Projekty

Projekty

Na našej škole sa realizujú viaceré projekty, ktoré napomáhajú ku skvalitneniu, rozšíreniu a obohateniu výučby našich žiakov. O jednotlivých projektoch sa dozviete kliknutím na odkaz. Pre viac informácií uvádzame aj internetové stránky týchto projektov, na ktoré je možné prekliknúť sa.


Tenis do škôl

Do projektu "Tenis do škôl" sa zapojila aj naša škola. Slovenský tenisový zväz s finančným príspevkom od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR nám poskytol bezodplatne základný tenisový balíček, a to: 30 ks plastových rakiet, 60 ks penových lôpt, 1 ks rakety pre učiteľov, 15 ks detských rakiet, 30 ks mäkkých lôpt, 1 ks minitenisovú sieť a metodický materiál, ktorý bude určený pre výučbu tenisu v rámci učebných osnov na hodinách telesnej výchovy žiakov 1.- 4.ročníka ZŠ.Záložka do knihy spája školy

Projekt "Záložka do knihy spája školy: Moja obľúbená kniha" podporuje nadviazanie kontaktov medzi školami a podporuje čítanie prostredníctvom výmeny záložiek do kníh.

Projekt je obsahovo zameraný na rozvoj čitateľskej gramotnosti.


Detská vianočná pohľadnica KIDZCARDZ

Projekt "Detská vianočná pohľadnica KIDZCARDZ" podporuje Nadáciu pre deti Slovenska. Je to projekt, ktorý podporuje tvorbu vlastných pozdravných pohľadníc. Chcete sa dozvedieť viac? Kliknite na https://www.kidzcardz.eu.


Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Národný projekt je viazaný na využívanie tabletov vo vyučovaní.

Hlavným koordinátorom je MŠVVaŠ.

V rámci predmetov fyzika - 6. ročník, dejepis- 7. ročník a regionálna výchova- 6. ročník vypracujú vyučujúci Mgr. Rudolf Hrebačka, Mgr. Ľudmila Rothackerová, p. uč. Alena Vaňková metodiky.
Viac info na www.digiskola.sk


Križovatky

Projekty národného programu "Križovatky" v spolupráci s CPPPaP v Senici so žiakmi siedmeho a tretieho ročníka.


Moderné vzdelávanie-digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

Národný projekt "Moderné vzdelávanie-digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety".

Hlavným koordinátorom je ÚIPŠ.
Viaceré informácie sú na stránke www.digitalnevzdelavanie.sk.


Modrá škola

Projekt "Modrá škola" je celoslovenská vedomostná súťaž o vode. Je to vzdelávací program Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, v rámci ktorého sa uskutočňujú rôzne súťaže. 

Viac informácií o súťažiach a úspechoch našich žiakov nájdete na stránke www.modraskola.sk

Vymaľuj si Vodárika či Vodušku online: www.modraskola.sk/malovanka/

Natura

Národný projekt "NATURA" je nadstavbou environmentálnej výchovy na škole, ktorý sa zaoberá mapovaním výskytu vybraných druhov rastlín a živočíchov. 

Viac informácií nájdete na stránke www.snaturou2000.sk . Naši žiaci majú meno Borníčkovia.


Pohyb nás spája a vzájomne rozvíja

Naša základná škola je zapojená do cezhraničného športového projektu, ktorý je zameraný na overovanie prípravných cvičení k tvorbe kurikula a metodiky vybraných druhov športových disciplín.

Chcete sa o tomto projekte dozvedieť viac? Kliknite na odkaz a prejdite na stránku tohto športového projektu www.pohybspaja.eu


Projekt e-testovanie

Projekt "Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania"

Naša škola bola vybraná do národného projektu "Zvyšovanie kvality vzdelávania v ZŠ s využitím elektronizácie testovania".
Hlavným koordinátorom projektu je NÚCEM - Bratislava, koordinátorom projektu na škole je Mgr. Rudolf Hrebačka, doba trvania projektu je neurčitá.


Recyklohry

Národný projekt "Recyklohry" je o recyklačnom programe, správnom nakladaní s odpadmi a zbere a recyklácii elektropredmetov. Z tohto projektu sme získali kontajner na elektroodpady.

Informácie o projekte hľadajte na www.recyklohry.sk


Škola plná zdravia

Národný projekt "Škola plná zdravia" realizujú zamestnanci ŠJ. Je zameraný na zavádzanie čo najväčšieho množstva ovocia a zeleniny do jedálnička.

