Vítame Vás na našej webovej stránke školy - kde Vám budeme pravidelne prinášať najaktuálnejšie informácie.

Dnes je: , meniny oslavuje: , zajtra má meniny:

V rámci týždňa ,,HOVORME O JEDLE", ktorý prebieha na celom Slovensku od 14.10. do 18.10.2019 (pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR), sa žiaci našej školy pokúsili vytvoriť MAXIŠTRÚDĽU - závin z kysnutého alebo lístkového cesta s orechovou alebo jablkovo-orechovou náplňou.


Do projektu sa zapojilo 125 žiakov I. a II. stupňa, ktorí vytvorili MAXIŠTRÚDĽU s celkovou dĺžkou 55 m a 73 cm.
Štrúdľa bola zložená zo 166 častí a po zmeraní si na nej žiaci pochutnali spoločne vo svojich triedach. Každý súťažiaci bude odmenený samolepkou s logom súťaže.


Ďakujeme žiakom, rodičom a starým rodičom, ktorí takto podporili našu školu!
Taktiež ďakujeme sponzorom za spoluprácu pri podpore projektu - pánovi Jánovi Dobiašovi za vytlačenie samolepiek s logom súťaže a pani Zdenke Barešovej za štrúdle. 


Naša škola sa v rámci týždňa ,,HOVORME O JEDLE" pokúsi vytvoriť MAXIŠTRÚDĽU - závin z kysnutého alebo z lístkového cesta s orechovou alebo jablkovo-orechovou náplňou.

Úlohou žiakov je priniesť -  doma pečenú štrúdľu alebo závin - v pondelok 14.10.2019 ráno pred vyučovaním do školskej jedálne. Pre lepšiu manipuláciu môže byť štrúdľa zložená i z viacerých častí a je potrebné označiť ju menom žiaka, nakoľko po zaevidovaní bude vrátená späť žiakovi. Každý súťažiaci získa malý darček.

Súčasťou aktivity MAXIŠTRÚDĽA bude prezentácia o význame orechov v našej strave, zmapovanie výskytu orecha kráľovského (vlašského) v našej obci a využitie jeho plodov konkrétnymi pestovateľmi. Školy, ktoré sa zapoja do týždňa "Hovorme o jedle" budú hrať o finančné poukazy na kúpu vecných cien podľa vlastného výberu, ktoré budú slúžiť pre potreby školy na vzdelávanie o potravinách a výžive.Od 2.októbra 2019 sa začala rekonštrukcia telocvične v areáli základnej školy. Upozorňujeme a dávame na vedomie zákonným zástupcom žiakov a žiakom základnej školy zákaz vstupu do ohraničeného pásma počas celého priebehu rekonštrukcie.

Po ukončení vyučovacieho procesu je tiež zakázané zdržiavať sa v areáli školy. Za žiakov, ktorí sa i napriek zákazu budú zdržovať v tomto priestore, berú zodpovednosť zákonní zástupcovia.


4.október - Svetový deň zvierat

Verejná zbierka na pomoc psíkom v senickom útulku CERBERUS sa na našej škole uskutoční       v piatok 4.10.2019.

Vyzbierané peniažky pošleme na účet útulku.

Ďakujeme!Minulý školský rok - 2018/2019 sme sa opäť zapojili s veľkou radosťou                        do celonárodnej kampane "Do školy na bicykli", pretože bicykel je neodmysliteľným dopravným prostriedkom našich žiakov i zamestnancov školy v našej dedine.Od 13.-31.mája 2019 sme pravidelne zaznamenávali počet žiakov - počet jázd, ktorí pravidelne chodili do školy na bicykli, aj napriek nepriaznivému počasiu. 
No a preto sme aj v kampani opäť získali krásne 1.miesto. Viac: https://www.zsborskymikulas.sk/odovzdavanie-cien-do-skoly-na-bicykli/


Rodičovský príspevok pre žiakov na školský rok 2019/2020 bol na Plenárnom rodičovskom združení schválený sumou 13,-€.                                                        Prosíme peniaze uhradiť triednym učiteľom do 15.11.2019.

