypracovaných úloh cez www.bezkriedy.sk sú plnou náhradou vyučovania, budú slúžiť ako podklad k hodnoteniu, budú teda hodnotené formou známky, a preto prosíme žiakov, aby to nebrali na ľahkú váhu a plnili si svoje povinnosti. V žiadnom prípade čas dištančného vyučovania nech nepovažujú za prázdniny a pracujú zodpovedne.

Žiaci, ktorí nemajú doma prístup na internet to oznámia triednemu učiteľovi, s ktorým sa dohodnú na spôsobe vypracovania domácich úloh.

Celá situácia je veľmi náročná a vážna a nie je v našich silách, vážení rodičia, to zvládnuť bez Vašej pomoci. Preto Vás prosíme o spoluprácu pri plnení zadávaných úloh Vašich detí. 

Triedni učitelia Vám budú nápomocní pri akýchkoľvek nejasnostiach a otázkach, neváhajte ich kontaktovať. Milí priatelia, milí žiaci, predlžujeme súťaž Návrh nového loga našej školy do 11.11.2020. Návrhy môžete posielať meilom alebo cez messenger. Neváhajte sa zapojiť, pretože autor víťazného návrhu bude finančne odmenený! Ako ospravedlniť dieťa v prípade choroby

Prosíme rodičov žiakov, ktorí prejavujú známky respiračného ochorenia (nádcha, kašeľ,..), aby ich nechali v domácom prostredí na preliečenie.                                         

Ak žiak zostane doma viac ako tri po sebe idúce dni (vrátane víkendu), rodič musí vždy po návrate žiaka do školy predložiť  Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti žiaka. 

Ak žiak zostáva doma po sebe idúcich päť dní môže ho ospravedlniť rodič. Ak bude žiak chýbať viac ako päť dní, je rodič povinný predložiť triednemu učiteľovi potvrdenie (ospravedlnenie) od všeobecného lekára pre deti a dorast


Ocenenie v projekte Zelená oáza

Počas letných prázdnin sa žiačky II. stupňa našej ZŠ zapojili do výzvy Zelená oáza a vybudovali krásnu minizáhradku v areáli školy. Tento projekt každoročne vyhlasuje Slovenská agentúra životného prostredia, ktorá ocenila snahu našich dievčat peknými upomienkovými predmetmi. I napriek tomu, že naša škola v tomto projekte nezískala hlavnú výhru (Hmyzí hotel), dievčatá si zaslúžia veľké poďakovanie, pretože ich oáza je naozaj zelená a spestruje náš školský dvor.


Hlasovanie Do školy na bicykli spustené! Poprosíme po otvorení na našu školu kliknutie na Páči sa mi! a zdieľanie Ďakujeme! 

Súťažime o najväčší počet lajkov a stojany na bicykle. 

Link: https://www.doskolynabicykli.sk/zakladna-skola-borsky-mikulas/?fbclid=IwAR2xezIsoSS-c-iMcdCwERRrOJFh3EfXFJSKYTaLDGf4QLCzOcKcyFG-l6I


NOVÉ OPATRENIA V ŠKOLÁCH

Vzhľadom na narastajúci počet ochorení prijal Ústredný krízový štáb nové opatrenia:

povinné rúška aj pre žiakov na 1. stupni od pondelka 12.10.2020 a samozrejme aj na 2.stupni; v interiéri a aj exteriéri,

-  zákonný zástupca zabezpečí dieťaťu každý deň minimálne dve rúška

- otvorenie krúžkovej činnosti z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie sa odkladá na neurčito,

- pri rannom vstupe do školy si každý žiak vydezinfikuje ruky za pomoci poverenej osoby (zamestnanca školy) dezinfekciou s rozprašovačom. 


Poďakovanie patrí Nadácii Volkswagen Bratislava za darovanie IT techniky - PC Monitor: 5ks, PC Desktop: 5ks a Notebook: 2ks. Veľmi si vážime, že celý proces darovania techniky zorganizoval, techniku vyzdvihol a do školy priviezol p. Peter Bízek, zamestnanec Volkswagenu, rodič žiačky Agátky Bízkovej z 1.B našej školy. Pevne veríme, že darovaná IT technika prispeje ku skvalitneniu vzdelávania žiakov našej školy.


Základná škola Borský Mikuláš ĎAKUJE pánovi Stanislavovi Malíkovi, Stanislavovi Juríkovi, Roderikovi Hlavenkovi a Patrikovi Hlavenkovi za nefinančný dar škole v podobe napojenia prístrešku - letnej učebne v areáli základnej školy na elektrickú sieť, namontovanie osvetlenia a dokončenia všetkých potrebných elekroinštalácií. 


Bicykle a žiaci našej školy jednoducho patria k sebe. Každoročne už po niekoľko rokov sme úspešní v celonárodnom projekte Do školy na bicykli. Vyzvali sme všetkých žiakov i zamestnancov našej školy, aby počas dní 21.9-02.10.2020 chodili do školy na bicykli. 

Využili sme priestory futbalového ihriska a na ňom sa v jedno pekné slnečné dopoludnie roztiahol veľký "bicyklový had". Žiaci prvého i druhého stupňa, ale i ostatní zamestnanci školy sa tak pospájali do takmer 220 m dlhého hada (spolu 188 bicyklov).