Koordinátorkou projektu je vedúca ŠJ, Bc.Gabriela Cintulová.
Viaceré informácie o projekte nájdete na stránke www.skolaplnazdravi.cz/sk


Epidemiologická štúdia: Stav orálneho zdravia detí na Slovensku

Sekcia regionálneho školstva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej repubiky na základe žiadosti Slovenskej komory zubných lekárov vyhlásila projekt "Epidemiologická štúdia: Stav orálneho zdravia detí na Slovensku", do ktoré sa aj naša škola zapojila. Cieľom projektu je napomôcť rozvoju preventívnej starostlivosti dieťaťa o vlastné zuby už v jeho najútlejšom veku. Prevencia vedie k zníženiu výskytu zubných kazov u detí a tým aj k zníženiu nákladov na ich liečbu.Vyšetrované budú iba deti, ktorým zákonný zástupca udelí súhlas s vyšetrením. Predpokladaný termín vyšetrovania detí a žiakov je od 18.11.2014 do 19.12.2014. Žiaci budú vyšetrení kvalifikovaným zubným lekárom v prostredí školy a dostanú správu o potrebe ošetrenia, čím môžu rodičia včasným riešením problémov predísť závažným poškodeniam zdravia dutiny ústnej ich detí.


Detský čin roka 2014 - detská porota"

"Každý dobrý skutok je veľký čin. Deti to vedia a menia tak svet k lepšiemu."Projekt motivuje ku konaniu dobrých skutkov a pomáha tak deťom a budúcim dospelým zorientovať sa v hodnotách, dáva im šancu pochopiť cez skutočné príbehy, čo je dobré a čo zlé. Detský čin roka iniciovala v roku 1999 spoločnosť Whirpool Slovakia. Projekt tento rok vstúpil už do svojho 14. ročníka, pod čestnou záštitou Ministerstva školstva SR. Občianske združenie Detský čin roka vzniklo v roku 2012 ako pokračovanie Agentúry Poppins, ktorá 12 rokov projekt Detský čin roka organizovala a v roku 2012 zanikla. O svojich dobrých skutkoch v roku 2013 napísalo 8 186 detí.Nominované dobré skutky sú uverejnené na webovej stránke www.detskycin.sk/sk/Pribehy/Pribehy-2014.html a boli zaslané formou pedagogického materiálu do školy s výzvou, aby deti venovali svoj hlas tomu skutku v každej kategórii, ktorý považujú za najcennejší .

Deti, ktorých dobré skutky získajú najväčšiu podporu detskej poroty, budú ocenené na slávnostnom vyhodnotení projektu v decembri v Bratislave.


Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania

Národný projekt "Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania", ktorý začal fungovať v roku 2013 a momentálne na projekte spolupracuje 1651 základných a stredných škôl spolu s Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM).

Veľmi dôležitou témou v súčasnosti je využívanie digitálnych technológii v školstve. Digitálne zručnosti sú v súčasnosti tak dôležité ako schopnosť čítať, písať alebo počítať. Podľa odhadov EK už v roku 2020 bude viac než 90% pracovných miest v EÚ požadovať aspoň základnú znalosť práce s IT technológiami.

Veľká väčšina učiteľov (z celoeurópskeho výskumu) je presvedčená o prínose IT technológií vo vzdelávaní.

Oceňujeme cieľ projektu - prispieť k zlepšeniu čitateľskej, matematickej, prírodovednej, finančnej a štatistickej gramotnosti žiakov. Ide o zručnosti, ktoré by našim žiakom mali pomôcť v budúcnosti lepšie využiť svoj potenciál na trhu práce.

Veľký dôraz NÚCEM kladie na kvalitnú prípravu budúcich autorov testových úloh. Výsledkami projektu bude databáza pôvodných cca 30 tisíc úloh a 150 testov zo všeobecnovzdelávacích predmetov a vytvorenie podmienok pre postupné zapojenie sa škôl do elektronického testovania.

Koordinátorom projektu na škole Mgr.Rudolf Hrebačka. Doba trvania projetku je neurčitá.


Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí

Je zameraný na poskytovanie testovania žiakov ohľadom výberu budúceho povolania, na zabezpečenie potrebných metodík a e- Learningu. Zaoberá sa problematikami ako sú metódy merania, testovanie COMDI, managment triedy, poruchy učenia, vzťah učiteľ a žiak, sila osobnosti, vzdelávanie detí s poruchami učenia a pozornosti, výchovné poradenstvo a voľba povolania, poradenstvo v škole, pomoc v praxi, nástrahy dnešnej doby, sociálne vzťahy a problémy na školách. Realizátorom projektu je Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. Koordinátrom projektu na škole je Mgr.Alena Naštická - výchovný poradca.


Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy

Programy sú orientované na zážitkový spôsob výučby telesnej výchovy a telesnej a športovej výchovy. Učitelia budú vedení k využívaniu nových postupov vo výučbe, k zavádzaniu nových športových a pohybových aktivít do procesu vzdelávania a k využívaniu inovatívnych pomôcok, čím sa telesná výchova zatraktívni pre deti a mládež a zároveň sa prehĺbi i rozšíri kvalifikácia učiteľov pre vyučovanie telesnej výchovy a telesnej a športovej výchovy.

Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy s dôrazom na inováciu spôsobu a metód výučby na základných a stredných školách.
Hlavným koordinátorom projektu je Národné športové centrum. Do projektu sa zapojila Ing.Mgr.Magdaléna Havlíčková, Mgr.Milada Macková, Mgr.Agneša Petríková.


Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách

Národný projekt "Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách" realizuje Metodicko-pedagogické centrum. Naša škola z tohto projektu získala tri sety didaktických prostriedkov: pracovné zošity pre žiakov a metodické príručky. Do tohto projektu sa zapojila Ing.Mgr.Magdaléna Havlíčková - za I.stupeň, Mgr.Daniela Tomašovičová a Mgr.Vlasta Vajdová za 2.stupeň.


Šach na školách

Cieľom Šachu na školách pritom nie je výchova kvalifikovaných šachistov, projekt má hlavne spoločensko-vzdelávací charakter. "Chceme naučiť čo možno najviac detí hrať šach a využiť túto hru ako nástroj výučby na zlepšenie schopností detí učiť sa a rozmýšľať. Zároveň ich chceme motivovať k zmysluplnému využitiu voľného času, čo je súčasne prevenciou proti pestovaniu škodlivých závislostí."

Projekt "Šach na školách" realizuje na našej škole p.Nemečkay, hlavným koordinátorom projektu je Slovenský šachový zväz.


Bezpečne na Búroch do školy

Projekt "Bezpečne na Búroch do školy" (Nadácia Volkswagen Slovakia) - výsledkom projektu bude dobudované dopravné ihrisko, praktická dopravná výchova sa stane súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu v 1., 3. a 4.ročníku. Dopravné ihrisko sa bude okrem toho využívať i na prípravu žiakov na dopravné súťaže. Ihrisko sa bude využívať i na plnenie úloh prierezovej témy dopravná výchova. 


Do školy na bicykli

V mesiaci september 2016 odštartoval na Slovensku prvý ročník projektu "DO ŠKOLY NA BICYKLI." (minulý šk.rok bol nultý ročník). Jeho cieľom je zistiť záujem o využívanie bicykla ako zdravého, ekologického a ekonomického dopravného prostriedku pri každodennom dochádzaní do školy.

Na základe výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu sa aj naša škola rozhodla zapojiť do celonárodnej kampane ,,Do školy na bicykli". Jej zámerom je podnecovať u žiakov radosť zo športovania a povzbudzovať ich k tomu, aby aspoň zopár dní použili na prepravu do školy bicykel.
Kampaň je vyhlásená národným cyklokoordinátorom pod záštitou ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Kampaň podporuje majster sveta v cestnej cyklistike Peter Sagan a Slovenská pošta.HLAVNÉ CIELE KAMPANE:
1. Priniesť radosť z cesty do školy.
2. Zvýšenie fyzickej aktivity a zlepšenie zdravia žiakov a študentov.
3. Povzbudenie žiakov v dochádzaní do školy na bicykli, kolobežke, MHD či pešo.
4. Zníženie motorovej dopravy a zápch v okolí škôl.
5. Zvýšenie povedomia o udržateľnej mestskej doprave Koordinátorkou projektu je Mgr. Vlasta Vajdová. Tešíme sa, získali sme 2. miesto za najvyššiu dochádzku žiakov do školy na bicykli - zo všetkých zapojených škôl na Slovensku.


Deti a architektúra

Projekt DETI A ARCHITEKTÚRA 2016 je určený najmä žiakom piatych ročníkov ZŠ, resp. 10 - 11 ročným deťom.

Cieľom projektu je, aby sa deti naučili aspoň niečo o slovenskej a svetovej architektúre, aby poznali najvýznamnejších slovenských architektov a ich diela a aby sme im priblížili prácu architektov a najmä výsledky ich práce.

1.časť: Slovenská a svetová architektúra

2.časť: Zelené budovy

Aby toto učenie deti aj bavilo, je pripravené vzdelávanie vo forme kreatívneho e-learningového kurzu, ktorý má dve voľné pokračovania. Každá škola, resp. trieda, ktorá sa do projektu prihlásila, musí absolvovať obe časti e-learningového kurzu.


Mikamarket pre Búre

Naša základná škola bola vybraná do projektu "Mikamarket pre Búre", ktorý trval od 12.10.2016 do 20.11.2016.

Cieľom nášho projektu: zakúpiť dovybavenie telocvične telovýchovným náradím a náčiním (nákup rebrín, basketbalových košov, futbalových a florbalových brán, žineniek a pod.), ktoré budú slúžiť deťom v čase vyučovania počas 9-tich rokov školskej dochádzky, tiež záujmových útvarov, ale i v rámci efektívneho využívania voľného času v telocvični.
Ako sa postupovalo? Mechanika akcie: pri nákupe v predajniach Mikamarket obdržali za každé jedno euro nákupu - žetón - v hodnote jedného bodu a tieto žetóny odovzdali do pripravenej hlasovacej urny na predajniach. Projekt, ktorý získa najviac žetónov, dostane 1000 €.
Poďakovanie patrí aj Mikamarket za realizáciu projektu.

ĎAKUJEME všetkým, ktorí podporili našu školu pri nakupovaní, hlavne vďaka Vám získala naša-vaša základná škola 1.miesto a získaná finančná dotácia bude čoskoro použitá na dovybavenie telocvične.