Všetkým žiakom ĎAKUJEME za účasť a bojovnosť o čo najlepšie umiestnenie v súťažiach.GRATULUJEME a povzbudzujeme k ďalšiemu úspešnému reprezentovaniu školy.      

Olympiády a súťaže

                                           školský rok 2019/2020


*****************************************************************

Vo viacžánrovej súťaži Budimírske studničky bola v školskom roku 2018/2019 úspešná Martina Butašová z vtedajšej 6.B, ktorá za 2. miesto vo výtvarnej oblasti získala krásny diplom a vecné ceny. Zároveň bol našej škole udelený Certifikát za účasť i vďaka ostatným súťažiacim v literárnej oblasti: Laura Butašová a Viktória Vajdová zo 6.B a Eliška Cintulová a Matej Drinka z minuloročnej 7.B. Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme k dosiahnutým úspechom!

*****************************************************************

V mesiaci máj 2019 vyhlásila Základná škola Kúty literárnu súťaž pod názvom "Radlinského Kúty".  Svojimi literárnymi prácami prispeli žiaci vtedajšej 6.B triedy: Laura Butašová, Viktória Vajdová a Ján Búzek. Vo svojej kategórii získal Ján Búzek 2.miesto a bol ocenený knihou. 

Blahoželáme a želáme veľa inšpirácie v ďalšej literárnej tvorbe! 

**********************školský rok 2018/2019*********************

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva Bratislava vyhlásili už 11. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže SLOVENSKO, KRAJINA V SRDCI EURÓPY, do ktorej sa v závere tohto školského roka zapojila i naša škola. Motto súťaže: ,,Prebijem sa, lebo sa prebiť chcem" je venované životnej ceste, múzam a inšpiráciám veľkej osobnosti slovenského národa - Milanovi Rastislavovi Štefánikovi.

Zúčastnení žiaci: Monika Šedivá zo 6.B, Marko Juraj Štec zo 6.B a Eliška Cintulová zo 7.B.

Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční v mesiaci október 2019. Našim súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy a želáme veľa úspechov v medzinárodnej konkurencii!

****************************************************************

Celoslovenská súťaž Budimírske studničky má za cieľ podnecovať u žiakov umeleckú tvorivosť, rozvíjať fantáziu a sprostredkovať nové poznatky vo výtvarnej, hudobnej i literárnej oblasti. Ôsmy ročník tejto súťaže vyhlásila ZŠ s MŠ M. R. Štefánika Budimír koncom roka 2018 a z našej školy sa do nej zapojilo sedem žiakov.

Literárna časť:

Laura Butašová zo 6.B, Viktória Vajdová zo 6.B, Eliška Cintulová zo 7.B a Matej Drinka zo 7.B

Výtvarná časť:

Samuel Burian z III. ŠKD, Kristína Vítteková z 3.B, Martina Butašová zo 6.B

Vyhodnotenie súťaže prebehlo v mesiaci jún 2019 a naša žiačka MARTINA BUTAŠOVÁ získala za svoju prácu ,,Zakliata víla" 2. miesto. Víťazke blahoželáme a ostatným zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu školy.

****************************************************************

Povesti Márie Ďuríčkovej sú našim štvrtákom dôverne známe, a preto sa s chuťou zapojili do výtvarnej súťaže POVESTI DUNAJSKEJ KRÁĽOVNEJ. Túto súťaž v mesiaci február 2019 vyhlásila Mestská knižnica mesta Piešťany v spolupráci s partnermi: Literárne informačné centrum, časopis Slniečko, Vydavateľstvo Buvik, SPN - Mladé letá, Ikar a Vydavateľstvo Matice slovenskej.

Zúčastnení žiaci zo 4.A:

Nikol Bilková, Elizabeth Peltznerová, Adam Stupavský, Petra Šimková, Sara de Sousa Viveiros, Danka Wolfová

Prostredníctvom prác našich výtvarníkov sme mali možnosť pripomenúť si 100. výročie narodenia Márie Ďuríčkovej - jedinečnej slovenskej autorky, editorky a zberateľky slovenských ľudových povestí, za čo našim štvrtákom patrí veľké poďakovanie.

****************************************************************

Ministerstvo životného prostredia SR a jej organizačný garant - Slovenská agentúra životného prostredia s podporou Environmentálneho fondu, vyhlásili v mesiaci marec 2019 už 24. ročník medzinárodnej súťaže výtvarnej a literárnej tvorivosti detí a mládeže ZELENÝ SVET. Nad podujatím prevzali záštitu Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Slovenská komisia UNESCO. Poslaním súťaže Zelený svet je vštepovať deťom vzťah k prírode a životnému prostrediu formou budovania návykov a zručností v umeleckom prejave.

Téma súťaže ,,Vzduch, ktorý dýchame, ovzdušie v ktorom žijeme"zaujala žiačky z 3.B:

Kristína Vítteková, Lucia Wallnerová, Sofia Vajdová, Natália Špániková

Uzávierka súťaže je stanovená na 28. júna 2019 a jej výsledky budú slávnostne vyhlásené počas Festivalu environmentálnych výučbových programov ŠIŠKA. Všetkým našim žiačkam držíme palce!

****************************************************************

Naši prváci sa v tomto školskom roku zapojili do viacerých súťaží. Jednou z nich bola výtvarná súťaž KTO NÁS CHRÁNI, ktorú každoročne vyhlasuje Záhorské osvetové stredisko v Senici a Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Senici. Cieľom súťaže je podnietiť deti k bezpečnému správaniu sa, predchádzaniu úrazov, dopravných nehôd, k prevencii kriminality, drogových závislostí a iných negatívnych javov.

Súťaže sa zúčastnili žiaci 1.B: Dominik Trávnik, Natália Sofková a Karin Macková.

Ďakujeme za reprezentáciu školy!

Všetky súťažné práce je možné vidieť na výstave inštalovanej v priestoroch ZOS v Senici do 31.7.2019.

****************************************************************

Dňa 23.júna 2019 sa v Bratislave uskutočnili majstrovstvá Slovenska - Hľadáme nových olympionikov. Zúčastnila sa Viktória Burdová zo 7.B. Ďakujeme za reprezentáciu.

****************************************************************

Dňa 19.júna 2019 sa uskutočnil Atletický trojboj na I.ZŠ v Senici. Našu školu reprezentovali: Timotej Cák, Eduard Biksadský, Alex Kozánek, Daniel Kocák.  Ďakujeme za reprezentáciu.

****************************************************************

Dňa 18.júna 2019 sa v Dojči uskutočnil Turnaj o pohár starostky obce vo futbale. Našu školu reprezentovali žiaci: Patrik Vanek, Daniel Kozánek, Martin Šedivý, Róbert Cigánek, Peter Vozárik, Jakub Tománek, Dominik Romer, Jakub Hačunda a Martin Cák. Ďakujeme za reprezentáciu.

****************************************************************

Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Senica v mesiaci apríl 2019 vyhlásila výtvarnú súťaž, ktorej ústredná téma znela: ,,Zápalky v rukách detí". Naši žiaci kreslili a maľovali hasičov pri požiarnom zásahu, hasičskú techniku a učili sa tak účinnej prevencii voči požiarom.

Zúčastnení žiaci:

1.A: Noemi Štefková, Martin Haraj

1.B: Denis Fráner, Natália Sofková, Gabriel Sekáč, Liana Kováriková, Karin Macková

III. ŠKD: Kristína Masárová

3.B: Adam Cieslar, Kristína Vítteková

Všetkým žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy!

****************************************************************

Rozprávky Pavla Dobšinského vo výtvarnej tvorbe detí senického regiónu je súťaž, ktorú pri príležitosti Dňa ľudovej rozprávky vyhlásila Záhorská knižnica v Senici pod záštitou Trnavského samosprávneho kraja. Do tejto súťaže sa zapojilo i 18 žiakov z našej školy a prostredníctvom svojich prác nám priblížili najkrajšie slovenské rozprávky: Zlatovláska, Janko Hraško, Plavčík a Vratko, Ako išlo vajce na vandrovku, O dvanástich mesiačikoch a ďalšie.

Do súťaže sa zapojili:

1.B: Monika Kozlová, David Filípek, Liana Kováriková, Radka Pittich, Karin Macková

2.B: Ema Wallnerová, Lukáš Kočík, Lucia Macková, Simona Klimanová

III.ŠKD: Kristína Masárová

3.B: Kristína Vítteková, Lucia Wallnerová, Sofia Vajdová, Kamila Cvečková, Natália Špániková

6.A: Laura Štefková

5.A: Timea Michaela Korimová

7.A: Vladimír Tršťanský

Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa konalo 13. júna 2019 v Záhorskej knižnici v Senici a ocenené boli tri naše žiačky: Lucia Macková, Kristína Vítteková a Laura Štefková. Víťazky získali krásne diplomy a vecné ceny. Oceneným blahoželáme a ostatným zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu školy!

****************************************************************

Ministerstvo obrany SR v tomto školskom roku vyhlásilo už 18. ročník výtvarnej súťaže s názvom "Vojaci očami detí", v rámci ktorej mohli všetci žiaci základných škôl kresbami vyjadriť, ako vnímajú život profesionálnych vojakov a prácu v ozbrojených silách. Táto téma je obľúbená i u našich žiakov a do súťaže sa zapojili:

1.A: Noemi Štefková, Nina Cáková, Olívia Kolláriková

1.B: Karin Macková, David Filípek

2.B: Damián Kudláč, Milan Gora, Samuel Cintula

III.ŠKD: Matyáš Jurík, Samuel Burian

4.A: Nikol Bilková

5.A: Ján Gora

8.B: Anežka Mizerová, Natália Cáková

Všetkým zúčastneným ďakujeme za krásne práce a reprezentáciu školy!

****************************************************************

Medzinárodný projekt PO STOPÁCH MORAVIANSKEJ A VĚSTONICKEJ VENUŠE má za cieľ zvýšiť atraktívnosť kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov cezhraničného regiónu. Obec Moravany nad Váhom (Slovenská republika) v spolupráci s obcou Dolní Věstonice (Česká republika) v rámci cezhraničnej spolupráce usporiadala fotografickú súťaž Krásy a bohatstvo prírody regiónu a výtvarnú súťaž Život v regióne.

Do výtvarnej časti súťaže sa zapojila i naša žiačka LAURA ŠTEFKOVÁ zo 6.A, ktorá so svojou prácou ,,Dotyk histórie" získala krásne 1. miesto. Víťazka bola ocenená diplomom a vecnou cenou. Srdečne blahoželáme a želáme veľa inšpirácií a chuti do ďalšej tvorby!

****************************************************************

Grafický návrh obálky žiackej knižky je názov výtvarnej súťaže, ktorej už 19. ročník vyhlásilo vydavateľstvo tlačív ŠEVT a.s. Bratislava. Do tejto súťaže sa zapojili nasledovní žiaci:

5.A: Timea Michaela Korimová, Kamila Kovaničová, Ján Gora, Laura Drinková

6.A: René Wallner, Lucia Hasáková

6.B: Laura Butašová, Klaudia Bartalová, Branislav Pašmík, Jakub Nesnadný

7.A: Mária Gazárková, Mária Samková, Martin Šedivý

8.B: David Lánik

I napriek tomu, že z našej školy neuspel žiaden návrh, žiaci sa mnohému naučili, zabavili sa a dúfame, že sa tejto súťaže zúčastnia i nabudúce. Ďakujeme všetkým za reprezentáciu!

Víťazné návrhy, ktoré budú na obálke žiackej knižky v šk. r. 2020/2021 sú dostupné na: https://www.sevt.sk/ziacka-knizka/

****************************************************************

Dňa 5.júna 2019 sa v Trnave uskutočnili Majstrovstvá kraja v ľahkej atletike a zároveň súťaž Hľadáme nových olympionikov. Umiestnenia sú nasledovné:

Tomáš Kovárik - beh na 60m - 7.miesto

Daniel Kozánek - beh na 1000m - 5.miesto

Romana Križanová - nepostúpila z rozbehu na 60m

Martin Cák - nepostúpil z rozbehu na 60m

Viktória Burdová - beh na 60m - 2.miesto a zároveň postúpila na Majstrovstvá Slovenska

Ďakujeme žiakom za reprezentáciu na krajskom kole a Viktórii držíme palce na majstrovstvách Slovenska.

