Dopravná výchova

V každodennom živote sa žiaci stávajú účastníkmi cestnej premávky ako chodci, cyklisti, cestujúci v prostriedkoch hromadnej alebo osobnej dopravy . Dopravná výchova je povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov základných škôl. Úlohou dopravnej výchovy v školách je postupne pripraviť deti na samostatný pohyb v cestnej premávke - ako chodcov alebo cyklistov - pričom je potrebné mať na zreteli aj aspekt výchovy budúcich vodičov motorových vozidiel. Realizácia učebnej činnosti sa uskutočňuje v objekte školy, na detských dopravných ihriskách alebo v bezpečných priestoroch v okolí školy.

I žiaci našej školy- 1.stupňa sa každoročne zúčastňujú vyučovania na dopravnom ihrisku. Tentokrát to počasie neumožnilo, a tak sme využili priestory tried a chodby. Mimo školy svoje zručnosti predvádzajú na bicykloch či kolobežkách. No stále majú napamäti, že sú účastníkmi cestnej premávky, či už ako šoféri, alebo chodci .Každý rok vždy nové a nové trasy, zákazy, prikázané smery a samozrejme červené, oranžové a zelené svetlá semaforov. Deti si utvrdzujú svoje poznatky z dopravnej výchovy.  Tento rok sme sa si to všetko zopakovali a utvrdili v piatok 26.6.2020.