Poprosíme rodičov žiakov, ktorí navštevujú ZUŠ Šaštín-Stráže - tanečný odbor, aby svoje deti v rámci preventívnych opatrení ospravedlnili z vyučovania na toľko dní, aby bol dodržaný 10-dňový odstup od stretnutia s pozitívne testovanou pani učiteľkou. 

Odporúčame rodičom, aby pozorovali zdravotný stav detí. Ak by mali podozrenie na príznaky ochorenia COVID-19, nech kontaktujú svojho detského lekára. 

Ospravedlnenie napíše rodič do žiackej knižky. 

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu. 


V dňoch od 21. 9. do 23. 9. 2020 sa v našej škole uskutočnila VÝSTAVA OVOCIA, ZELENINY A JESENNÝCH DEKORÁCIÍ. Do výstavy sa zapojilo 68 žiakov, prevažne z I. stupňa. Svojimi výrobkami prispeli aj deti zo všetkých štyroch oddelení ŠKD a vypestovanými plodmi z vlastných záhrad sa pochválili i naše pani kuchárky a pani upratovačky. Na výstave bolo spolu vystavených 183 misiek s ovocím a zeleninou, naaranžovaných košíkov a jesenných dekorácií z tekvíc, kvetín a lesných plodov. Viac: https://www.zsborskymikulas.sk/vystava-ovocia-zeleniny-a-jesennych-dekoracii/


ZAPOJENIE DO PROJEKTU ERASMUS+

V januári 2020 sa vyučujúca našej školy, Daniela Tomašovičová, zúčastnila kontaktného seminára k projektom Erasmus+ v nórskom Tromso. Podarilo sa jej nadviazať kontakt so srbskou a írskou školou. Po vzájomných rozhovoroch sa zhodli na téme budúceho projektu a výsledkom ich komunikácie a práce bolo schválenie projektu Erasmus+ pod názvom This is how we share. Po schválení prihlášky však írski partneri z projektu odstúpili vzhľadom na náročnú situáciu ohľadom Covid 19. Naša škola sa rozhodla spolu so srbskou partnerskou školou v projekte zotrvať a projekt bude fungovať ako bilaterálny.  

Viac info k projektu: 


Dňa 30.9.2020, t.j. v stredu, bude z organizačných dôvodov skrátené vyučovanie

Žiakom 1. ročníka končí vyučovanie o 10.20h,

žiakom 2. - 5. ročníka končí vyučovanie o 10.55h a 

žiakom 6. - 9. ročníka končí vyučovanie o 11.30h. 

Stravovanie žiakov bude prebiehať podľa stanoveného harmonogramu. 

Oddelenia ŠKD fungujú v normálnom režime. 


Aj v tomto školskom roku 2020/2021 sa žiaci našej školy zapojili do zberu tejto vzácnej druhotnej suroviny v zbere papiera. Plný kontajner odpadového papiera odviezli. Všetko sa zrátalo, vyhodnotilo a 8 najusilovnejších boli odmenení finančným príspevkom a diplomom. O tom, že nám naše životné prostredie nie je ľahostajné, svedčí aj výsledok v počte nazbieraného papiera - takmer 9000 kg. Tým sa nám podarilo zachrániť takmer 80 stromov.


Poďakovanie patrí deťom, ktoré húževnato nosili papier, rodičom, starým rodičom, pani učiteľkám, strýkom, tetám, susedom ... a všetkým priateľom školy, ktorí prispeli svojou troškou do mlyna. ĎAKUJEME!


PROJEKT DO ŠKOLY NA BICYKLI

Od 21. septembra do 2.októbra 2020 opäť odštartuje projekt "Do školy na bicykli". Jeho cieľom je zistiť záujem o využívanie bicykla ako zdravého, ekologického a ekonomického dopravného prostriedku pri každodennom dochádzaní do školy. 

Už viackrát naša škola získala prvé miesta za najvyššiu dochádzku žiakov do školy na bicykli či za najväčší počet jázd. Vyhrali sme tričká Petra Sagana, odznaky, cyklošatky, vaky, stojany na bicykle. Preto "zabojujme" aj teraz, aby sa nám pošťastilo opäť vyhrať. 

Pozývame všetkých žiakov a zamestnancov našej školy, aby sme kampaň podporili a v dňoch od 21.septembra do 2.októbra 2020 budeme do školy chodiť na bicykli či kolobežke (nie autom). Každé ráno budú triedni učitelia si zaznamenávať počet žiakov, ktorí kampaň podporili. Žiaci, ktorí prídu do školy 10x na bicykli, získajú kartičku Petra Sagana, ktorú môžu potom použiť na odmietnutie jednej známky z ľubovoľného predmetu. 

Pozor! Nikto si nesmie zabudnúť cyklistickú prilbu, reflexný prvok, každý musí ovládať základy cestnej premávky.

Každý predsa vie, že bicyklovanie je zdravé, zábavné, rýchle a navyše neznečisťuje životné prostredie. 