****************************************************************

Dňa 29.mája 2019 sa uskutočnili Majstrovstvá okresu v ľahkej atletike. Našu školu reprezentovali nasledovní žiaci: Viktória Burdová, Daniel Rousek, Mária Gazárková, Jozef Havír, Svetlana Šedivá, Adriána Dúbravcová, Tomáš Kovárik, Jakub Tománek, Patrik Vanek a Nikolas Cvečka. 

Umiestnenia sú nasledovné:

Jozef Havír získal 1.miesto v hode kriketovou loptičkou a 2.miesto v behu na 1000m.

Viktória Burdová získala 2.miesto v behu na 800m.

Svetlana Šedivá získala 3.miesto v behu na 800m.

Tomáš Kovárik získal 2.miesto v behu na 60m a postupuje na krajské kolo.

V štafetovom behu získali 3.miesto Daniel Rousek, Tomáš Kovárik, Patrik Vanek a Nikolas Cvečka.

Ďakujeme žiakom za krásnu reprezentáciu našej školy a Tomášovi Kovárikovi držíme palce na krajskom kole.

****************************************************************

Žiačka Aneta Vachová získala 1.miesto v krajskom kole vo výtvarnej časti dopravnej súťaže Na bicykli bezpečne. Blahoželáme.

****************************************************************

Dňa 29.mája 2019 sa žiaci II.stupňa zúčastnili anglickej súťaže Shakespeare v nás, ktorá sa konala v Šaštíne-Strážoch. V prednese súťažili Timea Korímová z 5.A, Ema Hasáková z 5.A  a v speve Kamila Kovaničová z 5.A. 

Kamila Kovaničová si za spev anglickej piesne Sway odniesla 2.miesto. Gratulujeme a želáme i naďalej veľa chuti v učení. 

****************************************************************

Dňa 28.mája 2019 sa žiaci z I.stupňa zúčastnili anglickej súťaže Shakespeare v nás,  ktorá sa konala v Šaštíne-Strážoch. Deti prežili pekné dopoludnie, ktoré sa nieslo v duchu anglického jazyka. Súťažilo sa vo viacerých kategóriách: prednes poézie a prózy, vlastná tvorba, kolektívne vystúpenia - divadielka a spev. Naši žiaci súťažili: v prednese Jana Tománková z 3.A, Ella Kolláriková zo 4.A, Sara de Sousa Viveiros zo 4.A, Kristína Vavrová zo 4.A, v kolektívnom speve z 3.B: Natália Špániková, Sofia Vajdová, Lucia Wallnerová, Kristián Michalovič a Alex Kozánek, v scénke žiaci zo 4.B: Agáta Cintulová, Viktória Vitálošová, Tamara Biksadská, Karolína Černá, Elizabeth Dubraviková a Nina Gašparová. 

Spomedzi veľkej konkurencie si žiaci odniesli aj ocenenia: Sara de Sousa Viveiros 3.miesto za prednes a kolektív žiakov 3.B taktiež 3.miesto za pesničku Baby shark.

Víťazom gratulujeme a želáme veľa chuti v učení angličtiny.

****************************************************************

Dňa 23.mája 2019 sa v Sekuliach uskutočnil stolnotenisový turnaj O pohár SEKULÁČIK. Reprezentovali nasledovní žiaci: Aneta Vachová, Kristína Cvečková, Kamila Kovaničová a Matej Drinka. 

Matej Drinka získal 1.miesto cenu útechy a Kristína Cvečková 2.miesto cenu útechy.

Blahoželáme!

****************************************************************

V Senici sa uskutočnilo okresné kolo Slávik Slovenska, ktorého sa zúčastnili Kamila Kovaničová a Klára Ruchovanská. 

Kamila Kovaničová získala vo svojej kategórii 3.miesto. Blahoželáme!

****************************************************************

Dňa 21.mája 2019 za žiaci našej školy zúčastnili "Záhoráckej olympiády" v Gbeloch. Našu školu reprezentovali:

Jozef Havír v behu na 1000 m - 1.miesto

Jakub Tománek v behu na 1000 m - 2.miesto

Svetlana Šedivá v behu na 800 m - 2.miesto

Tomáš Kovárik v behu na 60 m - 3.miesto

Mária Gazárková v behu na 800 m - 4.miesto

Adriana Dúbravcová v behu na 60 m - vo svojom rozbehu obsadila 2.miesto a nepostúpila do finále

Žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy a želáme i naďalej veľa športových úspechov. 

****************************************************************

Dňa 17.mája 2019 sa žiaci našej školy zúčastnili Dopravnej súťaže v Senici. Súťaž sa skladala z teoretickej a praktickej časti. Našu školu reprezentovali: Klaudia Bartalová zo 6.B, Viktória Vajdová zo 6.B, René Wallner zo 6.A a Alex Drinka z 5.A. Žiaci sa umiestnili na peknom 3.mieste. Ďakujeme im za vzornú reprezentáciu našej školy. 

****************************************************************

Dňa 25.apríla 2019 sa uskutočnilo obvodné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry 3. a 4.ročníka

Natália Špániková z 3.B, ktorá reprezentovala tretiakov sa umiestnila na 2.mieste spomedzi 12-tich súťažiacich. 

Štvrtákov zastupovala Michaela Orgoňová zo 4.A, ktorá taktiež získala 2.miesto spomedzi 12-tich súťažiacich.

Obidvom žiačkam blahoželáme a ďakujeme za peknú reprezentáciu našej školy.

****************************************************************

Dňa 10.mája 2019 prebehla v našej škole anglická súťaž English star, kde si mohli žiaci preveriť svoje vedomosti, zručnosti a poznatky z jednotlivých ročníkov. Žiaci riešili rôzne typy úloh primeraných veku žiakov. Do súťaže sa okrem 5. a 9.ročníka zapojili všetky ostatné ročníky. Ďakujeme za účasť. Výsledky súťaže budú zverejnené do 10.júna 2019. Žiaci môžu získať podľa %výsledku účastnícky diplom, účastnícky diplom so zlatou medailou, vecné ceny, odmeny. Veríme, že i v budúcnosti sa naši žiaci do tejto súťaže zapoja. V tomto školskom roku bolo zapojených 22 žiakov. 

****************************************************************

Dňa 7.mája 2019 sa v Senici na futbalovom štadióne konali majstrovstvá okresu v malom futbale ml.žiakov. Naši žiaci z 10-tich mužstiev obsadili pekné 2.miesto. Našu ZŠ reprezentovali: Martin Cák, Róbert Cigánek, Martin Šedivý, Daniel Kozánek, Cristino De Viveiros, Lukáš Wallner, René Wallner a Patrik Buraj. Chlapcom ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej ZŠ.

****************************************************************
7.mája 2019 sa naši žiaci zúčastnili Súťaže civilnej ochrany v Kopčanoch. Svoje sily si zmerali so žiakmi základných škôl z okresov Senica a Skalica. Žiaci museli v čo najkratšom čase prejsť všetkými stanovišťami. Na prvom stanovišti vypracovávali test z prvej pomoci, dopravnej výchovy, civilnej ochrany a protipožiarnej ochrany. Na druhom stanovišti určovali rôzne druhy hasiacich prístrojov a so žberovkou zostriekávali plechovky. Na treťom stanovišti ukázali svoje zručnosti v streľbe zo vzduchovky na sklápacie terče. Na ďalšom stanovišti poskytovali prvú pomoc pacientovi v bezvedomí s otvorenou zlomeninou a druhému zranenému popáleninu. Okrem toho telefonovali na 112 a ohlasovali udalosť. Na štvrtom stanovišti preukázali svoje zručnosti v topografii určovaním azimutu, mierky mapy, určovaním severu a odhadovaním vzdialenosti v teréne. Na poslednom stanovišti plnili úlohy z civilnej ochrany ( PIO a plynová maska). V konkurencii skúsených CO- čkárov sa naši žiaci umiestnili na krásnom : družstvo A - 7.mieste a družstvo B - 9.mieste. Našim školským CO-čkárom: Jakub Tománek z 8.B, Daniel Rousek zo 7.B, Branislav Pašmík zo 6.B, Jakub Nesnadný zo 6.B, Monika Šedivá zo 6.B, Viktória Vajdová zo 6.B, Laura Butašová zo 6.B a Klaudia Bartalová zo 6.B gratulujeme a ďakujeme, že nabrali odvahu a svoj voľný čas venovali učeniu sa testov a príprave na súťaž.

****************************************************************

MODEL 2019 je názov výtvarnej súťaže mladých návrhárov, ktorej VI. ročník vyhlásilo CVČ Stonožka Senica v spolupráci so Študentským parlamentom Senica. Súťaže sa i tento rok zúčastnili žiaci našej školy, ktorí sa zapojili do troch kategórií - MÓDNY NÁVRH, NÁVRH DEZÉNU a MÓDNY DOPLNOK. Úlohou ,,návrhárov" bolo stvárniť ústrednú tému celej súťaže - SLOVENSKO, konkrétne hmotnú kultúru Slovenska (slovenské tradičné remeslá, slovenský ľudový odev, slovenskú architektúru, slovenský ľudový ornament). Pri tvorbe návrhov naši žiaci čerpali predovšetkým z kultúry nášho regiónu a najmä našej obce, pričom si vyskúšali nové výtvarné postupy a techniky a mnohému sa naučili. 


Práce hodnotila odborná porota na čele s Mgr. art. Eliškou Šefčíkovou, odevnou dizajnérkou a spomedzi 205 prác naši výtvarníci získali až 4 ocenenia:


Módny návrh: 

2. miesto - Ema Wallnerová z III.ŠKD (,,Zvyky a tradície")


Návrh dezénu:

 1.miesto - Sofia Vajdová z 3.B (,,Búranský fašang")
2. miesto - Viktória Vajdová zo 6.B (,,Fašangy na Búroch")
3. miesto - Aneta Vachová zo 6.A (,,Dezén - Erb Borský Mikuláš")

Výsledky súťaže boli vyhlásené na slávnostnej vernisáži 30.04.2019, kde naše víťazky získali diplomy a vecné ceny. 

Poďakovanie patrí i ostatným zúčastneným, ktorých práce môžeme obdivovať na výstave MODEL 2019 v CVČ v Senici do 23.5.2019 - Módny návrh: Martina Butašová zo 6.B, Návrh dezénu: Jozef Pradlovský z 8.A, Anežka Mizerová z 8.B, Módny doplnok: Karin Ružová z 5.A, Viktória Vajdová zo 6.B, Patrik Černý z 8.A, Tamara Gašparová zo 7.A. 

Všetkým uvedeným žiakom ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy!
Fotografie z vernisáže sú dostupné na: https://www.facebook.com/pg/cvcstonozka.senica/posts/****************************************************************

GALÉRIA TALENTOV je názov viacžánrovej súťaže pre deti základných škôl a osemročných gymnázií, ktorej IX. ročník vyhlásila Štátna vedecká knižnica - Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici a Základná škola s materskou školou Jána Bakossa v Banskej Bystrici. Do výtvarnej časti tejto súťaže sa v mesiaci marec 2019 zapojilo i päť žiakov našej školy, ktorí takto prezentovali svoje nadanie a zručnosť vo výtvarnom umení. Zúčastnení žiaci: 

Kristína Vítteková z 3.B (Dedinka a Krajina)

Laura Štefková zo 6.A (Orchidea)

Tamara Macková zo 7.A (Mesto)

Patrik Černý z 8.A (Technika)

Kristína Krejčiová z 8.A (Portrét)

I napriek tomu, že naši žiaci v súťaži neuspeli, oceňujeme ich snahu a prácu nad rámec povinných školských úloh. Ďakujeme všetkým za reprezentáciu školy!
****************************************************************

Centrum voľného času Beťárik vyhlásilo literárnu súťaž na tému "Slovensko, naša zem". Do tejto súťaže sa zapojili i niektorí žiaci našej školy: Laura Butašová zo 6.B, Viktória Vajdová zo 6.B a Ján Búzek zo 6.B, ktorí vytvorili krásne básne o našom Slovensku.
3.miesto vo svojej kategórii získal Ján Búzek zo 6.B. Ocenenie mu prišla odovzdať riaditeľka CVČ Mgr. Hana Komorná. Blahoželáme! 