Poistné pre prípad straty a krádeže na školský rok je: do 50 € suma 0,40 €

                                                                                           do 200 € suma 0,80 €.

Ak máte záujem Vaše dieťa poistiť, prosíme uhradiť triednym učiteľom do 30.9.2019.


Záujmová činnosť

V tomto školskom roku 2019/2020 ponúkame širokú paletu záujmových útvarov pre žiakov našej školy. Jeho poslaním bude opäť vytvárať podmienky pre racionálne využívanie voľného času žiakov mimo vyučovania, pre oddych a regeneráciu duševných a fyzických síl, zdokonaľovanie zručností, rozvoj vedomostnej oblasti, fyzickej zdatnosti, rozvoj talentov, tvorivosti a schopností.


***** Žiaci I.stupňa, ktorí mali záujem o mliečnu Brejky kartu, bola žiakom vydaná.            Automat je v prevádzke, po dobití kreditu si môžu žiaci kupovať mliečnu desiatu.

Mlieko je dôležitou súčasťou stravy každého školáka a preto Rajo prináša chutnú mliečnu desiatu Brejky aj do našej školy. Na I. stupni a čoskoro i na II.stupni si môžu naši žiaci zakúpiť zdravé produkty firmy Rajo. V automate sa nachádzajú dotované mlieka Brejky v troch príchutiach kakao, vanilka, jahoda, Brejky 100 % jablková šťava, 100% Smoothie a Brejky cereálie.

Žiaci majú prístup k cenovo výhodnému mliečku dotovanému zo zdrojov EÚ. Žiak má nárok na jedno dotované mlieko denne. Každé ďalšie druhé, tretie v ten istý deň dostane, ale už za cenu nedotovanú.

Dotované ceny: (ceny 1 ks za deň)

Brejky polotučné mlieko 250 ml (0,04 €)

Brejky ochutené mlieko 250 ml (0,38 €)

Nedotované ceny: (ceny 2, 3 a viac ks za 1 deň)

Brejky polotučné mlieko 250 ml (0,42 €)

Brejky ochutené mlieko 250 ml (0,47 €)

V prípade záujmu o Brejky kartu:

  • automat nie je mincový, ale využíva špeciálnu mliečnu kartu, ktorú môže obdržať iba žiak danej školy, mliečnu kartu obdržíte u pána uč. Mgr. Hrebačku,
  • papierová karta sa vydáva bez poplatku, plastová karta za poplatok 1,- €,
  • kredit je možný dobiť  poštovou poukážkou alebo prostredníctvom internetbankingu,
  • aktuálny stav na Brejky karte si skontrolujete na stránke www.brejky.sk,
  • karta je platná po celú dobu školskej dochádzky,
  • v prípade poškodenia alebo straty karty kontaktujte p.uč., karta bude zablokovaná. Žiakovi sa zaregistruje nová karta a zostatok zo starej karty bude prevedený na novú,
  • cena za jeden výrobok sa odpočítava z kreditu na karte. Maximálny počet školských mliečok, na ktoré má žiak nárok sa rovná počtu školských dní v danom školskom roku,
  • o spustení prevádzky automatu na II.stupni budeme včas informovať.

Veríme, že sme Vám splnili ďalšiu žiacku požiadavku a automat bude využívaný hlavne k spokojnosti rodičov, ktorí určite mliečne a cereálne pochúťky ocenia v zdravej výžive svojich ratolestí. Na akékoľvek ďalšie otázky radi odpovieme osobne alebo telefonicky.

Podrobnejšie informácie nájdete na stránke: www.brejky.skVážení rodičia,                                                                                                              srdečne Vás pozývame na PLENÁRNE A TRIEDNE RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE, ktoré sa uskutoční dňa 16.septembra 2019  (t.j. v pondelok) o 17.00h             na I.stupni. 