Cieľom súťaže je:

 • Priniesť radosť z cesty do školy;
 • zvýšenie fyzickej aktivity a zlepšenie zdravia žiakov;
 • povzbudenie záujmu žiakov o dochádzanie do školy na bicykli, kolobežke;
 • zníženie motorovej dopravy a zápch v okolí škôl;
 • zvýšenie povedomia o udržateľnej mestskej doprave;
 • zistenie záujmu škôl o podporu dochádzania žiakov do školy na bicykli či kolobežke;
 • zistenie možností škôl v poskytovaní vhodných podmienok pre bicyklujúcich či kolobežkujúcich žiakov (aj učiteľov).

Tešíme sa na Vašu aktívnu účasť!

www.doskolynabicykli.skDňa 16.septembra 2020 sa uskutočnili voľby do Rady školy pri Základnej škole Borský Mikuláš za rodičov. Výsledky volieb sú nasledovné: Mgr. Lucia Kolláriková, Mgr. Mária Šajdíková, Ing. Roman Gazárek, JUDr. Kristína Burianová. 

Želáme zástupcom rodičov v pôsobení v Rade školy veľa úspechov. 

Vedenie základnej školy oznamuje rodičom žiakov, že dňa 16.septembra, t.j. v stredu o 17 h sa uskutočnia voľby do Rady školy pri ZŠ Borský Mikuláš za rodičov. 

Voľby sa uskutočnia v jednotlivých triedach základnej školy. Za každú rodinu môže voliť jeden zákonný zástupca. 

                                                                                                                        Tešíme sa na Vašu účasť.


Jesenný zber papiera sa uskutoční v dňoch 16. a 17. septembra 2020.

Opäť budeme zbierať starý a nepotrebný papier. Cieľom je predovšetkým ochrana životného prostredia a vzbudenie záujmu detí o separáciu odpadu. Vopred ďakujeme všetkým, ktorí sa do zberu zapoja.


Milí žiaci a rodičia,

v pondelok, t.j. 14.09.2020 sa uskutočnia: 

 pre žiakov 1. - 4.ročníka DIDAKTICKÉ HRY od 8.00h do 11.00h

 pre žiakov 5. - 9.ročníka ÚČELOVÉ CVIČENIA od 8.00h do 11.30h

V tento deň sa nevyučuje v škole, ale vonku v prírode. Oblečte, prosím, Vaše ratolesti do vhodného oblečenia a obuvi. Školská jedáleň zabezpečí namiesto obedu suchú stravu a Školský klub detí bude riadne v prevádzke.  


Zajtra, t.j. vo štvrtok 10.septembra 2020 prídu našu školu navštíviť páni z Cyklokoalície. Preto budeme radi, ak zajtra prídete do školy na bicykli a naše stojany budú plné ako vždy. 

Už viackrát naša škola získala prvé miesta za najvyššiu dochádzku žiakov do školy na bicykli či za najväčší počet jázd. Vyhrali sme tričká Petra Sagana, odznaky, cyklošatky, stojany na bicykle. 

Aj v tomto školskom roku sa prihlásime a podporíme projekt  "Do školy na bicykli", ktorý bude prebiehať od 21.septembra do 2.októbra 2020. Podrobné informácie čoskoro zverejníme. 

Každý predsa vie, že bicyklovanie je zdravé, zábavné, rýchle a navyše neznečisťuje životné prostredie :-)


Vážení rodičia,                                                                                              srdečne Vás pozývame na TRIEDNE RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE, ktoré sa uskutoční dňa 8.septembra 2020  (t.j. v utorok)                                                                                 o 17.30h na I.stupni a                                                                                  o 18.00h na II.stupni.

                                                                                               Tešíme sa na stretnutie s Vami!                                                       


Slávnostné otvorenie nového školského roka 2020/2021

Prvý školský deň sa niesol podobne ako na ostatných základných školách kvôli mimoriadnej situácii v inom - nie tradičnom duchu.
Slávnostné otvorenie šk. roka 2020/2021 pre druhákov až deviatakov prebiehalo cez školský rozhlas. Náš pán riaditeľ týchto žiakov privítal, prihovoril sa zvlášť deviatakom, keďže ich čaká náročný školský rok a zástupkyňa riaditeľa školy žiakov oboznámila s organizačnými pokynmi. Potom žiaci pokračovali triednickou hodinou. Pre našich prváčikov sa privítanie uskutočnilo zvlášť na školskom ihrisku, kde ich mohol sprevádzať aj zákonný zástupca, sprevádzali ich i pani učiteľky z materskej školy. Veľmi pekný pohľad sa naskytol na nedočkavých prváčikov, ktorých je v tomto školskom roku úctyhodných 51. Okrem privítania v škole pánom riaditeľom dostali knihu od pána starostu, ktorá im bude pripomínať 1.deň v škole a malé darčeky od základnej školy. Zároveň každý prvák dostal od deviatakov balónik a podľa farby balónika vedel, do ktorej triedy bude patriť, lebo aj pani učiteľky mali takú farbu balónika. Prváci s pani učiteľkami prešli cez zlatú bránu a stali sa ozajstnými žiakmi našej školy. Vítame ich v našej veľkej školskej rodine a prajeme im veľa úspechov v školských laviciach.
Zaželajme si, aby nový školský rok bol plný zaujímavých projektov, súťaží, hier, aby sme zažívali školu hrou, tešili sa zo spoločných podujatí, aby bol školský rok pestrý, veselý, plný nových objavov. Úprimne si želáme, aby naša škola tak ako doteraz fungovala ako úspešná výchovno-vzdelávacia inštitúcia, a nech porozumenie, tolerancia a pochopenie sú našimi najmocnejšími spojencami na spoločnej ceste za vzdelaním.
Všetkým prajeme, aby školský rok 2020/2021, ktorý považujeme za otvorený, bol pre nás úspešný a priniesol čo najviac príjemných situácií a veľa užitočného!