****************************************************************

V mesiaci január 2019 vyhlásila Základná umelecká škola v Malackách regionálnu výtvarnú súťaž ,,ORNAMENT". Súťažiaci boli rozdelení do štyroch vekových kategórií a ich úlohou bolo znázorniť tradičné regionálne zvyky a obyčaje alebo prostredníctvom ornamentu vyjadriť vlastnú národnú identitu. Zadanie pre najstarších žiakov vyžadovalo prepojenie ornamentu s moderným umením.

Súťaž bola vyhodnotená 04.04.2019 a práce našich žiakov získali spomedzi 242 súťažných prác

až šesť ocenení -

3. miesto: Karin Ružová z 5.A

Čestné uznanie poroty: David Filípek z 1.B, Karin Macková z 1.B, Laura Štefková zo 6.A,

Tamara Macková zo 7.A, Kristína Krejčiová z 8.A

Súťaže sa taktiež zúčastnili:

1.B: Liana Kováriková, Natália Sofková, Elizabeth Rudavská, Dominika Matulová

2.B/III.ŠKD: Kristína Hollá

3.B: Natália Špániková

5.A: Dominik Šebesta, Vanesa Cigánková, Laura Kopáčová, Sára Zavilinská

6.A: Aneta Vachová, Lucia Hasáková

7.A: Vladimír Tršťanský

Víťazom blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy! Výstava súťažných prác je umiestnená v priestoroch ZUŠ v Malackách a potrvá do 30.06.2019.

Ocenené práce sú dostupné na stránke: https://zusmalacky.edupage.org/album/#gallery/244


****************************************************************

Vo štvrtok 11.apríla 2019 sa na našej škole uskutočnili Majstrovstvá základnej školy v cezpoľnom behu - pod názvom Vítanie jari "v maratónkach".


Po spracovaní výsledkov je umiestnenie žiakov nasledovné:
1.ročník: chlapci:
1.miesto: Martin Haraj
2.miesto: Jakub Keveš
3.miesto: Denis Fráner
dievčatá:
1.miesto: Nina Lasicová
2.miesto: Noemi Štefková
3.miesto: Natália Sofková


2. a 3.ročník: chlapci:
1.miesto: Timotej Cák
2.miesto: Eduard Biksadský
3.miesto: Daniel Kocák
dievčatá:
1.miesto:Viktória Harasníková
2.miesto: Natália Špániková

3.miesto: Diana Michálková


4. a 5.ročník: chlapci:
1.miesto: Alex Drinka
2.miesto: Sebastián Michalka
3.miesto: David Michálek
dievčatá:
1.miesto: Michaela Orgoňová
2.miesto: Adriana Gazárková
3.miesto: Aneta Janíčková


6. a 7.ročník: chlapci:
1.miesto: Daniel Rousek
2.miesto: Daniel Kozánek
3.miesto: Andrej Dúbravec
dievčatá:
1.miesto: Viktória Burdová
2.miesto: Mária Gazárková
3.miesto: Klaudia Bartalová


8. a 9.ročník: chlapci:
1.miesto: Jakub Tománek
2.miesto: Jozef Havír
3.miesto: Tomáš Bareš
dievčatá:
1.miesto: Svetlana Šedivá
2.miesto: Kristína Cvečková
3.miesto: Kristína Krejčiová****************************************************************

Slovenský zväz záhradkárov Bratislava vyhlásil už XII. ročník výtvarnej súťaže KRÁSY NAŠEJ ZÁHRADY. Do tejto súťaže sa zapojilo 38 žiakov z našej školy, ktorí vo svojich prácach zobrazili záhrady plné kvetov, zeleniny, okrasných kríkov a ovocných stromov.

Zúčastnení žiaci:

1.A: Noemi Štefková, Nina Cáková, Olívia Kolláriková

1.B: David Filípek, Liana Kováriková, Karin Macková, Monika Kozlová, Dominika Matulová

1.B/ II. ŠKD: Liana Kováriková, Karin Macková

2.A/ III.ŠKD: Naďa Patvarická, Lucia Macková

2.B: Ema Wallnerová, Kristína Masárová, Simona Klimanová

4.A: Michaela Orgoňová, Nikol Štefančíková, Nikol Bilková, Kristína Vavrová, Simon Kubinec, Ella Kolláriková, Danka Wolfová, Petra Šimková

5.A: Kamila Kovaničová, Karin Ružová, Ján Gora, Dominik Šebesta, Adriana Gazárková, Klára Ruchovanská, Aneta Jníčková, Samuel Masár

6.A: Lucia Hasáková

6.B: Martina Butašová, Ján Búzek, Viktória Vajdová, Ondrej Cintula, Laura Butašová

8.B: Anežka Mizerová, Svetlana Šedivá, Adam Drinka

Prostredníctvom prác našich umelcov sme mali možnosť preniesť sa do krásnych slnečných záhrad, kde by chcel oddychovať a tráviť voľný čas každý z nás. Všetkým uvedeným žiakom patrí veľké poďakovanie za ich snahu a reprezentáciu školy! 

*********************************************************************************

Dňa 26. a 27.marca 2019 sa v Senici uskutočnilo okresné kolo matematickej súťaže PYTAGORIÁDA. Našu školu reprezentovali žiaci, ktorí postúpili zo školského kola.
Umiestnení a úspešní riešitelia:
3.ročník: 1.miesto Jana Tománková z 3.A
                  7.miesto Natália Špániková z 3.B
4.ročník: 4-5.miesto Radovan Kudri zo 4.B
                  10.miesto Matúš Sekáč zo 4.A
                  16-18.miesto Tamara Biksadská zo 4.B
6.ročník: 1.miesto Cristino Viveiros zo 6.A
                 4.miesto Lucia Hasáková zo 6.A
7.ročník: 5.miesto: Zuzana Tománková zo 7.A

Všetkým zúčastneným žiakom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.


*****************************************************************************************Dňa 25.marca 2019 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry žiakov 3. a 4.ročníka.  

3.ročník v olympiáde zastupovali žiaci: Timotej Cák, Viktória Harasníková, Daniel Kocák, Eduard Biksadský, Jana Tománková, Tomáš Cigánek, Lucia Wallnerová, Sofia Vajdová, Natália Špániková, Kristína Vitteková, Sofia Fíbyová a Adam Cieslar.
4.ročník v olympiáde zastupovali žiaci: Sara De Sousa Viveiros, Michaela Orgoňová, Matúš Sekáč, Elizabeth Peltznerová, Kristína Vavrová, Tamara Biksadská a Adrián Štefka. 
Okresného kola v Kútoch sa zúčastnia žiačky: Natália Špániková a Michaela Orgoňová. 
Pri reprezentácii našej školy im držíme palce. 


*****************************************************************************************


Lastovička obyčajná je všetkým dobre známa, ale pekne ju nakresliť, nedokáže úplne každý. Túto úlohu však hravo zvládli naši výtvarníci, ktorí sa zapojili do výtvarnej súťaže VTÁK ROKA 2018 - LASTOVIČKA OBYČAJNÁ. Súťaž vyhlásila spoločnosť SOS/BirdLife Slovensko a jej cieľom bolo priblížiť žiakom život a ohrozenia tohto užitočného vtáčika.
Zúčastnení žiaci:
2.B/ III. ŠKD: Kristína Masárová, Samuel Cintula
3.B/I. ŠKD: Natália Špániková, Krístína Vítteková
4.A: Nikol Štefančíková, Michaela Orgoňová, Simon Kubinec, Marek Putík
7.A: Tamara Macková
Uzávierka súťaže prebehla v mesiaci marec 2019 a naši žiaci spomedzi 132 súťažiacich získali nasledovné ocenenia:
I. kategória: 1. miesto získal Samuel Cintula z 2.B/III. ŠKD
II. kategória: 1. miesto získala Tamara Macková zo 7.A

Víťazi boli odmenení diplomom, vecnými cenami a taktiež škola získala propagačné a náučné materiály. Oceneným žiakom blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu školy. Všetky ocenené práce sú dostupné na stránke: https://www.vtaky.sk/stranka/66-Pre-skoly.html*****************************************************************************************

Dňa 27.marca 2019 sa na našej škole uskutočnila prehliadka v speve ľudových piesní žiakov našej školy pod názvom SPEVOHLÁSOK. Predstavili sa so svojimi slovenskými ľudovými piesňami. V interpretácii žiačok 1.B triedy sme si vypočuli piesne Slúžila som u kadleca a Mandarinka od Laury Wolfovej a Karin Mackovej. Piesne Sokoli, Bodaj by vás, vy mládenci zaspievali žiačky 2.B triedy Lucia Macková a Kristína Masárová. Do speváckej prehliadky sa zapojili svojimi peknými hlasmi a speváckym prednesom i žiačky 4.B triedy Elizabeth Susan Dubraviková piesňou A ja taká dzívečka. Nina Gašparová piesňou Tam okolo Levoče, Agáta Cintulová piesňou Kdyby byla Morava a Karolína Černá piesňou Tota heľpa. 

Program prehliadky v speve ľudových piesní spestrili svojím vystúpením víťazky Borinkinho slávička Kamila Kovaničová a Klára Ruchovanská piesňami Nebola som veselá a Javor, javor vysoký si.

Vrcholom všetkých vystúpení žiakov v speve bol duet Kamilky a Klárky piesňou Záhorskú dzedzinu.

Toto krásne spevácke podujatie povzbudilo žiakov k ďalšiemu rozvíjaniu svojho speváckeho talentu, rozdávať spevom radosť a úsmev. *****************************************************************************************

Dňa 26.marca 2019 sa v ZUŠ Senica uskutočnilo okresné kolo recitačnej súťaže Hurbanov pamätník. Z našej školy postúpili štyria žiaci, ktorí boli víťazmi obvodného kola v Kútoch:
Alex Kozánek z 3.B získal Čestné uznanie
Ema Hasáková z 5.A sa umiestnila na 2.mieste
Alex Drinka z 5.A sa umiestnil na 3.mieste
Aneta Pavlíková z 9.A sa umiestnila na 3.mieste
.
Našim reprezentantom srdečne blahoželáme k úspechom a ďakujeme im za úspešnú reprezentáciu školy. *****************************************************************************************

Dňa 19.marca 2019 sa žiačky 5.A Kamila Kovaničová a Klára Ruchovanská zúčastnili speváckej súťaže BORINKIN SLÁVIČEK v Šaštíne. Dievčatá sa umiestnili na stupňoch víťazov: v sólo speve ľudovej piesne sa Kamilka piesňou Nebola som veselá, umiestnila na 2.mieste. Klárka s piesňou Ej, javor, javor vysoký si sa umiestnila na 3.mieste. V speve "duetov" naše speváčky sa umiestnili na 1.mieste, piesňou Záhorskú dzedzinu. Kamilka si vyspievala zvláštne ocenenie - 1.miesto za najlepšiu interpretáciu ľudovej piesne. Obidvom dievčatám želáme ešte veľa úspechov v speváckych súťažiach.