                                                                   Tešíme sa na stretnutie s Vami!                                                       

Milí žiaci a rodičia, 

v piatok, t.j. 13.09.2019 sa uskutočnia:                                                              pre žiakov 1. - 4.ročníka DIDAKTICKÉ HRY od 9.00h do 11.30h a                    pre žiakov 5. - 9.ročníka ÚČELOVÉ CVIČENIA od 9.00h do 12.00h.                 V tento deň sa nevyučuje v škole, ale vonku v prírode.                                      Oblečte, prosím, Vaše ratolesti do vhodného oblečenia a obuvi.                        Školská jedáleň a Školský klub detí budú riadne v prevádzke.                                                                               Vážení rodičia,

v prípade záujmu o stravovanie v školskom roku 2019/2020, ktoré vyplýva z novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je potrebné, aby zákonný zástupca pre svoje dieťa vypísal a podpísal zápisný lístok. Zápisné lístky ste odovzdali podpísané v mesiaci jún. Dieťa má nárok na stravu za poplatok znížený o sumu 1,20 eur (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa) iba v prípade, ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej škole a odobralo stravu. Na základe uvedeného zákonný zástupca dieťaťa berie na vedomie, že je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na vyučovaní, dieťa zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú výšku príspevku na stravovanie. 

Len vyplnený a zákonným zástupcom podpísaný zápisný lístok je platný pre stravovanie v ZŠS pri ZŠ Borský Mikuláš v školskom roku 2019/2020. Na základe vyplneného a podpísaného zápisného lístka, bude žiak záväzne prihlásený na stravovanie v školskej jedálni.

Zákonný zástupca uhrádza jednorazový príspevok na stravovanie vo výške 50,-eur vopred pred nástupom dieťaťa na stravovanie najneskôr do 15.augusta 2019. Tento príspevok bude použitý na doplatky na stravu a v prípade neodhlásenia dieťaťa zo stravy, kedy zákonný zástupca uhrádza plnú výšku nákladov na stravovanie. 

Číslo účtu, na ktorý sa uhrádza jednorazový príspevok:

SK 90 0200 0000 0016 3624 5155 (uviesť pridelený variabilný symbol) alebo v hotovosti u vedúcej ŠJ.

Prihlásenie a odhlásenie zo stravy: najneskôr do 14.00h predchádzajúceho pracovného dňa na tel.čísle: 034/65 95 113 alebo v nutných prípadoch do 7.00h formou SMS na tel.číslo: 0948/ 668 366.


Riaditeľstvo Základnej školy Borský Mikuláš vydáva zákaz vstupu do areálu základnej školy z dôvodu rozšíreného vandalizmu v areáli školy. V prípade porušenia zákazu budú voči danej osobe vyvodené dôsledky. 

                                                                              Vedenie školy ďakuje za pochopenie.               

             ***************   školský rok 2018/2019  ****************
                                            Program v dňoch od 24.06.2019 - 28.06.2019

Vyučovanie:     I.stupeň 8.00 - 11.15 hod.

                          II.stupeň 8.00 - 11.45 hod.

24.06. pondelok: Príprava učebníc na odovzdanie a výmena učebníc medzi ročníkmi

25.06. utorok: Didaktické hry a účelové cvičenia

26.06. streda: Dopravná výchova a hasiči

27.06. štvrtok: Odovzdanie a čistenie tried

28.06. piatok: Slávnostné ukončenie šk.roku 2018/2019 - odovzdanie vysvedčeníRiaditeľka Základnej školy Borský Mikuláš oznamuje žiakom a ich zákonným zástupcom, že rozhodla o poskytnutí voľna podľa §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na deň  20.júna 2019, t.j. vo štvrtok. 

Riaditeľské voľno je poskytnuté z prevádzkových dôvodov.

Školský klub detí a školská jedáleň nebudú v prevádzke. 

