"Polstoročie" Základnej školy Borský Mikuláš

1965 - 2015

Už od začiatku nového školského roka 2015/2016 všetci zamestnanci a žiaci školy žili prípravou na dôstojné oslavy 50.výročia otvorenia ZŠ Borský Mikuláš. Cieľ oslavy bol jasný: pozvánky, bulletin, výzdobu i program uskutočniť v štýle "retro" kontra moderné.

Dňa 4.decembra 2015 riaditeľka školy udelila žiakom riaditeľské voľno. No nie všetkým. V tento deň sa totiž predsa len na našej škole vyučovalo. Oslavu "päťdesiatky" školy sme začali recitáciou príležitostnej básne. Po privítaní prítomných riaditeľkou školy Mgr. Martinou Hasákovou a po organizačných pokynoch Mgr. Zlaty Drinkovej, zástupkyne riaditeľky, nasledovali otvorené vyučovacie hodiny. Učivo zo slovenského jazyka - Samohlásky - vysvetlili v druhom ročníku PaedDr.Mária Tomíková, čerstvá dôchodkyňa a Mgr.Linda Ožvoldíková, najmladšia vyučujúca školy. Deviataci s Mgr.Štefanom Májkom, dôchodcom a Mgr.Ľudmilou Rothackerovou, učiteľkou dejepisu, preberali učivo o druhej svetovej vojne. Dôchodcovia učili klasicky, terajší učitelia počítačovou technikou - moderne. Hostia si mohli prezrieť aj vynovené a čisté priestory našej školy, na ktorých majú zásluhu sponzori, školník a upratovačky.

Zo základnej školy sme sa všetci presunuli do kinosály DK Borský Mikuláš. Pripravená bola Slávnostná kultúrna akadémia. Jubilantke - škole - prišli blahoželať žiaci prvého aj druhého stupňa. Ich program bol kyticou i darom oslávenkyni k jej "polstoročiu". Moderátori Slávnostnej kultúrnej akadémie - Diana Šedivá a Samuel Hasák privítali po úvodnej piesni všetkých prítomných (nezabudli aj na tých, ktorí nás už sledovali z nebeských výšin).

V programe sme pokračovali počítačovou prezentáciou. Písal sa teda 4.december 1965, otvorili sa brány našej školy po prvý raz, riadne vyučovanie sa začalo 6.decembra 1965. Vo vedení školy pracovali: Alena Urichová, riaditeľka školy, jej zástupcami sa stali Mgr.Štefan Bulka a Hermína Šedivá... Diváci mohli spomínať, porovnávať, sledovať štatistické údaje a bez predelu vojsť až do súčasnosti, do rekonštrukcie, revitalizácie, modernizácie, materiálno-technického vybavenia školy i reprezentácie a ocenenia žiakov vo vedomostných, výtvarných či športových súťažiach.

Výnimočnou a zaujímavou aktivitou bola beseda so spisovateľkou Zdenkou Lacikovou. Jej zveršovanú "Povesť o Straslisku", známu z našej obecnej kroniky, sme totiž tiež zaradili do programu. Nielen umelecký prednes poézie, ale aj prózy pod názvom "Dedo a ja" sme si vypočuli.

Žiaci si zaspievali v anglickom aj ruskom jazyku. Zazneli nezabudnuteľné "Padmaskóvnyje večerá". Väčšina prítomných nepotrebovala tlmočníkov. Najmladšej generácii sme napomohli videom o Moskve.

"Retro" a "disco" tance rozprúdili krv v žilách účinkujúcich i divákov. Obdivovali sme nielen tanec, ale aj kostýmy účinkujúcich.

Netrpezlivo čakali na svoje vystúpenie prváci, najmladší žiaci školy. Ktoré číslice sa za prvý štvrťrok naučili, nám básničkami aj názorne predstavili.

Nechýbali ani divadlá. Siedmaci vystúpili s modernou ukážkou "Poškoláci". Poškolácka trieda mala totiž jednu zvláštnosť. Traja tínedžeri - Noro, Riki a Silva - večne provokovali učiteľov svojím výzorom, správaním aj prístupom ku školským povinnostiam. Jedného dňa sa medzi nimi ocitla aj Šárka, triedna jednotka. Zúrivo obhajovala pozíciu najlepšej žiačky.

Deviataci sa rozhodli pre klasiku. Popasovali sa s divadelnou hrou "Ženský zákon". Spoznali sme slovenskú dedinu v 19.storočí i klebetné a tvrdohlavé ženy, ktoré dokážu spôsobiť medzi sebou veľa nepríjemností. Divadelná hra J.G.Tajovského je nestarnúca a má čo povedať aj dnešnej generácii žiakov. Dychová hudba, tanec chlapcov a dievčat, oblečenie v krojoch naozaj očarili všetkých.

Pomaly sme sa blížili k záveru Slávnostnej kultúrnej akadémie. Všetci účinkujúci prišli na javisko, aby sa rozlúčili spoločnou piesňou. No ešte pred spevom moderátori vyslovili želania "päťdesiatničke" do budúcich rokov. A čo sme našej milej škole zaželali? No predsa veľa učiteľov s pedagogickým majstrovstvom, ešte viacej nadaných, tvorivých a slušných žiakov, v ústrety vychádzajúcich partnerov a priateľov školy, chápajúcich rodičov, pevné výchovné a vyučovacie základy, moderné vybavenie, nové ošatenie, odstránenie zbytočnej administratívy a samozrejme množstvo úspechov. To všetko s pevným zdravím zamestnancov a žiakov našej školy.

To ešte nebol koniec oslavy! Po Slávnostnej kultúrnej akadémii sme sa všetci opäť presunuli do tanečnej sály. Tu nás po slávnostnom príhovore pani riaditeľky školy a prípitku pani zástupkyne školy čakalo pohostenie. Slávnostný obed navarili a počas týždňa i vianočné pečivo napiekli zamestnankyne školskej jedálne. Obsluhujúcim personálom sa stali deviataci, o výzdobu sa postarali naše administratívne pracovníčky. A tak sme si mohli všetci - hostia, menovaní i nemenovaní účinkujúci a organizátori, sadnúť k slávnostnému obedu, odložiť všetky každodenné starosti z pracoviska či rodiny a pokojne sa pozhovárať o minulosti a súčasnosti.

V nedeľu, dňa 6.decembra 2015, sme Slávnostnú kultúrnu akadémiu reprízovali pre rodičov a širokú občiansku verejnosť. Nechýbala "vianočná tržnica".

O dobre zorganizovanom programe oslavy 50.výročia otvorenia Základnej školy Borský Mikuláš svedčia slová chvály prítomných hostí, rodičov i občanov obce. Prečítali sme si aj ďakovné zápisy v kronike školy.

Tešíme sa na Vás o ďalšie desaťročie!


Mgr.Melánia Zábojníková

Mgr.Simona Šedivá

Mgr.Vlasta Vajdová