Výchovné poradenstvo

Kto je výchovná poradkyňa?


V šk. roku 2020/2021 je i naďalej výchovnou poradkyňou Mgr. Alena Naštická.


Kde ju nájdete?

Zborovňa ZŠ 2. stupeň

Konzultačné hodiny výchovnej poradkyne sú každý utorok, v čase od 14. 00 hod. do 15. 30 hod.

V súrnych, či výnimočných prípadoch denne.


Funkcia výchovnej poradkyne

Pomôže:

* ak sa potrebuješ poradiť, zdôveriť, vyrozprávať so svojimi ťažkosťami;
* ak máš pocit, že Ti niekto nespravodlivo ubližuje, týra Ťa, či šikanuje a Ty sa nedokážeš brániť;
* ak nezvládaš množstvo nahromadených problémov;
* ak potrebuješ pomoc pri rozhodovaní o štúdiu na strednej škole;
* ak Ťa trápia zlé vzťahy v triede, škole, v rodine.


Komu pomáha výchovná poradkyňa

- žiakom
- ostatným učiteľom
- rodičom


Linka detskej dôvery:

kontakt : 0800 100 444

0800 117 878


Webové stránky, ktoré Vám pomôžu pri výbere povolania:

www.strednaskola.sk

www.kamnaskolu.sk

www.povolania.eu


chovný poradca

  • monitoruje správanie sa detí, ich zmeny, príznaky záškoláctva, problémové alebo agresívne správanie, šikanovanie, fyzické týranie, delikvenciu, zneužívanie návykových látok

  • vedie prevenciu na predchádzanie diskriminácie, xenofóbie, intolerancie a rasizmu

  • zameriava sa na proces humanizácie človeka, medziľudské vzťahy a ľudské hodnoty

  • rieši závažné výchovné problémy na výchovnej komisii

  • poskytuje výchovné a preventívne poradenstvo rodičom podľa dohody vo štvrtok od 14.00h do 15.45h

  • spolupracuje s CPPPaP v Senici, s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Senici a Šaštíne, s odbornými špecialistami, detskými lekármi

  • sleduje "Schránku dôvery", poruchy učenia a správania sa žiakov

  • spolupracuje s triednymi učiteľmi pri riešení výchovných problémov, výchovno-vzdelávacích problémov, porúch učenia