Link na video: https://www.facebook.com/jveteska/videos/2350405298323310/UzpfSTE1ODA5OTA4MDU1NDk3MDM6MjIyNzk0NDQ2NDE4NzY2NA/?eid=ARDlNsSyyH5FtdWesx_xufgQwZg0RzBguRNPptq4pLm87sQ6amJC431CKMlNjL3bVlukVPYGb5l0um-T*****************************************************************************************

Regionálne kolo celoslovenskej výtvarnej súťaže VESMÍR OČAMI DETÍ každoročne organizuje Záhorské osvetové stredisko v Senici v spolupráci so Slovenskou ústrednou hvezdárňou v Hurbanove. Vesmír je pre mnohých temný a tajomný, ale prostredníctvom fantázie detí ožíva, má pestré farby a je plný mimozemských bytostí. O tom nás presvedčili i žiaci našej školy, ktorí sa vo veľkom počte zapojili do tejto obľúbenej súťaže. Zúčastnení žiaci:  1.A: Nina Cáková, Noemi Štefková, Olívia Kolláriková, Jakub Keveš, Vivien Samková, Aneta Zavilinská, 1.B: Karin Macková, Liana Kováriková, Natália Sofková, Monika Kozlová, Elizabeth Rudavská, 2.A: Samuel Burian, 2.B: Damián Kudláč, Barbora Gorová, Ema Wallnerová, Simona Klimanová, Tereza Cvečková, Margita Štefková, Milan Gora, Patrik Janíček, Sabína Šedivá, Lukáš Kočík, Matias Šimunič, // III. ŠKD: Kristína Hollá, Damián Kudláč, 3.B: Natália Špániková, Sofia Fíbyová, Kamila Cvečková, Adam Cieslar, 4.A: Petra Šimková, Danka Wolfová, Kristína Vavrová, Michaela Orgoňová, Marek Purík Ella Kolláriková, Adam Stupavksý, Nikol Štefančíková, Simon Kubinec, 4.B: Agáta Cintulová, Kristián Öller, Viktória Vitálošová, Susan Elizabeth Dúbravíková, Tamara Biksadská, Nina Gašparová, Karolína Černá, Nina Tršťanská, Adrian Štefka, 5.A: Adriana Gazárková, David Michálek, Karin Ružová, Klára Ruchovanská, 6.B: Viktória Vajdová, Lucia Štetinová, Jakub Nesnadný, 8.B: Adriana Dúbravcová, Jakub Hačunda

Na slávnostnej vernisáži 11. marca 2019 v ZOS v Senici bola spomedzi 426 zaslaných prác v III. kategórii ocenená práca Viktórie Vajdovej zo 6.B s názvom: ,,Mimozemskí priatelia".

Viktória získala diplom a vecné ceny a súčasne jej práca postupuje do celoslovenského kola. Víťazke blahoželáme, držíme jej palce v celoslovenskej súťaži a všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu!*****************************************************************************************

V mesiaci február 2019 sa naši žiaci I. stupňa zapojili výtvarnej súťaže ,,ŽENY A PROFESIE V MODERNOM SVETE". Vyhlasovateľom súťaže bola Ženská organizácia IDEA, ktorá vyhlásila dve súťažné témy: ,,Moja mama je superhrdina" a ,,Čím budem, keď vyrastiem". Prváci a štvrtáci kreslili a maľovali svoju mamu ako upratuje, varí, perie a všetko hravo zvláda. Svojimi prácami vyjadrili, ako svoju mamu obdivujú a aká je pre nich ,,superhrdinka". Do súťaže sa zapojili: 1.A: Nina Cáková, Noemi Štefková, 1.B: Laura Wolfová, Liana Kováriková, Karin Macková, Radka Pittich, Dominik Trávnik, Oliver Májek, 4.A: Nikol Štefančíková, Danka Wolfová, Ella Kolláriková, Adam Stupavský, Nikol Bilková.

Všetkým súťažiacim ďakujeme za krásne práce a reprezentáciu školy!*****************************************************************************************

Dňa 12.marca 2019 sa uskutočnila v DK v Šaštíne-Strážach súťaž v anglickom jazyku "Do you speak English?". Za 3.ročník našu školu reprezentovali: Lucia Wallnerová z 3.B, Sofia Vajdová z 3.B a Natália Špániková z 3.B. Za 4.ročník: Sara De Sousa Viveiros zo 4.A, Elizabeth Peltznerová zo 4.A, Sarah Valúšková zo 4.B a Radovan Ján Kudri zo 4.B. Súťažiaci si vyskúšali sily v predstavovaní seba samého, svojho projektu a vo vypracovávaní krátkych testov. 

Umiestnenie: 1.miesto za 3.ročník získala Lucia Wallnerová z 3.B a 2.miesto za 4.ročník získala Elizabeth Peltznerová zo 4.A.

Všetkým súťažiacim veľmi pekne ďakujeme za úspešnú reprezentáciu a výherkyniam blahoželáme.*************************************************************************************

Dňa 14. februára 2019 sme si na našej škole pripomenuli deň sv. Valentína súťažou O NAJKRAJŠIE VALENTÍNSKE SRDCE. Do súťaže sa zapojilo 106 žiakov I. a II. stupňa, ktorí spolu vytvorili 142 srdiečok z papiera, textilu a odpadového materiálu. Spestrením súťaže boli pečené srdiečka zo sladkého a slaného cesta, ale i rôzne valentínske dekorácie, závesné girlandy a pozdravy.

Pri hodnotení súťažných prác bol kladený dôraz na originalitu, nápaditosť a využitie netradičných materiálov.

1. miesto získala Kristína Vavrová zo 4.A. Kristínka bola za svoje Srdce z mušlí odmenená diplomom a pomôckami pre výtvarníkov. Srdečne blahoželáme!

Najoriginálnejšie a netradičné srdiečka vytvorili:

1.A:

Pavol Cintula - Srdce z textilu

Gabriela Šimková - Pečené srdce, Valentínsky obrázok

Alex Gašpárek - Pečené srdiečko

1.B:

David Filípek - Závesné girlandy a dekoračné predmety

Elizabeth Rudavská - Srdce z drôtu

Monika Kozlová - Závesný obraz, Papierová kytica

Dominika Matulová - Srdiečko z kávy

Karin Macková - Srdce z orechových škrupín

Laura Wolfová - Pečené srdce, Papierové srdce

2.A:

Samuel Burian - Papierové srdce

Natália Havlíčková - Papierové srdce

2.B:

Sabína Šedivá - Pečené srdiečko

Lucia Macková - Torta v tvare srdca

Simona Klimanová - Netradičné srdiečka

Tadeáš Cigánek - Pečené srdiečko

3.A:

Jakub Cák - Anjel

Viktória Harasníková - Pečené srdce, Srdce zo špagátu

Jana Tománková - Svietnik

Tomáš Cigánek - Závesná dekorácia

Martin Klámik - Srdce z polystyrénu

3.B:

Natália Špániková a Sofia Vajdová- Srdce ako obraz

Lucia Wallnerová - Dekoračné srdiečko

Sofia Fíbyová - Papierové srdce

4.A:

Petra Šimková - Pečené srdce

Nikol Bilková - Dekoračný predmet

Michaela Orgoňová - Pečená tortička, Polystyrénové srdcia

Elizabeth Peltznerová - Valentínsky ananás

4.B:

Karolína Černá - Maľované srdce

Nina Gašparová - Svietnik

5.A:

Kamila Kovaničová - Pečené srdce

Vanessa Cigánková - Papierové srdce

6.A:

René Wallner- Závesná dekorácia

6.B:

Viktória Vajdová - Srdce z odpadového materiálu

7.A:

Zuzana Tománková - Svietnik

Všetkých 106 zúčastnených žiakov bolo odmenených malým darčekom. Veľké poďakovanie patrí i deviatakom, ktorí vyzdobili paravan na II. stupni aktuálnym valentínskym motívom. *************************************************************************************

Dňa 15.februára 2019 sa v Kútoch uskutočnilo obvodné kolo recitačnej súťaže Hurbanov pamätník, na ktorom sa z našej školy zúčastnilo 8 súťažiacich. Súťažilo sa v III.kategóriách.

V I. kategórii poézia (žiaci 2., 3. a 4.ročníka) sa umiestnil na 1.mieste Alex Kozánek z 3.B.

V I.kategórii próza 3.miesto obsadila Lucia Wallnerová z 3.B.

V II.kategórii poézia (žiaci 5. a 6.ročníka) sa na 1.mieste umiestnila Ema Hasáková z 5.A a na 3.mieste Laura Butašová zo 6.B.

V II.kategórii próza obsadil 1.miesto Alex Drinka z 5.A .

V III.kategórii poézia (7.,8.a 9.ročník) sa na 2.mieste umiestnila Natália Kočíková zo 7.B.

V III.kategórii próza sa na 1.mieste umiestnila Aneta Pavlíková z 9.A a 3.miesto Eliška Cintulová zo 7.B.

Naši žiaci boli veľmi úspešní. Z celkového počtu šiestich prvých miest, naši žiaci získali až 4, a teda: Alex Kozánek, Ema Hasáková, Alex Drinka a Aneta Pavlíková  postupujú do okresného kola v Senici, ktoré sa uskutoční 26.marca 2019.

Srdečne blahoželáme všetkým žiakom a zároveň ďakujeme za úspešné reprezentovanie našej školy. Žiakom, ktorí postupujú do okresného kola prajeme veľa úspechov.**************************************************************************************

Dňa 14.februára 2019 sa v Senici uskutočnilo okresné kolo súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko. Naša žiačka Natália Kočíková zo 7.B sa statočne popasovala s umeleckým prednesom slovenskej povesti. Konkurencia bola veľká a recitátorské výkony vyrovnané. Porota pri vyhlasovaní výsledkov povzbudila deti, že aj tí, čo neuspeli, svojím prednesom pripomenuli krásu našich povestí a obohatili sa navzájom poznatkami z histórie, geografie a literatúry. 

Natálke ďakujeme za reprezentáciu.**************************************************************************************

V dňoch 6.februára a 7.februára 2019 sa na našej škole uskutočnila súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy Hurbanov pamätník - školské kolo. Počas prvého súťažného dňa predviedli svoje recitátorské umenie žiaci 1. stupňa, ktorí súťažili v I. kategórii. Porota si postupne vypočula všetky ukážky z prózy a z poézie. Žiaci 2. stupňa boli rozdelení do dvoch kategórií. Žiaci 5. a 6. ročníka súťažili v II. kategórii a siedmaci a ôsmaci tvorili III. kategóriu. Všetkým účastníkom školského kola vyjadrujeme pochvalu za snahu a námahu počas prípravy na súťaž.


V kategórii I.stupeň sa prihlásilo 11 súťažiacich: Diana Michálková 2.A, Naďa Patvarická 2.A, Lukáš Kočík 2.B, Lucia Macková 2.B, Jana Tománková 3.A, Eduard Biksadský 3.A, Alexander Kozánek 3.B, Sofia Vajdová 3.B, Lucia Wallnerová 3.B, Elizabeth Peltznerová 4.A, Viktória Vitálošová 4.B
V kategórii II.stupeň sa prihlásilo 16 žiakov: Klaudia Michálková 5.A, Ema Hasáková 5.A, Alex Drinka 5.A, Cristino Viveiros 6.A, Aneta Vachová 6.A, Tamara Lasicová 6.A, Lucia Hasáková 6.A, Timotej Šimunič 6.A, Monika Šedivá 6.B, Viktória Vajdová 6.B, Ondrej Fila 6.B, Eliška Cintulová 7.B, Natália Kočíková 7.B, Caroline Vargová 8.A, Kristína Krejčiová 8.A, Jasmína Selčanová 8.B.


Výsledky sú nasledovné:


I.kategória
Poézia

1.miesto: Alexander Kozánek 3.B
2.miesto: Sofia Vajdová 3.B
3.miesto: Jana Tománková 3.A a Naďa Patvarická 2.A


Próza
1.miesto: Lucia Wallnerová 3.B
2.miesto: Eduard Biksadský 3.A
3.miesto: Elizabeth Peltznerová 4.A a Lukáš Kočík 2.B


II.kategória
Poézia
1.miesto: Ema Hasáková 5.A
2.miesto: Monika Šedivá 6.B a Klaudia Michálková 5.A
3.miesto: Cristino Viveiros 6.A


Próza
1.miesto: Alex Drinka 5.A
2.miesto: Viktória Vajdová 6.B
3.miesto: Lucia Hasáková 6.A


III.kategória
Poézia

1.miesto: Natália Kočíková 7.B
2.miesto: Kristína Krejčiová 8.A
3.miesto: Caroline Vargová 8.A a Jasmína Selčanová 8.B


Próza
1.miesto: Eliška Cintulová 7.B


Žiaci, ktorí sa umiestnili na prvých miestach v jednotlivých vekových a žánrových kategóriách nás budú reprezentovať v obvodnom kole, ktoré sa uskutoční 15. februára 2019 v Kútoch. 