                                                                                                                                    Mgr. Martina Hasáková

                                                                                                                                             riaditeľka školy                                                  SPRAVME DOBRÝ SKUTOK !!!

                              PRISPEJME SYMBOLICKÝM 

                                                                                            PRE DETI Z DETSKÉHO DOMOVA HOLÍČ

Zbierka sa uskutoční na 1. a na 2. stupni v dňoch 11.6. - 12.6. 2019

                                                                           Organizátorom zbierky je naša Žiacka školská rada.
Fotografovanie kolektívov tried sa uskutoční vo štvrtok 6.júna 2019.


Milí rodičia, žiaci a priaznivci školy! 

Naša škola je registrovaná v celoslovenskej súťaži O2 Športová akadémia Mateja Tótha, v ktorej máme šancu získať O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha počas celého budúceho školského roka. V prípade úspešného hlasovania bude organizovať tréningy atletiky a všeobecnú športovú prípravu pre deti 1. stupňa, a to na jeden školský rok zadarmo. 

Preto Vás, prosíme, urobte dobrú vec a hlasujte za našu školu na stránke O2. Čím viac sa nás zapojí a čím viac hlasov získame, tým väčšiu šancu má naša základná škola. Hlasovanie bude prebiehať do konca júna 2019. Hlasovať treba každý deň, je potrebné zadať číslo mobilného telefónu. Hlasovanie je bezplatné.

Pomôžte našej škole získať O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha a hlasujte za našu školu. Ďakujeme! 

Poprosíme o zdieľanie odkazu i na Vašej facebookovej stránke z odkazu: https://www.facebook.com/zakladnaskolaborskymikulas/                Milí starí rodičia!

Žiaci 1.stupňa Vás pozývajú na malú slávnosť, ktorú pre Vás   s radosťou pripravili. Uskutoční sa dňa 29.mája 2019, t.j.     v stredu v telocvični školy so začiatkom o 11.45h.

Potešia Vás bohatým kultúrnym programom. 

Všetci starí rodičia ste srdečne vítaní! Tešíme sa na spoločné chvíle prežité s Vami.

                                        Váš vnuk, Vaša vnučka


Stretnutie s prezidentom SR


Riaditeľka našej základnej školy bola prezidentským úradom pozvaná na osobné stretnutie s prezidentom Slovenskej republiky Andrejom Kiskom. 
Vedenie školy sa tohto stretnutia zúčastnilo 21.mája 2019 v Divadle Jána Palárika v Trnave za účasti aj iných osobností Trnavského kraja. Zo základných škôl okresu Senica a okresu Skalica sme boli jediná pozvaná základná škola. 
Pozvanie bolo ocenením za výsledky našej školy v poslednom 5-ročnom období. Prezident SR poďakoval a vyzdvihol náročnosť práce učiteľov. 
Touto cestou riaditeľka školy Mgr.Martina Hasáková ďakuje všetkým zamestnancom školy za ich vynaložené úsilie vo výchovno-vyučovacom procese. 
                                                                        

Oznam o výskyte pedikulózy

V škole bol zistený výskyt pedikulózy (zavšivavenia). Keďže toto prenosné parazitárne ochorenie, ktoré spôsobuje parazit voš detská, hlavová, sa v škole vyskytuje opakovane, žiadame zákonných zástupcov žiakov o dennú kontrolu vlasov detí a pri zistení zavšivavenia o okamžité a dôsledné ošetrenie vlasov dezinsekčným prostriedkom. 

Zároveň prosíme, aby zákonní zástupcovia ihneď informovali triedneho učiteľa, príp. riaditeľa školy o výskyte vší u svojho dieťaťa. Odporúčame zákonnému zástupcovi navštíviť príslušného všeobecného lekára pre deti a mládež za účelom potvrdenia diagnózy zavšivavenia a podľa jeho pokynov zabezpečiť odvšivavenie dieťaťa. 