FOTOGRAFICKÁ SÚŤAŽ ENVIRÓZA na cestách

Milí žiaci, zapojte sa do fotografickej súťaže a vyhrajte vecné ceny a VÝLET pre celú triedu! (Doprava, strava a vstupné na exkurziu sú zdarma.)

Ak máte vlastnú zaujímavú fotografiu (môže byť aj selfie) zo Slovenska, zahraničia alebo z okolia obce, pošlite ju s popisom miesta do správy na messenger/zakladnaskolaborskymikulas alebo po vložení loga ENVIRÓZA priamo na facebook.com/envirovychova. Zdieľajte informácie o súťaži a zbierajte lajky pre svoje fotografie.

Do 15.9.2020 môžete odfotografovať nielen nedotknutú prírodu alebo pekne upravené miesto (park, dažďovú záhradu, zrevitalizované pozemky alebo budovy ...), ale i enviromentálnu záťaž, ktorú ste na svojich cestách objavili (skládku odpadu, znečistený les, a potok ...). Upozorníte tak svojich kamarátov na miesta, kde sa ľudia k svojmu okoliu správajú šetrne a naopak, kde ho ničia a znečisťujú. 

Sme zvedaví, čo všetko ste na svojich letných cestách objavili a tešíme sa na Vaše príspevky!


OZNAM

Hygienické potreby (hygienické vrecúška) - netreba žiakom zabezpečovať, nakoľko je v každej triede i na toaletách zabezpečené tekuté mydlo, papierové utierky a toaletný papier.


 • Vážení rodičia a žiaci!
 • Od 2.septembra do 14.septembra je používanie rúšok v interiéri školy pre žiakov 2. stupňa povinné,
 • žiaci 1. stupňa budú používať rúška vo všetkých priestoroch mimo svojej triedy,
 • preto žiadame zákonných zástupcov, aby pre svoje dieťa zabezpečili každý deň 2 rúška a jednorazové papierové vreckovky,
 • pri prvom nástupe žiaka do ZŠ je zákonný zástupca povinný predložiť čestné prehlásenie a po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (obe tlačivá sú k dispozícii nižšie),
 • upozorňujeme na nutnosť mať zákonným zástupcom vyplnené a podpísané čestné prehlásenie. Bez neho sa nebude môcť žiak zúčastniť na vyučovaní!!!

V súlade s aktualizovanými pokynmi týkajúcimi sa organizácie a podmienok výchovy a vzdelávania v ZŠ a zabezpečenia potreby dodržiavania protiepidemických opatrení zverejňujeme základné prevádzkové podmienky školy po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19.

Prehľad základných podmienok:

 • Pri vstupe do budovy každý žiak/žiačka vykoná dezinfekciu rúk,
 • žiaci musia mať každý deň 2 rúška a papierové jednorazové vreckovky,
 • nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy a školského klubu detí,
 • rodičia ani iné sprevádzajúce osoby do školy vstupovať nemôžu. Žiaka 1. ročníka môže v budove školy sprevádzať len jeden zákonný zástupca a to len v 1.deň nástupu,
 • zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy, resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR). V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

Čestné prehlásenie - zdravotný dotazník - si môžete vytlačiť alebo osobne prísť vyzdvihnúť na II.stupeň do pondelka, každý deň do 14,00 hod.


Vedúca ŠJ oznamuje rodičom detí, ktoré navštevujú materskú školu a základnú školu a majú záujem prihlásiť svoje dieťa na stravovanie v školskom roku 2020/2021, že tak môžu urobiť v dňoch od 24.8.2020 do 31.8.2020 v čase od 6.00 hod. do 14.00 hod. v kancelárii vedúcej ŠJ.

Prihlášky na stravovanie sú k dispozícii na internetovej stránke základnej školy a v školskej jedálni. 

Odovzdávajú ich aj tí, ktorí sa už stravovali v minulom školskom roku. Prihlášky je možné zaslať aj elektronicky na adresu skolskajedalen@zsborskymikulas.sk alebo vhodiť do poštovej schránky, ktorá sa nachádza pri vstupe do areálu školy.

Prípadné informácie poskytne vedúca ŠJ na tel.čísle 034/65 95 113. 


Zoznam učebných pomôcok pre školský rok 2020/2021 pre žiakov 1. - 9. ročníka


*** školský rok 2019/2020 ***

                                            Program v dňoch od 22.06.2020 - 30.06.2020

Vyučovanie:  I.stupeň 8.00 - 11.00 hod.

                          II.stupeň 8.00 - 11.30 hod.