Taktiež sa obvodného kola zúčastnia minuloroční víťazi obvodného kola, ktorí postúpili do okresného kola: Laura Butašová 6.B a Aneta Pavlíková 9.A 

Srdečne všetkým blahoželáme a držíme palce v obvodnom kole.*****************************************************************************************

Dňa 29.novembra 2018 prebehol na našej škole veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími - VŠETKOVEDKO. Zúčastnilo sa ho 14 žiakov našej školy z druhého, tretieho a štvrtého ročníka. Žiaci riešili 30 úloh. Vyberali jednu správnu odpoveď zo štyroch možností. V mesiaci december zverejnil usporiadateľ TALENTÍDA n. o. na stránke vsetkovedko.sk/výsledky jednotlivých súťažiacich podľa kódov pridelených deťom počas súťaže.
Traja sa umiestnili medzi 30 percentami najúspešnejších a získali diplom VŠETKOVEDKO, 11 žiaci získali diplom VŠETKOVEDKO. 

Najúspešnejšia bola Jana Tománková 3.A,ktorá získala aj diplom VŠETKOVEDKO ŠKOLY

Všetkým blahoželáme. 


****************************************************************************************

Dňa 28.decembra 2018 sa uskutočnil 12. ročník medzinárodného stolnotenisového turnaja detí a mládeže O pohár starostu obce Moravský Svätý Ján 2018. Reprezentovali nás žiaci z našej školy, ktorí navštevujú stolnotenisový krúžok: Kamila Kovaničová z 5.A, Matej Drinka zo 7.B a Kristína Cvečková z 8.B. Umiestnenie je nasledovné: Matej sa umiestil na 8.mieste, Kamilka na 3.mieste a Kristínka na 1.mieste.  Blahoželáme!


****************************************************************************************

Informačné centrum EUROPE DIRECT Senica, ktoré patrí do celoeurópskej siete informačných centier, vyhlásilo koncom minulého roka výtvarnú súťaž ,,Aká bude Európa 2019". Cieľom súťaže bolo navrhnúť vreckový kalendárik Informačného centra Europe Direct Senica na rok 2019.
Svoje výtvarné návrhy do súťaže zaslali: Alexandra Reháková z 5.A, Andrej Ruchovanský zo 6.A, Cristino Viveiros zo 6.A.
Odborná porota ako víťazný návrh na kalendárik vybrala námet Alexandry Rehákovej z 5.A.
Saška bola za svoju prácu ocenená diplomom, vecnými cenami a taktiež získala kalendáriky so svojím návrhom pre všetkých spolužiakov. Víťazke srdečne blahoželáme a ostatným súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy!


***************************************************************************************

Dňa 24.1.2019 sa v telocvični ZŠ Šaštín- Stráže uskutočnila kvalifikácia na školské majstrovstvá okresu vo florbale žiakov, ktorej sa zúčastnilo šesť družstiev zo základných škôl : ZŠ Kúty, ZŠ Čáry, ZŠ s MŠ Štefanov, ZŠ Sekule, ZŠ Borský Mikuláš a ZŠ Šaštín- Stráže. Našu ZŠ reprezentovalo družstvo mladších žiakov v zostave: Alex Drinka z 5.A, Cristino Viveiros zo 6.A, Gabriel Stupavský zo 6.A, Timotej Šimunič zo 6.A, René Wallner zo 6.A, Lukáš Wallner zo 6.A, Jakub Nesnadný zo 6.B, Lukáš Trup zo 6.B, Matej Drinka zo 7.B a Daniel Rousek zo 7.B. Družstvo dosiahlo 4.miesto spomedzi 6-tich družstiev. Blahoželáme!


***************************************************************************************

Dňa 23.januára 2019 sa na ZŠ Sekule uskutočnili Školské majstrovstvá okresu Senica - Stolný tenis družstiev - žiačky. Našu školu reprezentovali žiačky Karolína Cvečková z 8.B, Aneta Vachová zo 6.A a Karin Ružová z 5.A, ktoré obsadili 5.miesto. Dievčatám ďakujeme za reprezentáciu. 


***************************************************************************************

,,Čarovný odkaz Vianoc" je názov literárnej a výtvarnej súťaže, ktorú každoročne organizuje Trnavský samosprávny kraj a Záhorské osvetové stredisko v Senici. Jej hlavným cieľom je priblížiť tradície súvisiace s odkazom adventu a Vianoc a zachovať ich pre budúce generácie. Autori súťažili v dvoch hlavných kategóriách, pričom do súťaže bolo odovzdaných spolu 227 prác, z toho 200 výtvarných a 27 literárnych prác, z 26 škôl okresov Senica a Skalica. Naši žiaci boli v súťaži mimoriadne úspešní a ocenenie získali v obidvoch kategóriách nasledovne:

Poeticko-prozaická kategória -

Viktória Vajdová zo 6.B - Príbeh o Karolínke

Tamara Gašparová zo 7.A - Ten pocit...

Výtvarná kategória -

Kristína Vítteková z 3.B - Vianoce

Karin Ružová z 5.A - Vianočná dedinka

Víťazky získali diplom a vecné ceny. Srdečne blahoželáme!

Do súťaže sa taktiež zapojili: Samuel Burian z 2.A/III.ŠKD, Sofia Fíbyová z 3.B, Natália Špániková z 3.B, Timea Michaela Korimová z 5.A, Lucia Hasáková zo 6.A, Anežka Mizerová z 8.B, Adam Drinka z 8.B

Všetkým žiakom ďakujeme za reprezentáciu!


***************************************************************************************

Petrohrad je mesto celosvetového významu, ležiace na severozápade Ruska. V roku 1703 ho založil Peter I. a dnes v ňom žije takmer 5 miliónov obyvateľov. Petrohrad je jedným z najkrajších miest na svete, označované aj ako Benátky severu. Vznešený výzor Petrohradu predstavujú architektonické skvosty, široké rovné ulice, priestranné námestia, parky, rieky, fontány a monumentálne sochy. Toto všetko boli námety pre kresby a maľby žiakov, ktorí sa v mesiaci november 2018 zapojili do celoslovenskej výtvarnej súťaže PETROHRAD OČAMI DETÍ, ktorú organizovalo mesto Lučenec.

Zúčastnení žiaci: Samuel Burian z 2.A/III. ŠKD, Timotej Cák z 3.A/I.ŠKD, Natália Špániková z 3.B, Jakub Gabčo z 3.B, Timea Michaela Korímová z 5.A, Vanessa Cigánková z 5.A, Izabela Kličková z 5.A, Adriana Gazárková z 5.A, Klára Ruchovanská z 5.A, Viktória Cvečková z 5.A, Ján Gora z 5.A, Lucia Štetinová zo 6.B, Martina Butašová zo 6.B, Martin Šedivý zo 7.A, Mária Gazárková zo 7.A, Tamara Macková zo 7.A, Eliška Cintulová zo 7.B, Adrika Dúbravcová z 8.B, Kristína Cvečková z 8.B.

I napriek tomu, že naši výtvarníci v súťaži neuspeli, prostredníctvom ich prác máme možnosť spoznať krásu a históriu Petrohradu. Výstava žiackych prác je umiestnená pri vchode do II. pavilónu. Za snahu a reprezentáciu školy všetkým žiakom ďakujeme!


***************************************************************************************

V dňoch 11. a 12. decembra 2018 sa uskutočnilo školské kolo Pytagoriády. Počas 60 minút, ktoré mali súťažiaci na riešenie, si žiaci tretieho až ôsmeho ročníka merali svoje vedomosti v matematike. Úspešným riešiteľom sa stal ten súťažiaci, ktorý z 15 - tich úloh vyriešil aspoň 10. Veľkou devízou úspechu bolo aj to, že za každé ušetrené celé 4 minúty získal žiak navyše 1 bod za čas. Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme. Tí najlepší budú našu školu reprezentovať na okresnom kole, ktoré sa uskutoční v marci 2019.

Vyhodnotenie riešiteľov podľa ročníkov:

3.ročník:

1. Jana Tománková z 3.A

2. Timotej Cák z 3.A

3. Sofia Vajdová a Natália Špániková z 3.B

Riešitelia: Eduard Biksadský, Jakub Cák, Adam Cieslar, Tomáš Cigánek, Lukáš Černý, Sofia Fíbyová, Daniel Kocák, Alexander Kozánek, Ján Novotný a Lucia Wallnerová. 

4.ročník:

1. Tamara Biksadská zo 4.B

2. Radovan Kudri zo 4.B

3. Adrián Štefka zo 4.B

Úspešní riešitelia: Michaela Orgoňová a Matúš Sekáč

Riešitelia: Nina Gašparová, Ján Pašmík

5.ročník:

1. Alex Drinka z 5.A

Riešitelia: Ema Hasáková, David Michálek, Dominik Šebesta

6.ročník:

1. Lukáš Trup zo 6.B

2. Lucia Hasáková zo 6.A

3. Cristino Viveiros a Tamara Lasicová zo 6.A

Úspešní riešitelia: Lukáš Wallner, Aneta Vachová

Riešitelia: Viktória Vajdová, Laura Butašová

7.ročník:

1. Ondrej Jankovič 7.A

2. Zuzana Tománková 7.A

3. Samuel Semanko 7.B

Riešitelia: Matej Drinka, Vladimír Tršťanský

8.ročník:

1. Natália Cáková 8.B

Riešitelia: Jakub Tománek, Tomáš Bareš

Všetkým srdečne blahoželáme. 


***************************************************************************************

Ústredná téma výtvarnej súťaže OCHRANÁRIK čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany, vyhlásená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky v spolupráci s Odborom krízového riadenia Okresného úradu Senica pre šk. rok 2018/2019, znela: "Veď aj ja som záchranár"

Do tejto zaujímavej súťaže sa zapojili nasledovní žiaci:

1.B - Natália Sofková, Liana Kováriková a David Filípek

3.B- Vanessa Veselá, Natália Špániková a Kristína Vítteková

Na slávnostnom vyhodnotení 30.11.2018 v rámci ,,Národného dňa 112" v Senici

1. miesto v II. kategórii získala:

Natália Špániková z 3.B

Natálka bola ocenená diplomom a vecnými cenami. Jej výtvarná práca postupuje

do národného kola, ktoré prebehne v mesiaci marec 2019.

Víťazke blahoželáme, držíme jej palce v celoslovenskej súťaži a ostatným súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu!


****************************************************************************************

V mesiaci október 2018 CVČ Beťárik Šaštín-Stráže vyhlásilo výtvarnú súťaž FARBY JESENE. Táto súťaž je u našich žiakov veľmi obľúbená a do školského kola sa zapojilo až 34 výtvarníkov -

1.A: Olívia Kolláriková, Tamara Šedivá

1.B: Laura Wolfová, Oliver Májek, Karin Macková

2.A: Matyáš Jurík, Samuel Burian/III. ŠKD

3.A: Viktória Harasníková, Róbert Torák, Stanko Zelenka, Jana Tománková

3.B: Natália Špániková, Kristína Vítteková

4.A: Dana Wolfová, Michaela Orgoňová, Elizabeth Peltznerová, Matúš Sekáš,

Nikol Štefančíková, Petra Šimková, Adam Stupavský

5.A: Kamila Kovaničová, Aneta Janíčková, Karin Ružová, Timea Michaela Korímová

6.A: Laura Štefková

6.B: Jakub Nesnadný, Branislav Pašmík, Ondrej Cintula, Adrián Ruža

7.A: Tamara Gašparová

7.B: Richard Nesnadný

8.A: Alžbeta Cvečková

9.A: Aneta Pavlíková, Laura Cintulová

Na vyhodnotení súťaže 29.11.2018 v CVČ Beťárik boli ocenení:

I. stupeň ZŠ:

1.miesto......Matyáš Jurík z 2.A/III. ŠKD

2.miesto......Natália Špániková z 3.B

II. stupeň ZŠ:

1.miesto......Aneta Janíčková z 5.A

3.miesto......Alžbeta Cvečková z 8.A

Žiaci boli odmenení diplomom a vecnými cenami.

Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme za skvelú reprezentáciu!


****************************************************************************************

V mesiaci október vyhlásilo Záhorské osvetové stredisko v Senici súťaž Odpadáčik alebo fantázia z odpadu. Úlohou súťažiacich bolo kreatívne využiť odpadový materiál a vytvoriť tak úplne nové predmety. Zúčastnení žiaci dokázali, že sa to skutočne dá a vyrobili krásne a zaujímavé práce. Okrem toho, že použili odpad ako netradičný materiál, vyskúšali si i nové výtvarné techniky a pracovné postupy. Do súťaže sa zapojili: Adam Černý z 2.A/III.ŠKD (Červený blesk), Tomáš Balík z 3.A (Studnička), Matúš Sekáč zo 4.A/II. ŠKD (Gombíková veža), Kamila Kovaničová z 5.A (Zvonkohra), Martina Butašová zo 6.B (Dráčik). Všetkým žiakom ďakujeme za reprezentáciu!

Výstavu súťažných prác si môžete pozrieť v ZOS, Vajanského 19/5 v Senici do do 7.12.2018.


****************************************************************************************

V čase prichádzajúcich Vianoc sa žiaci 1.B triedy zapojili do celoslovenského projektu Vianočná pošta pre seniorov. Svojimi pohľadnicami a prianiami k Vianociam, ktoré s láskou vyrobili, potešia nejedno srdiečko seniorov v Domovoch dôchodcov po celom Slovensku.
Tento projekt sa stal súčasťou DETSKÝ ČIN ROKA 2018 v kategórii Dobrý nápad.
https://www.detskycin.sk/sk/pribehy/pribehy-2018/dobry-napad.html


****************************************************************************************

Súčasťou projektu HOVORME O JEDLE bola i výtvarná súťaž CHUTNÉ MAĽOVANIE, do ktorej sa v mesiaci október zapojili viacerí žiaci našej školy. Organizátori súťaže - Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a Centrum rozvoja znalostí o potravinách n.o. - vyhlásili päť tém v dvoch kategóriách pre I. a II. stupeň ZŠ.Do školského kola sa zapojili žiaci: Natália Sofková z 1.B/II. ŠKD, Samuel Burian z 2.A/III. ŠKD, Matúš Sekáč zo 4.A / II.ŠKD, Petra Šimková zo 4.A/ II.ŠKD, Karin Ružová z 5.A, Aneta Vachová zo 6.A, Monika Šedivá zo 6.B, Tamara Macková zo 7.A, David Lánik z 8.A.

Z celkového počtu 1500 výtvarných prác zo 452 škôl zvíťazila KARIN RUŽOVÁ z 5.A v téme: Cukry, tuky, soľ.

Slávnostné vyhodnotenie VI. ročníka týždňa HOVORME O JEDLE, literárnej, fotografickej a výtvarnej súťaže sa uskutočnilo 16. novembra 2018 v priestoroch hotela Radisson Blue Carlton Bratislava. Karin Ružová bola za svoju prácu odmenená diplomom a vecnými cenami. Súčasťou slávnostného vyhodnotenia bola i prezentácia ocenených škôl v projekte Hovorme o jedle, čítanie literárnych prác, vernisáž výtvarných prác a slávnostný obed.

Víťazke blahoželáme a všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za reprezentáciu!
****************************************************************************************

Občianske združenie Rodina a spoločnosť Skalica, pod záštitou Ministerstva zdravotníctva SR, vyhlásilo pre školský rok 2018/2019 siedmy ročník výtvarnej súťaže: Rodina bez cigariet

Úlohou súťažiacich bolo vytvoriť výtvarnú prácu zameranú na témy: zdravý životný štýl, negatívny postoj k fajčeniu alebo ako chcem stráviť voľný čas. Z našej školy sa do súťaže zapojili dve žiačky:

Karin Ružová z 5.A a Viktória Vajdová zo 6.B.

Súťaž má dve kolá a do internetového hlasovania sa môže zapojiť každý, komu sa konkrétna práca páči. V druhom kole zaslané výtvarné práce hodnotí odborná porota.

Viki a Karin môžete Vašimi hlasmi podporiť do 30.11.2018 na stránke:

Hlasujte za Viki: https://rodinabezcigariet.sk/internetova-sutaz-2018/

Ďakujeme!

*****************************************************************************************

Dňa 26.10.2018 sa v Senici uskutočnila regionálna súťaž v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy TIMRAVINA STUDNIČKA. Naše recitátorky: Ema Hasáková z 5.A obsadila 3.miesto a Aneta Pavlíková z 9.A obsadila taktiež  3.miesto.  Srdečne blahoželáme!
*****************************************************************************************

V mesiaci október sa uskutočnil 2.ročník celoslovenského projektu Záchrana som ja organizovaný spoločnosťou Falc n.o.. Z našej školy sa zapojili žiaci 1.B triedy.

Cieľom Projektu bolo vrátiť tému prvej pomoci do základných škôl, naučiť deti dbať na svoju bezpečnosť, myslieť dopredu a predchádzať tak úrazom v školských zariadeniach. Súťažné triedy sa zapojili napísaním príbehu na tému prvej pomoci a bezpečnosti na cestách. V každom Projekte museli byť zakomponované všetky nasledovné povinné indície a to :

  • Príbeh musel byť tematicky zameraný na prvú pomoc, záchranu života, prevenciu pred úrazmi a bezpečnosť na cestách a prácu integrovaného záchranného systému.
  • Každý príbeh musel obsahovať 3 ilustrácie (kresby), ktoré boli súčasťou aj písaného príbehu.

Naši prváčikovia napísali báseň o Kolobežkárovi Jožkovi, sfilmovali ju do krátkeho videa a nakreslili 3 ilustrácie.

Vo veľkej konkurencii 371 tried z celého Slovenska sa im podarilo vyhrať hlavnú cenu - školský výlet.

Okrem tejto krásnej ceny získali pre našu školu:

▪ Automatický externý defibrillator (AED),

▪ Skrinku s alarmom pre AED,

▪ Servisný výjazd po 2 rokoch od inštalácie AED,

▪ Doplnkovú sadu k AED - Starter kit pre deti,

▪ Kurz prvej pomoci pre pedagógov našej školy ,

▪ Ukážky prvej pomoci so sanitkou pre 1. stupeň ZŠ.

Našim prváčikom gratulujeme a prajeme, aby sa im aj naďalej darilo a svoju výhru si poriadne užili. 
*****************************************************************************************

Dňa 18.10.2018 sa naše žiačky zúčastnili Turnaju ZŠ vo vybíjanej dievčat v Holíči. Naše žiačky vo svojej kategórii obsadili 6.miesto. Dievčatám ďakujeme za reprezentáciu školy: Vanesa Deščíková z 8.A, Caroline Vargová z 8.A, Natália Cáková z 8.B, Jasmína Selčanová z 8.B, Svetlana Šedivá z 8.B, Alžbeta Dobiašová z 9.A, Karin Hílková z 9.A, Kristína Krňová z 9.A, Timea Sokolová z 9.A.
*****************************************************************************************

Dňa 9.októbra 2018 sa naši žiaci zúčastnili záverečného športového stretnutia v Otrokoviciach, ktoré sa uskutočnilo v rámci projektu "Pohyb nás spája a vzájomne rozvíja". Žiaci štyroch škôl si zmerali sily v behu na 60m, 600m, 1000m, skoku do diaľky a hodom raketkou. Okrem toho, že nadviazali nové priateľstvá, si tento deň užili v duchu športu a fair play hry.*****************************************************************************************

26. 9. 2018 sa v rekreačnom stredisku Gazárka Šaštín-Stráže uskutočnili Školské majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu žiakov ZŠ. Našu školu reprezentovali: družstvo chlapcov:
Jozef Havír z 8.A, Jakub Tománek z 8.B a Dominik Romer z 9.A. Družstvo dievčat: Mária Gazárková zo 7.A, Svetlana Šedivá z 8.B a Aneta Pavlíková z 9.A. Družstvo dievčat získalo krásne 3.miesto.
Žiakom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy a blahoželáme.

*************************************************************************

Ešte nezačal ani školský rok a naši žiaci Tomáš Kovárik z 8.B a Jozef Havír            z 8.A triedy na atletickom ovále reprezentovali našu školu.                                  Dňa 2. septembra 2018 sa zúčastnili Majstrovstiev Slovenska 19. ročníka súťaže Hľadáme nových olympionikov v Dubnici n/ Váhom, kde postúpili z krajského kola, kde obsadili prvé priečky. Štartovali tu v dvoch disciplínach: beh na 60 m a na 600 m. Práve v šprinte na 60 m Tomáš Kovárik  triumfoval a získal tak            4. miesto. Sme hrdí, že sa naša škola môže pýšiť rýchlymi bežcami na Majstrovstvách Slovenska. 

Tomáš zároveň získal týždenný pobyt na sústredení v Tatrách. Chlapcom ďakujeme za reprezentáciu školy a držíme palce v ich ďalšej športovej kariére.


 


***************************************************************************

školský rok 2017/2018

***************************************************************************

Minister obrany SR Peter Gajdoš, náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR generál Milan Maxim a mesačník OBRANA vyhlásili v mesiaci máj 2018 - XVII. ročník výtvarnej súťaže VOJACI OČAMI DETÍ.

Téma súťaže zaujala i žiakov našej školy:

1.B - I.ŠKD: Kristína Masárová, Milan Gora

2.A: Leonardo Vicen, Ricardo Vicen, Tomáš Cintula, Stanisllav Zelenka, Tomáš Cigánek,

2.B: Filip Menšík, Vanessa Veselá, René Vanek, Adam Cieslar, Róbert Michalica, Tobias Malík, Jakub Cák

5.B: Martina Butašová, Klaudia Bartalová

Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 2. 6.2018 na podujatí Deň detí s Ozbrojenými silami SR vo Svidníku. Všetkým výtvarníkom ďakujeme za reprezentáciu školy!

***************************************************************************

Občianske združenie Asociácia za život a rodinu organizovalo v mesiaci apríl 2018 výtvarnú súťaž Rodina a základné ľudské právo na život. Žiaci mali za úlohu ľubovoľnou technikou vyjadriť svoj pohľad na dôležité rodinné hodnoty.

Do tejto súťaže sa zapojili žiaci:

Jana Tománková 2.A, Nikola Marková 2.A, Sofia Fíbyová 2.B, Sofia Vajdová 2.B, Vanessa Veselá 2. B, Kristína Vítteková 2.B, Martina Butašová 5.B, Viktória Vajdová 5.B, Jakub Nesnadný 5.B, Lucia Štetinová 5.B, Klaudia Bartalová 5.B

Všetkým výtvarníkom ďakujeme za krásne práce a reprezentáciu školy! Výsledky súťaže budú uverejnené v mesiaci máj 2018 na stránke: www.zazivotarodinu.sk

***************************************************************************

V mesiaci máj 2018 vyhlásilo mesto Námestovo, Národné osvetové centrum Bratislava a Spoločnosť Svätého Gorazda Bratislava - XXIII. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže detí a mládeže zameranej na národnú históriu Gorazdovo výtvarné Námestovo.

Do tejto súťaže sa zapojili žiačky:

2.B: Lucia Wallnerová, Sofia Fíbyová, Kamila Cvečková

5.B: Monika Šedivá, Martina Butašová

Všetkým výtvarníčkam ďakujeme za vynaložené úsilie a držíme im palce pri vyhodnotení súťaže, ktoré sa uskutoční v mesiaci jún 2018.

***************************************************************************

V mesiaci apríl 2018 prebehli uzávierky dvoch výtvarných súťaží:

Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica bolo hlavným organizátorom XX. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže so zameraním na ochranu prírody a environmentálnu výchovu MY SA NEVIEME SŤAŽOVAŤ NAHLAS. Téma súťaže: Každý deň je deň Zeme zaujala Kristínu Víttekovú z 2.B - II. ŠKD a Ondreja Cintulu z 5.B.