Rodič má povinnosť starostlivosti o dieťa, vrátane umožnenia poskytnúť mu zdravotnú starostlivosť. Ak rodič odmietne liečenie dieťaťa, možno túto skutočnosť považovať za nedodržanie povinnosti starostlivosti o toto dieťa a navyše dochádza aj k porušeniu základných práv dieťaťa.

Ďakujeme za porozumenie a trpezlivosť.


ZAHLASUJTE ZA PROJEKT "Otvorená učebňa" pre našich žiakov, ktorý bol vybraný pre poskytnutie dotácie z  Participatívneho rozpočtu Trnavskej župy.

Predkladateľ: Občianske združenie Krok do budúcnosti

Lokalita: areál Základnej školy, Záhorácka 919, 908 77 Borský Mikuláš

Otvorená učebňa v areáli školy by plnila funkcie: miesto na učenie počas vyučovacích hodín aj mimo vyučovania v tesnom kontakte s prírodou, miesto na oddych a relaxáciu počas pobytu detí v ŠKD v poobedňajších hodinách a počas záujmových útvarov, miesto na pravidelné organizovanie prednášok včelárov, záhradkárov, poľovníkov, nácvik kultúrnych vystúpení detí, každoročné stretnutie so starými rodičmi. Zámerom projektu je vybudovanie otvorenej učebne v prírode-v areáli školy, ktorá by bola súčasťou novovybudovaného a oploteného detského ihriska. Ide o priestor, ktorý bude slúžiť nielen na oddych, ale aj na zážitkové učenie, pokusy a pozorovanie a hry v tesnom kontakte s prírodou. Zároveň nastane prepojenie teoretickej časti- prednášky s praktickými ukážkami s odborníkmi z rôznych oblastí. Nastane vzájomná kooperácia viacerých generácií, organizácií. Pri praktickej realizácii tohto projektu dôjde k vzájomnej spolupráci dobrovoľníkov, rodičov, starých rodičov a žiakov.

Teraz to najdôležitejšie: Hlasovanie je od 10.mája 2019 do 23.mája 2019.  Zaslanie SMS je BEZPLATNÉ. Hlasovať je možné iba raz z jedného telefónneho čísla. Preto, ak máte v rodine viac telefónnych čísiel, hlasujte zo všetkých. Počty hlasov budú po celú dobu hlasovania zverejnené. Hlasovať môže každý obyvateľ Trnavského samosprávneho kraja 15+.

PRAVIDLÁ HLASOVANIA

1. Projekt, ktorý chcete podporiť, označte tlačidlom "Vybrať projekt".
2. Máte možnosť vybrať minimálne 3 projekty (maximálny počet nie je stanovený). Každý projekt dostáva len 1 hlas. Vybrané projekty sa Vám objavujú vpravo hore v boxe "Vybrané projekty". V tejto fáze ešte môžete meniť Váš názor, obsah "košíka" sa dá ľahko obmieňať.
3. Keď máte všetky projekty vybraté, kliknite na "Hlasovať".
4. Otvorí sa Vám formulár s názvom "Hlasovať".
5. Po vyplnení tohto formulára zadajte číslo Vášho mobilného telefónu. Kliknete na "Poslať overovací kód".
6. Následne Vám bude do Vášho mobilného telefónu zaslaný kód formou sms. Ten vpíšete do formulára, ktorý finálne odošlete cez tlačidlo "Poslať". Zaslanie SMS JE BEZPLATNÉ.
Ďakujeme za Vašu účasť na hlasovaní!


                                                                     Projekt "Do školy na bicykli"

!!! Celonárodná kampaň sa predlžuje do 31.mája 2019, nakoľko nám počasie veľmi neprialo.

Od 13.-24.mája 2019 opäť odštartuje projekt "Do školy na bicykli". Jeho cieľom je zistiť záujem o využívanie bicykla ako zdravého, ekologického a ekonomického dopravného prostriedku pri každodennom dochádzaní do školy. 

