Európsky deň jazykov

26.september - Európsky deň jazykov bol vyhlásený v roku 2001 a je organizovaný Radou Európy a Európskou komisiou. Deň je oslavou jazykovej rôznorodosti členských krajín, ktoré tvoria súčasť bohatého kultúrneho dedičstva a tradícií. Cieľom tejto oslavy viacjazyčnosti je podpora štúdia cudzích jazykov vo všetkých vekových skupinách obyvateľstva a podpora jazykovej a kultúrnej rozmanitosti Európy, ktorú je potrebné zachovávať, chrániť a rozvíjať, tiež podpora občanov k učeniu nových jazykov, vďaka ktorým si zvyšujú svoje šance na štúdium, prácu a lepší život v rámci EÚ. Jeho cieľom je podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov.
Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov sa v Európe koná celá škála rôznych podujatí: aktivity pre deti, televízne a rozhlasové programy, vyučovanie jazykov a konferencie.
Na našej škole sme oslávili tento deň rôznymi aktivitami v jednotlivých triedach počas hodín anglického a nemeckého jazyka. Naši žiaci sa počas aktivít oboznámili s inými jazykmi ako je angličtina a nemčina a obohatili si tak svoje znalosti zábavnou a zaujímavou formou.
Žiaci 3.ročníkov, pre ktorých je angličtina tento školský rok novým predmetom, sa naučili anglickú pesničku zameranú na pozdravy, ktoré môžu použiť pri stretnutí s anglicky hovoriacim kamarátom a následne vypracovali pracovný list.
Žiaci 4.ročníkov sa oboznámili so zvukmi zvierat, ktoré porovnávali so slovenskými zvukmi, do pracovného listu dopĺňali názvy zvierat a taktiež si zaspievali známu pesničku Oh MacDonald had a farm.
Žiaci na II.stupni si prešli viacerými jazykmi. Pomocou prezentácie sa oboznámili rôznymi jazykmi - charakteristikou rôznych krajín, hlavné mestá krajín, pozreli si mapy, vlajky, typické črty, naučili sa počítanie v štyroch jazykoch do 10 a na záver si zaspievali pesničku Countries of the world. V anglickej, nemeckej, španielskej a francúzskej osemsmerovke vyhľadávali pomenovania členov rodiny. Hravou formou porovnávali cudzie jazyky (ANJ, NEJ, RUJ, ŠPAN.J., PORTUG.J.), zisťovali, čo majú spoločné, čím sa líšia, čítali si ukážky z kníh, učili sa písať krstné mená azbukou, doplňovali tabuľku - pozdravy, čísla, zvieratá, zdôrazňovali význam a postavenie cudzích jazykov v živote človeka.
Siedmaci si prešli prezentáciu takú istú ako piataci, ale už sa oboznámili aj s názvami krajín Európy v anglickom jazyku, v skupinkách si prekladali rôzne slová do anglického, nemeckého, španielskeho, talianskeho, maďarského, ukrajinského, poľského a francúzskeho jazyka, zároveň sa oboznámili s príslušnými vlajkami krajín, názvami jednoduchých slov a dokresľovali príslušný význam.
Deviataci si tiež pozreli prezentáciu a v premietanom videu v jazykovom kvíze hádali slová - v akom jazyku sa hovorí. Potom si vypočuli pesničky v rôznych jazykoch a taktiež hádali v akom jazyku sa spievajú.
Na hodinách nemeckého jazyku si žiaci II.stupňa s pani učiteľkami vyhľadávali slová v texte a porovnávali ich v slovenčine, nemčine, angličtine a češtine. Taktiež žiaci pracovali so 4 oblasťami - pozdravy, farby, číslovky, mesiace a dni a tie porovnávali v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku.
Pripomenutie tohto dňa na našej škole prebehlo veľmi úspešne. Žiaci sa aktívne zapájali do všetkých činností, hravou formou sa otestovali a precvičili si svoje vedomosti z cudzích jazykov.