22.06. pondelok: Príprava učebníc na odovzdanie a výmena učebníc medzi ročníkmi

23.06. utorok: Didaktické hry a účelové cvičenia v prírode

24.06. streda: Vyučovanie podľa daného rozvrhu

25.06. štvrtok: Vyučovanie podľa daného rozvrhu

26.06. piatok: Dopravná výchova pre I. a II. stupeň

V piatok bude Školský klub detí len do 15.00h. 

29.06. pondelok Odovzdanie a čistenie tried

30.06. utorok Slávnostné ukončenie šk.roku 2019/2020 - odovzdávanie vysvedčeníVážení rodičia žiakov 6.-9. ročníka a žiakov, ktorí nastupujú 1x od 22.6.,

pri nástupe žiaka do školy dňa 22.6.2020 je potrebné odovzdať vypísané a podpísané  Vyhlásenie o bezinfekčnosti. Ak nemáte možnosť si tento dokument vytlačiť, vyzdvihnúť si ho môžete v II.pavilóne ZŠ.Milí rodičia, milí žiaci, rozvrhy hodín a informácie k nástupu do školy k 1.6.2020 sú v priečinkoch pod každou triedou. 

Pripomíname všetkým, že nezabudnúť priniesť vypísané a podpísané tlačivo o bezinfekčnosti  a 2 rúška. 

MIMORIADNA SPRÁVA !!! 

Dnes vám dáme darček malý,
aký by ste nečakali.
V pondelok si budík dávajte,
z postele opäť skoro vstávajte.
Od online učenia vám pokoj dáme,
úlohy vám nezadáme!
Deň detí si vychutnáme
v škole sa pobavíme.
Vyvetrajte svoje hlavy,
nech v pondelok všetci v zdraví,
v "onlajn" škole vidíme sa,
nám už teraz srdce plesá!  

Tešíme sa na Vás v pondelok 1.6.2020 !


Vážení rodičia, pred opätovným nástupom žiakov do našej ZŠ od 1.6.2020 sme vydali Organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v ZŠ Borský MikulášPozorne si ju prečítajte, prípadne vytlačte. 

Vašou najdôležitejšou povinnosťou je, aby žiak pri vstupe do školy odovzdal Vami podpísané tlačivo o bezinfekčnosti, ktoré si môžete stiahnuť tu, prípadne vyzdvihnúť v 2. pavilóne ZŠ. 

 Zároveň Vás prosíme o zabezpečenie dvoch ochranných rúšok pre Vaše dieťa.

 Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu. 
Vážení rodičia!

Prosíme Vás o vyplnenie a podpísanie prihlášky do Školského klubu detí na šk.rok 2020/2021. 

Prihlášku vypĺňajú rodičia žiakov, ktorí sú v tomto školskom roku žiakmi I. až III. ročníka.

Súčasťou prihlášky je možnosť prihlásenia Vášho dieťaťa do Ranného školského klubu detí.

Vyplnenú a podpísanú prihlášku Vás poprosíme poslať na zapis@zsborskymikulas.sk alebo vložiť do schránky v I. pavilóne ZŠ Borský Mikuláš, prípadne osobne vedeniu v čase od 8.00 do 10.00 hod. v II. pavilóne ZŠ.

Ďakujeme za spoluprácu.Vážení rodičia !

Zasadnutie Rady OZ Krok do budúcnosti schválil členský príspevok na rok 2020 vo výške 6,-eur.

Členský príspevok, prosíme, uhradiť do 31.7.2020.

Spôsob úhrady: len prevodom na účet VUB z dôvodu súčasnej situácie:

Číslo účtu: SK 730200 000000 3492731953, SWIFT SUBA SKBX (do poznámky uveďte Vaše meno). 

Vážení rodičia a priatelia školy!
Občianske združenie Krok do budúcnosti bolo registrované do
Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2020.

Touto cestou sa obraciame na Vás s prosbou, aby ste mysleli na našich žiakov, Vaše deti, v súvislosti s možnosťou poukázania Vašich 2% zaplatenej dane z príjmov za rok 2019.

Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane.

Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na: skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole a skvalitnenie vybavenia školy.

V prípade, že sa rozhodnete Vaše 2 % poskytnúť nášmu združeniu, Vaše dieťa si môže VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby vyzdvihnúť u triedneho učiteľa alebo stiahnuť z webového sídla školy.! ! ! Prosíme rodičov žiakov, aby svoje deti prihlásili do www.bezkriedy.sk (pokyny pre registráciu sú rozpísané v priečinku - Domáce precvičovanie), kde im budú učitelia posielať úlohy, ktoré budú žiaci vypracovávať online a učitelia uvidia, či to daný žiak vypracoval a taktiež učitelia potrebujú spätnú väzbu. Kto nemá možnosť prihlásenia cez PC, bude svojim vyučujúcim posielať vypracované cvičenia odfotené na meilové adresy, príp. messenger.  

 • Naša škola v novej súťaži RTVS

Naša škola sa zaregistrovala do súťaže RTVS pre základné školy "NAJ ŠKOLA SK".

Je to len na Vás. Bude Vás to stáť len pár sekúnd času, ale naši žiaci budú mať zážitok na celý život. A nezabudnite, že hlavná finančná výhra pre školu tiež stojí za to. ZABOJUJME SPOLOČNE O TITUL NAJ ŠKOLA ROKA S FINANČNOU VÝHROU 10 000 €.