Už viackrát naša škola získala prvé miesta za najvyššiu dochádzku žiakov do školy na bicykli či za najväčší počet jázd. Vyhrali sme tričká Petra Sagana, odznaky, cyklošatky, stojany na bicykle. Preto "zabojujme" aj teraz, aby sa nám pošťastilo opäť vyhrať. 

Pozývame všetkých žiakov a zamestnancov našej školy, aby sme kampaň podporili a v dňoch od 13.mája do 24.mája 2019 budeme do školy chodiť na bicykli (nie autom). Každé ráno budú triedni učitelia si zaznamenávať počet žiakov, ktorí kampaň podporili. Žiaci, ktorí prídu do školy 7x na bicykli, získajú kartičku Petra Sagana, ktorú môžu potom použiť na odmietnutie jednej známky z ľubovoľného predmetu. 

Pozor! Nikto si nesmie zabudnúť cyklistickú prilbu, reflexný prvok, každý musí ovládať základy cestnej premávky.

Každý predsa vie, že bicyklovanie je zdravé, zábavné, rýchle a navyše neznečisťuje životné prostredie. 

HLAVNÉ CIELE KAMPANE:
1. Priniesť radosť z cesty do školy.
2. Zvýšenie fyzickej aktivity a zlepšenie zdravia žiakov a študentov.
3. Povzbudenie žiakov v dochádzaní do školy na bicykli, kolobežke, MHD či pešo.
4. Zníženie motorovej dopravy a zápch v okolí škôl.
5. Zvýšenie povedomia o udržateľnej mestskej doprave.

Tešíme sa na Vašu aktívnu účasť!


"Postavme Ninu na nohy". Charitatívne (kultúrno-športové-gastronomické) podujatie na podporu Niny Barešovej sa uskutoční 25.mája 2019 v amfiteátri za kultúrnym domom. 

Kúpou odznaku podporíte tento charitatívny projekt a zároveň získate voľný vstup na podujatie. 

Kúpou kupónu tortičky získate možnosť ozdobiť si vlastnú tortičku vo veľkej sále kultúrneho domu. Odznak i kartičku tortičky si môžu žiaci zakúpiť u svojich triednych učiteľov. Ďakujeme za podporu.


         TESTOVANIE ŽIAKOV 9. ROČNÍKA

Testovanie T9-2019 žiakov 9. ročníka sa uskutoční 3.apríla 2019 (t.j. v stredu) na všetkých základných školách Slovenskej republiky z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Testovania sa zúčastnia žiaci 9. ročníka, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

Cieľ testovania: získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na vzdelávací stupeň ISCED 2 z testovaných predmetov, monitorovať stav vedomostí a zručností žiakov

Harmonogram

Matematika

08:00 - 08:10 (10 min) - úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH

08:10 - 08:20 (10 min) - rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

08:20 - 09:50 (90 min) - administrácia testu z matematiky (riešenie)

09:50 - 09:55 (5 min) - zozbieranie testov a OH

09:55 - 10:15 (20 min) - prestávka

Slovenský jazyk a literatúra

10:15 - 10:25 (10 min) - úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH

10:25 - 10:35 (10 min) - rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

10:35 - 11:45 (70 min) - administrácia testu zo SJL(riešenie)

11:45 - 11:50 (5 min) - zozbieranie testov a OH

Povolené pomôcky: pero, ktoré píše namodro, ceruzka, kalkulačka, uhlomer, kružidlo, pravítko

Nepovolené pomôcky: mobilný telefón, ani iné elektronické zariadenie, tabuľky, študijné materiály a pomôcky, výpisky, prehľady vzorcov, pravidiel

Viac info na: https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9
POLROČNÉ PRÁZDNINY 01.02. 2019

- posledný deň vyučovania 31.01.2019 (štvrtok)

- začiatok vyučovania 04.02.2019 (pondelok)

Podľa § 55 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňa 31. januára 2019 (t.j. vo štvrtok) bude žiakom vydaný Výpis klasifikácie za 1. polrok šk. roka 2018/2019.