Environmentálne zameranie mal taktiež XXIII. ročník medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže ZELENÝ SVET 2018, ktorú organizovali: Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica, Ministerstvo životného prostredia SR, Zastúpenie Európskej komisie v SR a Slovenská komisia pre UNESCO. Téma súťaže bola: Zmena či premena?

Do súťaže Zelený svet 2018 sa zapojili: Nikola Marková 2.A, Jana Tománková 2.A, Tomáš Cintula 2.A, Eduard Biksadský 2.A, Kristína Vítteková 2.B, Kristína Cvečková 2.B, Lucia Wallnerová 2.B, Róbert Michalica 2.B, Vanessa Veselá 2.B, Natália Špániková 2.B, Timea Michaela Korimová 4.B, Laura Štefková 5.A, Klaudia Bartalová 5.B, Tamara Macková 6.A

Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za zaujímavé a podnetné práce, ktorými reprezentovali našu školu v uvedených projektoch!

***************************************************************************

10.5.2018 sa konali v areáli FK Senica školské majstrovstvá okresu v mini futbale najmladších žiakov a žiačok ZŠ "McDonald's Cup"

Naši žiaci vyhrali svoju skupinu, keď porazili ZŠ Čáry a ZŠ s MŠ Senica IV. V užšom finále však prehrali s III.ZŠ Senica a nakoniec obsadili pekné 3.miesto.

Našu školu reprezentovali: Daniel Kocák, Róbert Torák, Patrik Buraj, Samuel Masár, David Michálek, Alex Drinka, Dominik Šebesta a Nina Rousková (podmienka - jedno dievča stále na ihrisku). Ďakujeme žiakom za úspešnú reprezentáciu našej školy. Žiaci získali diplom, medaily a 2 futbalové lopty.

***************************************************************************

9.5.2018 sa uskutočnili školské majstrovstvá okresu v malom futbale starších žiakov ZŠ "Futbal cup". Naši žiaci vyhrali svoju skupinu, no vo finále prehrali s III.ZŠ Senica a s II. ZŠ Senica. Nakoniec naši žiaci obsadili 4.miesto z celkového počtu 14.účastníkov.

Našu školu reprezentovali: Lukáš Cintula st., Lukáš Cintula ml., David Cintula, Peter Vozárik, Peter Sekáč, Jakub Tománek a Dominik Romer. Naša škola ďakuje žiakom za vzornú reprezentáciu.

***************************************************************************

Obsah žiackej knižky odzrkadľuje úroveň vedomostí žiakov a dobré známky v nej majú len tí najusilovnejší. O to, aby žiacka knižka bola príťažlivá pre všetkých rovnako aspoň zvonka, sa snažili výtvarníci našej školy, ktorí sa v mesiaci marec 2018 zapojili do celoslovenskej výtvarnej súťaže Grafický návrh obálky žiackej knižky a obálky zošitov. Súťaž vyhlásila spoločnosť ŠEVT a.s. Bratislava, a napriek veľkej snahe naši žiaci v silnej konkurencii neuspeli. Pri vytváraní návrhov obálky však získali mnoho nových skúseností a inšpirácií pre ďalšiu tvorbu. Všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentovanie našej školy!

Zúčastnení žiaci:

Karin Ružová 4.B, Timea Michaela Korimová 4.B, Sára Zavilinská 4 B., Laura Kopáčová 4.B, Martina Butašová 5.B, Martin Šedivý 6.A, Tamara Macková 6.A, Denis Cvečka 6.A, Mária Gazárková 6.A, Eliška Cintulová 6.A, Jakub Tománek 7.B, Jakub Hačunda 7.B

Galériu víťazných prác, ktoré budú zaradené do tlače, si môžete pozrieť na stránke: https://www.sevt.sk/ziacka-knizka/

***************************************************************************

Pri príležitosti Dňa ľudovej rozprávky vyhlásila Záhorská knižnica v Senici výtvarnú súťaž Rozprávky Pavla Dobšinského. Deň ľudovej rozprávky si pripomíname 16. marca, pretože práve v tento deň sa pred 190. rokmi (v r. 1828) narodil náš najväčší zberateľ slovenských ľudových rozprávok - Pavol Dobšinský. To, že naši žiaci jeho klasické rozprávky dobre poznajú, dokazujú i ich nádherné výtvarné práce.

Do súťaže sa zapojili nasledovní žiaci:

Viktória Harasníková 2.A, Jana Tománková 2.A, Tomáš Cintula 2.A, Jakub Cák 2.A, Lucia Wallnerová 2.B, Sofia Vajdová 2.B, Kristína Vítteková 2.B, Natália Špániková 2.B - II.ŠKD, Ella Kolláriková 3.A - I.ŠKD, Agáta Cintulová 3.B - I.ŠKD, Samuel Masár 4.B, Laura Štefková 5.A, Monika Šedivá 5.B, Viktória Vajdová 5.B, Adrián Ruža 5.B, Martina Butašová 5.B, Pavol Michalica 7.A

Všetkým súťažiacim ďakujeme za vynaloženú snahu a reprezentáciu školy!

***************************************************************************

Každoročne sa v mesiaci máj uskutočňuje okresné kolo dopravnej súťaže "Na bicykli bezpečne", ktorú vyhlasuje MŠVVaŠ SR na podporu väčšej bezpečnosti a zodpovedného správania sa našich detí na dopravných komunikáciách. V piatok 4. mája 2018 sa v priestoroch autoškoly v Senici zúčastnilo tejto súťaže 8 družstiev základných škôl z okresu Senica. Našu školu reprezentovalo družstvo v zložení Aneta Vachová, Lucia Hasáková, Cristino Viveiros a Lukáš Wallner z 5.A. Obsadili 7.miesto. Blahoželáme.

***************************************************************************

Profesiu módneho návrhára a módnej návrhárky si mohli vyskúšať žiaci našej školy, ktorí sa zapojili do V. ročníka regionálnej súťaže MODEL 2018. Organizátori súťaže - CVČ Senica a Študentský parlament Senica pri CVČ - vyhlásili pre tento ročník ústrednú tému: ŠTYRI ROČNÉ OBDOBIA a štyri súťažné kategórie: módny návrh, návrh dezénu, módny doplnok a tvorba modelu.

Naši súťažiaci si počas zhotovovania návrhov osvojovali základné výrobné postupy v módnej a textilnej tvorbe, pričom využívali rôzne výtvarné techniky, ale najmä svoju fantáziu a výtvarné nadanie. Výsledné práce a výrobky ,,módnych návrhárov" dokazujú ich vysokú umeleckú kreativitu, zručnosť, zmysel pre detail a precíznu prácu. Súťaž MODEL 2018 žiakov veľmi bavila, a možno mnohých ovplyvní i pri výbere budúceho povolania.

Do súťaže sa zapojili:

Žiaci od 9 - 12 rokov: Aneta Janíčková 4.A, Kamila Kovaničová 4.A, Alexandra Reháková, 4.A, Laura Drinková 4.A, Karin Ružová 4.B, Laura Štefková 5.A, Tamara Lasicová 5.A, Ján Búzek 5.B, Viktória Vajdová 5.B, Jakub Nesnadný 5.B, Natália Kočíková 6.A, Tamara Gašparová 6.A, Patrik Bízek 7.B

Žiaci od 13 - 17 rokov: Patrik Černý 7.A, Jozef Pradlovský 7.A, Alžbeta Cvečková 7.A, Nikol Korímová 7.B

Vyhodnotenie súťaže a otvorenie výstavy MODEL 2018 sa konalo 26. apríla 2018 v DAVe v Senici. Z celkového počtu 232 prác zo ZŠ a ZUŠ bolo ocenených sedem žiakov našej školy:

1. miesto: Alexandra Reháková 4.A - Letný dezén

1. miesto: Aneta Janíčková 4.A - Zimný dezén

2. miesto: Laura Drinková 4.A - Jesenný dezén

1. miesto: Laura Štefková 5.A - Letný náhrdelník

2. miesto: Natália Kočíková 6.A - Jesenná taška

1. miesto: Jozef Pradlovský 7.A - Zimný dezén

3. miesto: Patrik Černý 7.A - Jesenný náhrdelník a náramok

Oceneným žiakom srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme za skvelú reprezentáciu našej školy! Verejná výstava všetkých prác bude trvať v DAVe v Senici do 1.6.2018. Záznam z vernisáže: https://www.tvsen.sk/prispevok/default/id/9029/

Celú fotogalériu výrobkov a fotografie z ocenenia nájdete na: www.facebook.com/pg/zakladnaskolaborskymikulas/photos/?tab=album&album_id=1987314814917298

***************************************************************************

Dňa 26.apríla 2018 sa mladší žiaci našej ZŠ zúčastnili futbalového turnaja v Senici O pohár SFZ - malý futbal Senica. Naši žiaci boli v skupine s: ZŠ Cerová, ZŠ Jablonica a ZŠ Čáry. V prvom zápase sa nám podarilo poraziť favorita skupiny ZŠ Cerová 1:0. V ďalšom zápase museli odstúpiť z hry S.Semanko a P.Benek kvôli zraneniu a naši žiaci už nedokázali nadviazať na prvý úspešný zápas a oba prehrali a nepostúpili zo skupiny. Našu ZŠ reprezentovali: Patrik Benek, Samuel Semanko, Jakub Nesnadný, Lukáš Trup, René Wallner, Róbert Cigánek, Martin Cák a Cristino Viveiros. Žiakom ďakujeme za reprezentáciu.

***************************************************************************

V mesiaci marec v rámci Mesiaca knihy CVČ Beťárik Šaštín-Stráže vyhlásilo literárnu súťaž pod názvom Moje mesto/Moja obec, do ktorej sa zapojili aj žiaci z 5.B: Klaudia Bartalová, Laura Butašová, Ondrej Fila, Jakub Nesnadný a Lukáš Trup.

Ocenené práce v II.kategórii 5.-9.ročník boli 1.miestom práca Lukáša Trupa a 2.miestom práca Laury Butašovej. Dňa 23.apríla 2018 sa zúčastnili slávnostného odovzdávania diplomov a a ocenení víťazom v Centre voľného času v Šaštíne-Strážach. Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným prajeme i naďalej veľa tvorivých nápadov a úspechov!

Víťazné práce: Práca L.Trupa.pdf

Práca L.Butašovej.pdf

***************************************************************************

V stredu 11.apríla 2018 sa na našej škole uskutočnili Majstrovstvá základnej školy v cezpoľnom behu - pod názvom Vítanie jari "v maratónkach".
Po spracovaní výsledkov je umiestnenie žiakov nasledovné:


Viac tu: www.zsborskymikulas.sk/olympiady-a-sutaze/vitanie-jari-v-maratonkach/

***************************************************************************

Dňa 17.apríla 2018 bol žiak Kirill Shcherbinin z 8.A riešiteľom obvodného kola Matematickej olympiády v Senici. Ďakujeme za reprezentáciu.

***************************************************************************

Dňa 2.marca 2018 sa naše dve žiačky Laura Cintulová z 8.A a Kristína Krejčiová zo 7.A zúčastnili krajského semifinále Jazykový kvet 2018. Je to celoštátna postupová jazykovo-umelecká súťaž pre deti a mládže v prednese poézie a prózy v cudzom jazyku. Porota ocenila vynikajúci výkon obidvoch našich žiačok, avšak do krajského finále, ktoré sa konalo 13.apríla 2018 v Trnave postúpila Kristína Krejčiová.

Kristína Krejčiová nás reprezentovala v nemeckom jazyku v kategórii próza, s ukážkou Mozartova prvá skladba. Umiestnila sa na peknom 2.mieste. Srdečne blahoželáme!

***************************************************************************

Dňa 6.apríla 2018 sa na I.stupni uskutočnilo školské kolo Olympiády zo SJL. V 3.ročníku sa olympiády zúčastnilo 9 žiakov: Biksadská Tamara, Bilčíková Eliška, Bilková Nikol, De Sousa Viveiros Sara, Orgoňová Michaela, Peltznerová Elizabeth, Sekáč Matúš, Štefka Adrian a Vavrová Kristína. Všetci boli úspešní riešitelia. Za 4.ročník sa olympiády zúčastnilo tiež 9 žiakov: úspešní riešitelia - Cigánková Vanesa, Drinka Alex, Drinková Laura, Hasáková Ema, Janíčková Aneta, Kovaničová Kamila, Tobias Longauer a riešitelia - Korímová Timea Michaela a Šebesta Dominik.

