Záujmová činnosť

Aj v tomto školskom roku 2019/2020 ponúkame širokú paletu záujmových útvarov pre žiakov našej školy. Jeho poslaním opäť bude vytvárať podmienky pre racionálne využívanie voľného času žiakov mimo vyučovania, pre oddych a regeneráciu duševných a fyzických síl, zdokonaľovanie zručností, rozvoj vedomostnej oblasti, fyzickej zdatnosti, rozvoj talentov, tvorivosti a schopností.

Ponuka záujmových útvarov

Cykloturistický - pre žiakov 4. - 9. ročníka

- Zameranie: turistické vychádzky spojené so spoznávaním okolitej prírody, cyklovýlety do blízkeho okolia, ochrana a starostlivosť o prírodné prostredie.

Základy programovania - pre žiakov II.stupňa

- Zameranie: základy programovania na počítači, práca s fotoaparátom a kamerou, práca s audiotechnikou, ozvučovanie a pomoc pri fotografovaní školských akcií.

Mažoretky - pre žiakov 1.-9.ročníka

- Zameranie: rozvíjanie pohybových zručností, cit pre spájanie hudby a tanca, rozvíjanie spolupráce žiakov v skupine, nácvik tanca, prezentácia na verejnosti - rozvíjanie zdravého sebavedomia žiakov, Cieľom krúžku je naučenie: základné točenia paličkou, vyhadzovanie paličky do vzduchu a chytiť ju, aby nespadla na zem, pochodovanie do rytmu hudby.

Cvičenia z matematiky - pre žiakov 9.ročníka

- Zameranie: cieľom krúžku je poskytnúť žiakom potrebné základné poznatky z tematických celkov v jednotlivých ročníkoch matematiky 2. stupňa základnej školy, rozvíjať u žiakov tvorivé schopnosti, obohacovať vedomosti žiakov o ďalšie poznatky a prostredníctvom mnohostrannej činnosti podporovať prirodzený záujem žiakov o matematiku.Ťažiskom práce krúžku je riešenie matematických úloh zo všetkých oblastí matematiky a geometrie, ktoré budú zamerané na precvičovanie učiva pri príprave žiakov na Monitor a prijímacie pohovory na stredné školy.

Florbalový - pre žiakov 1.-9.ročníka

- Zameranie: úlohou je naučiť a zdokonaliť žiakov v hernej činnosti (vedenie loptičky, spracovanie loptičky, prihrávky s loptičkou, streľba na bránku, nácvik a zvládnutie jednoduchých a zložitých situácií), bránenie a obsadzovanie hráčov, zvládnutie pravidiel florbalu.

Atletický - pre žiakov 1. - 9.ročníka

- Zameranie: cieľom atletického krúžku je deti naučiť pravidelnému a zdravému pohybu. Hravou formou rozvíjať u deti základné pohybové zručnosti (behanie, skákanie a hádzanie) a rozvíjať u nich pohybové schopnosti, a to najmä rýchlosť, obratnosť. Tieto pohybové činnosti sú podporované ľahkými atletickými pomôckami.

Detská atletika - pre žiakov 1.-4.ročníka

- Zameranie: cieľom atletického krúžku je deti naučiť pravidelnému a zdravému pohybu. Hravou formou rozvíjať u deti základné pohybové zručnosti (behanie, skákanie a hádzanie) a rozvíjať u nich pohybové schopnosti, a to najmä rýchlosť, obratnosť. Tieto pohybové činnosti sú podporované ľahkými atletickými pomôckami.

Šachový - pre žiakov 1.-9.ročníka

- Zameranie: pomáha rozvíjať myslenie, pamäť, vôľové vlastnosti, sebaregulačné vlastnosti a najrozmanitejšie psychické procesy. Šach sa zvykne označovať ako "Hra kráľov". V minulosti to snáď platilo, ale dnes je táto "hra" tak rozšírená, že sa ju pokúšajú hrať ľudia na celom svete, ľudia s rôznym náboženským vierovyznaním, ľudia od tých najmladších až po tých najstarších, ľudia s rôznym vzdelaním a profesijným zaradením. Šach sa stáva pre mnohých nadšencov nielen nejakou hrou na pobavenie alebo odreagovanie, ale aj ich životným štýlom.Na krúžok potrebuješ: šach a trpezlivosť.

Stolnotenisový - pre žiakov 1.-9.ročníka

- Zameranie: Stolný tenis patrí medzi najrýchlejšie športové hry na svete. Deti sa na krúžku naučia zvládnuť správne držanie rakety, nácvik pohybu za stolom, žonglovanie s loptičkou s raketou a bez nej, nácvik podaní a ich príjem, ovládanie hry a pravidiel. Hra stolného tenisu posilňuje hlavne dolné končatiny a zvyšuje všeobecné i špecifické, pohybové, kondičné a koordinačné schopnosti žiakov.

Hravá ruština  - pre žiakov II.stupňa

- Zameranie: Cieľom krúžku je oboznámiť sa s azbukou, naučiť sa základnú gramatiku a slovnú zásobu, či frázy každodenného života, spievať si piesne, čítať a počúvať rozprávky. Budem govoriť po ruski!

Hasič - Mladý záchranár - pre žiakov 1.-9.ročníka

- Zameranie: Cieľom krúžku je oboznámiť deti hravou formou s hasičskou tematikou a protipožiarnou ochranou, priblížiť im prácu hasičských jednotiek, pripraviť ich na hasičskú súťaž detských družstiev.

Futbalový- pre žiakov 1.-9.ročníka

- Zameranie: Cieľom krúžku je: ponúka prehľadný koncept všeobecného telovýchovného rozvoja v závislosti od vekovej kategórie. Žiaci na tréningu absolvujú rozcvičku, pohybovú prípravu so zameraním na koordináciu pohybov a všeobecný telovýchovný rozvoj, základnú a pokročilú techniku, prácu s loptou, hru, učia sa spracovať loptu, osvojujú si kopaciu techniku, prihrávky, získavajú kondičku a učia sa pravidlá futbalu.

Športové hry - pre žiakov I.stupňa

- Zameranie: cieľom krúžku je rozvíjanie pohybových schopností žiakov a základné herné činnosti s loptami. Najčastejšou náplňou krúžku sú loptové hry ako: futbal, vybíjaná, hádzaná, basketbal, prehadzovaná a pod. Aktivity smerujú k príprave na športové súťaže i atletické disciplíny.

Modelársky krúžok - členovia krúžku - začiatočníci sa naučia pracovať s jemnými nástrojmi, opracovávať plast, používať lepidlá, nanášať farby štetcom i striekaním a uplatniť priestorové videnie a fantáziu pri zostavovaní modelov. Pokročilí modelári sa môžu zdokonaliť v stavbe náročnejších modelov, používaním náročnejších postupov a techník povrchových úprav. 

Varenie, pečenie, tvorenie - Krúžok je zameraný na osvojenie si základných teoretických poznatkov a praktických zručností potrebných k úspešnému zvládnutiu prípravy jednoduchých jedál. Žiaci sa v našej škole na krúžku varenia a pečenia naučia pripravovať pokrmy podľa receptov primeraných veku. Škola je vybavená kuchynkou. Cieľom je, aby si deti obľúbili domácu kuchyňu a vedeli pripraviť zdravé a chutné jedlá.