Testovanie 5-2018

Testovanie T5-2018 sa uskutočnilo 21. novembra 2018 (t.j. v stredu). Zúčastnili sa ho žiaci 5. ročníka ZŠ okrem žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Žiaci našej školy boli testovaní z predmetov matematika a slovenský jazyk.

Výsledky testovania 5.A:
OZNAM

Fotografovanie jednotlivcov - portrétov sa uskutoční dňa 29.januára 2019 (t.j. v utorok).

Cena za set fotografií 11,50 eur.
Opäť sme sa stali  NAJLEPŠOU ŠKOLOU NA ZÁHORÍ!

Na základe rebríčku, ktoré zostavuje INEKO získala naša Základná škola Borský Mikuláš          3.miesto - z 56 hodnotených škôl v Trnavskom kraji za šk.rok 2017/2018. 

Hodnotenie základných škôl z celej Slovenskej republiky - zo všetkých hodnotených škôl (z počtu 672) na Slovensku získala naša Základná škola Borský Mikuláš 50.miesto.

Sme radi, že sa opäť medzi najlepšími školami aj tento rok umiestnila naša škola.

VEĽKÉ POĎAKOVANIE patrí žiakom, ktorí sa o tieto výsledky zaslúžili, ale i učiteľom za vynikajúce výsledky, ktoré dosiahli pri vzdelávaní žiakov našej školy.Riaditeľka školy Mgr.Martina Hasáková ďakuje za pomoc pri realizácii detského ihriska predsedkyni Rodičovského združenia pri ZŠ BM pani Mgr.Sone Biksadskej a jej členom, predsedkyni Občianskeho združenia Krok do budúcnosti Mgr.Zlate Drinkovej a jej členom a pani Ing.Renáte Filípkovej za garanta projektu Nadácie EPH. Realizácia detského ihriska sa zabezpečila z nasledovných finančných zdrojov: 

 - Rodičovské združenie prispelo na zakúpenie lanovej pyramídy v sume 2000,- eur, 

 - Občianske združenie prispelo v sume 1746,- eur, z ktorej sa hradilo zakúpenie prevažovacej hojdačky, osadenie, montáž a dovoz, 

 - z projektu VÚC v sume 990,- eur sa zakúpil materiál na oplotenie, 

 - z projektu Nadácia EPH v sume 1000,- sa zakúpila mulčovacia kôra, živý plot, zeleň a budovanie trávy, 

 - sponzorsky získané stromčeky a kríčky od pani Kataríny Masárovej a pána Vladimíra Hasáka AV Záhradníctvo Dojč, 

 - nemenovaní sponzori v sume 352,- eur prispeli na úpravu terénu, dovoz a odvoz zeminy, 

 - ZŠ BM financovala zavlažovanie, výkop vody, dokončenie plota v sume 464,- eur.


Detské ihrisko

Milí rodičia, žiaci,

v mene Rodičovského združenia Vás pozývame na brigádu - úprava terénu pred výsadbou zelene, dňa 8.septembra 2018 (t.j. v sobotu)o 8.30h  v areáli školy - budúce detské ihrisko pri školskej jedálni.

Prosím, svoju účasť potvrdiť na tel.číslo: 0908/418 726, pani Soňa Biksadská (predsedkyňa Rodičovského združenia).

So sebou si vezmite motyku, hrable, prípadne aj svoje pracovité ratolesti  :-)    Každá ruka dobrá!

Ďakujeme, tešíme sa na spoluprácu!


Základná škola 
Záhorácka 919, 908 77 Borský Mikuláš

Telefónne číslo:
034/65 95 240, 034/65 95 190

Jedáleň: 034/65 95 113

Odhlasovanie zo stravy formou sms: 0948/668 366

Email:
riaditel@zsbormik.edu.sk

Sledujte nás: FACEBOOK