Hlasovanie za jednotlivé školy prebieha od 16.3.2020 do 12.4.2020 na webe www.najskola.sk.  Už teraz sa tešíme, že nás s radosťou podporíte!

NAJ ŠKOLA je nová šou RTVS pre všetky základné školy na Slovensku. Ide o vedomostnú súťaž s prvkami využitia zručnosti žiakov.
Z každého okresu na Slovensku postúpi do televíznej relácie iba jedna škola. Nie je dôležité sa len prihlásiť, ale je potrebné zabojovať o priazeň rodičov, starých rodičov a celej komunity, ktorá bude hlasovať tak, aby daná škola z okresu získala čo najviac hlasov.

Vážení rodičia, učitelia, žiaci, široká verejnosť!

Chceme Vás poprosiť, aby ste zahlasovali za našu školu, aby sme sa dostali do televízie ako prví z okresu. Každý deň môžete z rôznych mailov hlasovať, vždy len 1x za deň . Podporte nás, aby sme mohli ísť ukázať, že sme šikovní. Veď sme viackrát získali 1.miesto v okrese v rebríčku hodnotenia škôl vďaka našim vedomostiam a schopnostiam. Teraz je na Vás a Vašom hlase, aby sme svoje schopnosti ukázali v televíznom vysielaní. Poďme do toho!

Tu môžete hlasovať: https://najskola.sk/#registration

CHCEME ÍSŤ DO TELKY! PODPORTE NÁS!

ĎAKUJEME

Vážení rodičia,
v súvislosti so šíriacimi sa vírusovými ochoreniami Vás žiadame o zodpovedné zhodnotenie zdravotného stavu Vášho dieťaťa každé ráno predtým, než ho pošlete do školy. Ak sa Vám zdá, že je choré alebo že na neho "niečo lezie", neposielajte ho do kolektívu, inak sa nám bude chrípka točiť v škole stále.
Ak ste sa v uplynulom období vrátili zo zahraničnej dovolenky, konzultujte ďalší postup a poslanie/neposlanie svojho dieťaťa do kolektívu so svojím lekárom.

Ministerstvo zdravotníctva SR "Apeluje na rodičov, pokiaľ sa ich deti vrátili z oblastí, kde sa koronavírus objavil, aby sami zvážili ich 14-dňovú domácu izoláciu".
Buďme zodpovední voči svojmu okoliu❗️


Ďakujeme za pochopenie. 


Klikni
Klikni

         TESTOVANIE ŽIAKOV 9. ROČNÍKA

Testovanie T9-2020 žiakov 9. ročníka sa uskutoční 1.apríla 2020 (t.j. v stredu) na všetkých základných školách Slovenskej republiky z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Testovania sa zúčastnia žiaci 9. ročníka, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

Cieľ testovania: je získať prehľad o výkonoch žiakov na výstupe zo stupňa ISCED 2, porovnať ich výkony v testoch a poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší prehľad o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania. Výsledok žiaka slúži ako podklad pre prijímacie skúšky na stredné školy. 

Harmonogram

MATEMATIKA

08:00 - 08:10 (10 min) - úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH

08:10 - 08:20 (10 min) - rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

08:20 - 09:50 (90 min) - administrácia testu z matematiky (riešenie)

09:50 - 09:55 (5 min) - zozbieranie testov a OH

09:55 - 10:20 (25 min) - prestávka

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

10:20 - 10:25 (5 min) - úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH

10:25 - 10:35 (10 min) - rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

10:35 - 11:45 (70 min) - administrácia testu zo SJL (riešenie)

11:45 - 11:50 (5 min) - zozbieranie testov a OH

Povolené pomôcky: kalkulačky, rysovacie pomôcky, pero, ktoré píše namodro

Nepovolené pomôcky: mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.

Viac info na: https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9/roky/2019-2020?componentId=1609

POLROČNÉ PRÁZDNINY 03.02. 2020 (pondelok)

- posledný deň vyučovania 31.01.2020 (piatok)

- začiatok vyučovania 04.02.2020 (utorok)

Podľa § 55 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňa 31. januára 2020 (t.j. v piatok) bude žiakom vydaný Výpis klasifikácie za 1. polrok šk. roka 2019/2020.


Testovanie 5-2019

Testovanie T5-2019 sa uskutočnilo 20. novembra 2019 (t.j. v stredu). Zúčastnili sa ho žiaci 5. ročníka ZŠ okrem žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Žiaci našej školy boli testovaní z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra.

Výsledky testovania 5.A: NOVÝ PRIESTOR PRE ODDELENIE ŠKD

V našej škole fungujú 3 oddelenia Školského klubu detí. Navštevuje ich celkovo 84 detí . Venujú sa nenáročnej výchovno-vzdelávacej činnosti a príprave na vyučovanie. Školský klub detí má slúžiť ako priestor, kde sa deti môžu venovať záujmovým aktivitám a klasické triedy tento priestor neposkytujú. Využili sme preto miestnosť budovy dielní, kde vznikol komfortný priestor na vybudovanie jedného oddelenia školského klubu detí. Miestnosť prešla rozsiahlou rekonštrukciou, zriadil sa v nej hygienický kútik, steny sú vystierkované a vymaľované s novým nábytkom, obkladmi a podlahou. 

