Medzinárodný eTwinnig seminár v Bulharsku

V dňoch 5.7.-7.7.2018 som sa ako učiteľka a realizátorka eTwinningových projektov v Základnej škole v Borskom Mikuláši zúčastnila medzinárodného eTwinning seminára pod názvom Improving the quality of communication and cooperation through eTwinning v bulharskej Sofii. Účasť na seminári mne a ďalším dvom vyučujúcim z iných regiónov Slovenska umožnila NSS - Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl pri Žilinskej univerzite. Na samotnom seminári, ktorý sa uskutočnil v priestoroch hotela Triáda sa stretlo vyše päťdesiat učiteľov materských, základných a stredných škôl zo šiestich krajín EU. Komunikačným jazykom bola angličtina. V priebehu seminára sa uskutočnilo viacero workshopov, na ktorých sme sa naučili viac o eTwinningových projektoch, ako využívať rôzne druhy komunikácie, ako účinne a efektívne spolupracovať vo vytvorenom projekte, naučili sme sa, že eTwinning je vhodným spôsobom ako učiť interdiciplinárne v súlade so školským vzdelávacím programom a dokáže maximálne rešpektovať a využívať medzipredmetové vzťahy, ako vytvoriť naozaj úspešný projekt, či ako sa zaradiť medzi eTwinning školy a bulharské kolegyne - eTwinning ambasádorky nás oboznámili, ako dodržiavať bezpečnosť na internete pri práci na spoločnom projekte. Všetky aktivity sme absolvovali buď spoločne vo forme prednášok s diskusiou, alebo sme pracovali v skupinách či vo dvojiciach. Skupinovej práci boli venované workshopy zamerané na používanie rôznych internetových nástrojov v projekte, využívanie QR kódov pri tvorení hier pre žiakov, komunikačné techniky prostredníctvom umenia a ako využívať eTwinning ako nástroj komunikácie. Počas seminára sme si vytvorili pracovné skupiny, dohodli sa na budúcom spoločnom projekte, cieľoch, priebehu a výsledných produktoch a zaregistrovali sme ho na stránke eTwinning. Vyučujúci začnú projekty po schválení realizovať v školskom roku 2018/2019. Samozrejme, že každá skupina svoj nadchádzajúci projekt predstavila ostatným. Súčasťou programu stretnutia bola i prehliadka Sofie so sprievodcom. Ja osobne som dosiaľ zrealizovala tri eTwinningové projekty a teším sa na ten štvrtý, ktorý je v tomto čase už schválený. Na základe poznatkov zo seminára verím, že tento projekt budeme schopní realizovať s použitím širšieho spektra nástrojov, dokážeme ho urobiť pre žiakov pútavejším a zaujímavejším a okrem znalostí IKT a angličtiny sa žiaci stanú súčasťou medzinárodnej projektovej rodiny a dozvedia sa viac nielen o kultúrnom dedičstve iných národov. Pre mňa bola účasť na takomto stretnutí obrovským prínosom a odporúčam každému učiteľovi, aby si prácu na eTwinningovom projekte vyskúšal. Informácie sú dostupné na www.etwinning.net.

Mgr. Daniela Tomašovičová, Základná škola Záhorácka 919, 908 77 Borský Mikuláš