Odloženie školskej dochádzky


Podľa §19 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) každé dieťa, ktoré dovŕši do 31.8. daného kalendárneho roka fyzický vek 6 rokov, musí ísť na zápis do 1.roč. ZŠ.

Medzi nimi sú však aj deti, ktorých rodičia majú pochybnosti o školskej spôsobilosti dieťaťa, ako i o tom, či dieťa zvládne nároky školy. Týmto rodičom ponúka Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) Senica možnosť objednať sa na psychologické vyšetrenie školskej spôsobilosti nasledovnými spôsobmi:

- telefonicky na čísle: 0911 316 150,

  • e-mailom na adrese: pppsenica@centrum.sk v objednávke prosím uviesť: meno a priezvisko dieťaťa, dátum narodenia dieťaťa, meno rodiča/ zákonného zástupcu, adresu trvalého bydliska, telefonický kontakt na rodiča/zákonného zástupcu, ak dieťa navštevuje MŠ - uvediete ktorú, alebo
  • prostredníctvom online formulára https://form.jotform.com/200862302347044 - po rozkliknutí odkazu treba vyplniť požadované údaje, ktoré budú následne zaznamenané.

Po obnovení prevádzky CPPPaP Senica budú uchádzači o vyšetrenie školskej spôsobilosti telefonicky pozvaní na psychologické vyšetrenie.

Viac informácií nájdete tu: https://cpppapse.webnode.sk/news/vysetrenie-skolskej-sposobilosti/