Nadšené očká našich detí prezrádzajú, že ich teší úžasný priestor nielen na vzdelávanie, hry, zábavu ale i oddych.


Opäť sme sa stali  NAJLEPŠOU ŠKOLOU NA ZÁHORÍ!

1.miesto v okrese Senica a Skalica !!!

Na základe rebríčku, ktoré zostavuje INEKO získala naša Základná škola Borský Mikuláš  5.miesto - z 57 hodnotených škôl v Trnavskom kraji za šk.rok 2018/2019. 

Hodnotenie základných škôl z celej Slovenskej republiky - zo všetkých hodnotených škôl    (z počtu 675) na Slovensku získala naša Základná škola Borský Mikuláš 88.miesto.

Sme radi, že sa opäť medzi najlepšími školami aj tento rok umiestnila naša škola.

VEĽKÉ POĎAKOVANIE opäť patrí žiakom, ktorí sa o tieto výsledky zaslúžili, ale i učiteľom za vynikajúce výsledky, ktoré dosiahli pri vzdelávaní žiakov našej školy.


Rodičovské združenie pre 9.ročník

Kedy?  16.januára 2020, t.j. vo štvrtok o 16.30h

Program: všeobecné informácie k prijímaciemu konaniu, talentové skúšky, prihlášky, termíny, podpisy, poplatok u lekára, iný lekár, diplomy, potvrdenia o súťažiach, informácie o testovaní zo SJL a MAT, netalentované stredné školy, prihlášky, termíny, RZ aktív s pozvanými strednými školami.

                                                               Mgr. Alena Naštická, kariérový poradca 


! ! ! Zmena telefónneho čísla od 1.11.2019

Telefónne číslo: riaditeľ: 0904/ 518 573 - NOVÉ MOBILNÉ ČÍSLO

                             zástupkyňa riaditeľa: 034/65 95 190

Jedáleň: 034/65 95 113

Odhlasovanie zo stravy formou sms: 0948/668 366

Ekonomický úsek: 034/ 62 85 254

Tel.číslo pevnej siete: 034/65 95 240 je k 1.11.2019 zrušené.
Minulý školský rok - 2018/2019 sme sa opäť zapojili s veľkou radosťou                        do celonárodnej kampane "Do školy na bicykli", pretože bicykel je neodmysliteľným dopravným prostriedkom našich žiakov i zamestnancov školy v našej dedine.Od 13.-31.mája 2019 sme pravidelne zaznamenávali počet žiakov - počet jázd, ktorí pravidelne chodili do školy na bicykli, aj napriek nepriaznivému počasiu. 
No a preto sme aj v kampani opäť získali krásne 1.miesto. Viac: https://www.zsborskymikulas.sk/odovzdavanie-cien-do-skoly-na-bicykli/


Rodičovský príspevok pre žiakov na školský rok 2019/2020 bol na Plenárnom rodičovskom združení schválený sumou 13,-€.                                                        Prosíme peniaze uhradiť triednym učiteľom do 15.11.2019.

Poistné pre prípad straty a krádeže na školský rok je: do 50 € suma 0,40 €

                                                                                           do 200 € suma 0,80 €.

Ak máte záujem Vaše dieťa poistiť, prosíme uhradiť triednym učiteľom do 30.9.2019.


***** Žiaci I.stupňa, ktorí mali záujem o mliečnu Brejky kartu, bola žiakom vydaná.            Automat je v prevádzke, po dobití kreditu si môžu žiaci kupovať mliečnu desiatu.

Mlieko je dôležitou súčasťou stravy každého školáka a preto Rajo prináša chutnú mliečnu desiatu Brejky aj do našej školy. Na I. stupni a čoskoro i na II.stupni si môžu naši žiaci zakúpiť zdravé produkty firmy Rajo. V automate sa nachádzajú dotované mlieka Brejky v troch príchutiach kakao, vanilka, jahoda, Brejky 100 % jablková šťava, 100% Smoothie a Brejky cereálie.

Žiaci majú prístup k cenovo výhodnému mliečku dotovanému zo zdrojov EÚ. Žiak má nárok na jedno dotované mlieko denne. Každé ďalšie druhé, tretie v ten istý deň dostane, ale už za cenu nedotovanú.

Dotované ceny: (ceny 1 ks za deň)

Brejky polotučné mlieko 250 ml (0,04 €)

Brejky ochutené mlieko 250 ml (0,38 €)

Nedotované ceny: (ceny 2, 3 a viac ks za 1 deň)

Brejky polotučné mlieko 250 ml (0,42 €)

Brejky ochutené mlieko 250 ml (0,47 €)

V prípade záujmu o Brejky kartu:

 • automat nie je mincový, ale využíva špeciálnu mliečnu kartu, ktorú môže obdržať iba žiak danej školy, mliečnu kartu obdržíte u pána uč. Mgr. Hrebačku,
 • papierová karta sa vydáva bez poplatku, plastová karta za poplatok 1,- €,
 • kredit je možný dobiť  poštovou poukážkou alebo prostredníctvom internetbankingu,
 • aktuálny stav na Brejky karte si skontrolujete na stránke www.brejky.sk,
 • karta je platná po celú dobu školskej dochádzky,
 • v prípade poškodenia alebo straty karty kontaktujte p.uč., karta bude zablokovaná. Žiakovi sa zaregistruje nová karta a zostatok zo starej karty bude prevedený na novú,
 • cena za jeden výrobok sa odpočítava z kreditu na karte. Maximálny počet školských mliečok, na ktoré má žiak nárok sa rovná počtu školských dní v danom školskom roku,
 • o spustení prevádzky automatu na II.stupni budeme včas informovať.

Veríme, že sme Vám splnili ďalšiu žiacku požiadavku a automat bude využívaný hlavne k spokojnosti rodičov, ktorí určite mliečne a cereálne pochúťky ocenia v zdravej výžive svojich ratolestí. Na akékoľvek ďalšie otázky radi odpovieme osobne alebo telefonicky.

Podrobnejšie informácie nájdete na stránke: www.brejky.skRiaditeľstvo Základnej školy Borský Mikuláš vydáva zákaz vstupu do areálu základnej školy z dôvodu rozšíreného vandalizmu v areáli školy. V prípade porušenia zákazu budú voči danej osobe vyvodené dôsledky. 

                                                                              Vedenie školy ďakuje za pochopenie. 


              

             ***************   školský rok 2018/2019  ****************

Milí rodičia, žiaci a priaznivci školy! 

Naša škola je registrovaná v celoslovenskej súťaži O2 Športová akadémia Mateja Tótha, v ktorej máme šancu získať O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha počas celého budúceho školského roka. V prípade úspešného hlasovania bude organizovať tréningy atletiky a všeobecnú športovú prípravu pre deti 1. stupňa, a to na jeden školský rok zadarmo. 

Preto Vás, prosíme, urobte dobrú vec a hlasujte za našu školu na stránke O2. Čím viac sa nás zapojí a čím viac hlasov získame, tým väčšiu šancu má naša základná škola. Hlasovanie bude prebiehať do konca júna 2019. Hlasovať treba každý deň, je potrebné zadať číslo mobilného telefónu. Hlasovanie je bezplatné.

Pomôžte našej škole získať O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha a hlasujte za našu školu. Ďakujeme! 

Poprosíme o zdieľanie odkazu i na Vašej facebookovej stránke z odkazu: https://www.facebook.com/zakladnaskolaborskymikulas/


                Milí starí rodičia!

Žiaci 1.stupňa Vás pozývajú na malú slávnosť, ktorú pre Vás   s radosťou pripravili. Uskutoční sa dňa 29.mája 2019, t.j.     v stredu v telocvični školy so začiatkom o 11.45h.

Potešia Vás bohatým kultúrnym programom. 

Všetci starí rodičia ste srdečne vítaní! Tešíme sa na spoločné chvíle prežité s Vami.

                                        Váš vnuk, Vaša vnučka


Oznam o výskyte pedikulózy

V škole bol zistený výskyt pedikulózy (zavšivavenia). Keďže toto prenosné parazitárne ochorenie, ktoré spôsobuje parazit voš detská, hlavová, sa v škole vyskytuje opakovane, žiadame zákonných zástupcov žiakov o dennú kontrolu vlasov detí a pri zistení zavšivavenia o okamžité a dôsledné ošetrenie vlasov dezinsekčným prostriedkom. 

Zároveň prosíme, aby zákonní zástupcovia ihneď informovali triedneho učiteľa, príp. riaditeľa školy o výskyte vší u svojho dieťaťa. Odporúčame zákonnému zástupcovi navštíviť príslušného všeobecného lekára pre deti a mládež za účelom potvrdenia diagnózy zavšivavenia a podľa jeho pokynov zabezpečiť odvšivavenie dieťaťa. 

Rodič má povinnosť starostlivosti o dieťa, vrátane umožnenia poskytnúť mu zdravotnú starostlivosť. Ak rodič odmietne liečenie dieťaťa, možno túto skutočnosť považovať za nedodržanie povinnosti starostlivosti o toto dieťa a navyše dochádza aj k porušeniu základných práv dieťaťa.

Ďakujeme za porozumenie a trpezlivosť.


                                                                     Projekt "Do školy na bicykli"

HLAVNÉ CIELE KAMPANE:
1. Priniesť radosť z cesty do školy.
2. Zvýšenie fyzickej aktivity a zlepšenie zdravia žiakov a študentov.
3. Povzbudenie žiakov v dochádzaní do školy na bicykli, kolobežke, MHD či pešo.
4. Zníženie motorovej dopravy a zápch v okolí škôl.
5. Zvýšenie povedomia o udržateľnej mestskej doprave.

Tešíme sa na Vašu aktívnu účasť!TESTOVANIE T 5-2018
Základná škola 
Záhorácka 919, 908 77 Borský Mikuláš

Telefónne číslo:

Telefónne číslo: Riaditeľ: 0904/ 518 573

                            Zástupkyňa riaditeľa: 034/65 95 190

Jedáleň: 034/65 95 113

Odhlasovanie zo stravy formou sms: 0948/668 366

Email:
riaditel@zsbormik.edu.sk

Sledujte nás: FACEBOOK