V okresnom kole bude našu školu za 3.ročník reprezentovať Nikol Bilková a za 4.ročník Kamila Kovaničová. Želáme im v okresnom kole veľa úspechov.

***************************************************************************

V utorok 10.apríla 2018 sa v ZUŠ v Senici uskutočnilo okresné kolo Hurbanovho pamätníka, na ktorom sa zúčastnili víťazi obvodných súťaží. Našu školu reprezentovali títo žiaci s nasledovným umiestnením:

Ema Hasáková zo 4.B - 3.miesto

Alex Drinka zo 4.B - 3.miesto

Laura Butašová z 5.B - 3.miesto

Aneta Pavlíková z 8.A - 3.miesto

Samuel Hasák z 9.A - 2.miesto

Všetkým srdečne gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

***************************************************************************

Dňa 20.marca 2018 sa konal 6. ročník regionálnej súťaže v speve ľudových piesní Borinkin sláviček. Našu školu reprezentovala žiačka Kamila Kovaničová zo 4.A. Súťažilo sa v 4 kategóriách a zúčastnilo sa spolu 28 žiakov. V I .kategórii obsadila Kamila 1.miesto. Ceny a diplom odovzdal primátor mesta Šaštín-Stráže Mgr.Jaroslav Suchánek. Blahoželáme!

***************************************************************************

Dňa 13.marca 2018 sa v Senici konalo okresné kolo Pytagoriády. Žiaci našej školy dosiahli výborné výsledky. Na 2. mieste sa umiestnila Lucia Hasáková z 5.A a 3. miesto patrí Cristinovi Viveiros z 5.A. Taktiež 2.miesto obsadil Matúš Sekáč z 3.A..Úspešným riešiteľom sa stal Lukáš Trup z 5.B. Všetkým srdečne blahoželáme!

***************************************************************************

V mesiaci február 2018 Obvodná poľovnícka komora pre okresy Senica a Myjava vyhlásila veľmi obľúbenú výtvarnú súťaž - ZVER NAŠICH LESOV. Hlavnou úlohou žiakov bolo ľubovoľnou výtvarnou technikou stvárniť voľne žijúcu zver, ktorú je možné pozorovať v našej prírode.

Do súťaže sa zapojili nasledovní žiaci:

II. kategória (1. - 4. ročník): Margita Štefková 1.B, Ricardo Vicen 2.A, Tomáš Cintula 2.A, Kristína Vítteková 2.B - II. ŠKD, Ella Kolláriková 3.A, Adam Stupavský 3.A, Michaela Orgoňová 3.A, Nikol Bilková 3.A - I. ŠKD, Filip Cintula 3.B - I.ŠKD

III. kategória (5. - 9. ročník): Michaela Havírová 5.A, Laura Štefková 5.A, Laura Butašová 5.B, Jakub Nesnadný 5. B., Eliška Cintulová 6.A, Jozef Havír 7.A, Kristián Nesnadný 7.A, Jakub Hačunda 7.B

Na slávnostnom vyhodnotení výtvarnej súťaže 23.3.2018 v Dome kultúry v Senici bola ocenená Kristína Vítteková z 2.B - II.ŠKD.

Víťazke blahoželáme a všetkým výtvarníkom ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

***************************************************************************

V mesiaci január 2018 Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove, v spolupráci so Záhorským osvetovým strediskom v Senici, vyhlásila už XXXIII. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže VESMÍR OČAMI DETÍ. Do tejto súťaže sa vo veľkom počte zapojili i žiaci našej školy, ktorí stvárnili vlastné fantazijné predstavy ufónov, nekonečného vesmíru alebo kozmonautov na neznámych planétach.

Žiaci súťažili v dvoch kategóriách:
II. kategória (1. - 4. ročník): Margita Štefková1.B, Jana Tománková 2.A, Eduard Biksadský 2.A, Leonardo Vicen 2.A, Natália Bartalová 2.A, Sofia Vajdová 2.B, Sofia Fíbyová 2.B, Vanessa Veselá 2.B, Lucia Wallnerová 2.B, Natália Špániková 2.B, Adam Cieslar 2.B, Nina Mária Rousková 4.A - II. ŠKD, Ján Gora 4.A - II. ŠKD, Izabela Kličková 4.A, Kamila Kovaničová 4.A, Adriana Gazárková 4.A, Alexandra Reháková 4.A, Timea Michaela Korímová 4.B, Karin Ružová 4.B
III. kategória (5. - 9. ročník): Laura Štefková 5.A, Lukáš Wallner 5.A, Andrej Dúbravec 5.A, René Wallner 5.A, Monika Šedivá 5.B, Vladimír Tršťanský 6.A, Matej Drinka 6.A, Martin Šedivý 6.A, Tamara Gašparová 6.A

Slávnostné vyhodnotenie okresného kola výtvarnej súťaže Vesmír očami detí sa uskutočnilo 14.3.2018 v ZOS v Senici. Spomedzi 509 výtvarných prác bola ocenená Alexandra Reháková zo 4.A so svojou prácou ,,Vesmírny cirkus". Práca postupuje do celoslovenského kola. Saška bola ocenená diplomom, vecnými cenami a jej práca bude skrášľovať priestory Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove. Víťazke blahoželáme, držíme jej palce v celoslovenskom kole a všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za reprezentáciu. Verejná výstava vybraných súťažných prác bude v ZOS v Senici do 30.3.2018.

https://www.osveta-senica.sk/wp-content/uploads/2018/03/zos_vesmir_ocami_deti_2018.jpg

***************************************************************************

Dňa 14.marca 2018 sa v Kútoch uskutočnilo obvodné kolo recitačnej súťaže Hurbanov pamätník, na ktorom sa z našej školy zúčastnilo 9 súťažiacich. Súťažilo sa v III.kategóriách.

V I. kategórii poézia (žiaci 2., 3. a 4.ročníka) sa umiestnila na 1.mieste Ema Hasáková zo 4.B.

V I.kategórii próza 1.miesto obsadil Alex Drinka takisto zo 4.B.

V II.kategórii poézia (žiaci 5. a 6.ročníka) sa na 1.mieste umiestnila Laura Butašová z 5.B.

V II.kategórii próza obsadila 3.miesto Eliška Cintulová zo 6.A.

V III.kategórii poézia (7.,8.a 9.ročník) sa na 3.mieste umiestnila Jana Hollá z 9.A a na 1.mieste Aneta Pavlíková z 8.A.

V III.kategórii próza sa na 3.mieste umiestnila Nikola Cintulová z 9.A a na 1.mieste Samuel Hasák z 9.A.

Naši žiaci boli veľmi úspešní. Z celkového počtu šiestich prvých miest, naši žiaci získali až 5, a teda: Ema Hasáková, Alex Drinka, Laura Butašová, Aneta Pavlíková a Samuel Hasák postupujú do okresného kola v Senici, ktoré sa uskutoční 10.apríla 2018.

Srdečne blahoželáme všetkým žiakom a zároveň ďakujeme za úspešné reprezentovanie našej školy. Žiakom, ktorí postupujú do okresného kola prajeme veľa úspechov.

***************************************************************************

V dňoch 28.februára a 1.marca 2018 sa na našej škole uskutočnila súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy Hurbanov pamätník - školské kolo. Počas prvého súťažného dňa predviedli svoje recitátorské umenie žiaci 1. stupňa, ktorí súťažili v I. kategórii. Porota si postupne vypočula všetky ukážky z prózy a z poézie. Žiaci 2. stupňa boli rozdelení do dvoch kategórií. Žiaci 5. a 6. ročníka súťažili v II. kategórii a siedmaci a ôsmaci tvorili III. kategóriu. Všetkým účastníkom školského kola vyjadrujeme pochvalu za snahu a námahu počas prípravy na súťaž.

V kategórii I.stupeň sa prihlásilo 10 súťažiacich. V oblasti poézie to boli žiaci: Jana Tománková 2.A, Sofia Vajdová 2.B, Alexander Kozánek 2.B, Tamara Biksadská 3.B, Ema Hasáková 4.B. V oblasti próza: Lucia Wallnerová 2.B, Elizabeth Peltznerová 3.A, Vanesa Cigánková 4.B, Alex Drinka 4.B, Timea Michaela Korímová 4.B.

V kategórii II.stupeň sa prihlásilo 14 žiakov: Tamara Lasicová 5.A, Anecha Vachová 5.A, Lucia Hasáková 5.A, Martina Butašová 5.B, Ondrej Fila 5.B, Viktória Vajdová 5.B, Laura Butašová 5.B, Zuzana Tománková 6.A, Eliška Cintulová 6.A, Caroline Vargová 7.A, Jasmína Selčanová 7.B, Nikola Cintulová 9.A, Jana Hollá 9.A a Hana Dobiašová 9.B.

Výsledky sú nasledovné:

I. kategória - poézia
1. miesto Ema Hasáková 4.B

2. miesto Alexander Kozánek 2.B

3. miesto Sofia Vajdová 2.B

I. kategória - próza
1. miesto Alex Drinka 4.B

2. miesto Elizabeth Peltznerová 3.A

3. miesto Lucia Wallnerová 2.B

II. kategória - poézia
1. miesto Laura Butašová 5.B

2. miesto Viktória Vajdová 5.B

3.miesto Martina Butašová 5.B

II. kategória - próza
1. miesto Eliška Cintulová 6.A

2. miesto Aneta Vachová 5.A

3. miesto Tamara Lasicová 5.A

III. kategória - poézia
1. miesto Jana Hollá 9.A

2. miesto Caroline Vargová 7.A

3. miesto Hana Dobiašová 9.B

III. kategória - próza
1. miesto Nikola Cintulová 9.A

Žiaci, ktorí sa umiestnili na prvých miestach v jednotlivých vekových a žánrových kategóriách nás budú reprezentovať v obvodnom kole, ktoré sa uskutoční 14. marca 2018 v Kútoch. Taktiež sa obvodného kola zúčastnia minuloroční víťazi obvodného kola, ktorí postúpili do okresného kola: Natália Cáková 7.B, Aneta Pavlíková 8.A a Samuel Hasák 9.A. Srdečne blahoželáme a držíme palce v obvodnom kole.

***************************************************************************

Kukučka obyčajná bola Slovenskou ornitologickou spoločnosťou BirdLife Slovensko vyhlásená ako Vták roka 2017. Hlas kukučky sa často ozýva i z našich okolitých lesov, a možno práve preto táto téma žiakov veľmi zaujala. To dokazujú i výtvarné práce, na ktorých sa výtvarníci I. a II. stupňa snažili rôznymi technikami stvárniť jej životný priestor a ohrozenia.

Do súťaže sa zapojili:

I. kategória

2.B-II. ŠKD: Alexander Kozánek, Sofia Fíbyová, Natália Špániková, Kristína Vítteková

3.A: Michaela Orgoňová, Ella Kolláriková, Adam Stupavský, Nikol Bilková

4.A: Alexandra Reháková

II. kategória

5.A: Laura Štefková

5.B: Jakub Nesnadný, Viktória Vajdová, Martina Butašová

Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za reprezentáciu a súčasne sa tešíme na ďalšie krásne práce.

***************************************************************************

Dňa 15.februára 2018 sa uskutočnilo okresné kolo dejepisnej olympiády v Senici. Našu školu reprezentovali títo žiaci: Tamara Gašparová a Mária Gazárková zo 6.A, Jakub Hačunda a Adam Drinka zo 7.B a Kristína Krňová z 8.A. Úspešným riešiteľom bol Jakub Hačunda, ktorý obsadil pekné 5.miesto. Žiakom prajeme veľa úspechu pri ďalšom štúdiu a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

***************************************************************************

Dňa 26.februára 2018 sa žiačky 3.A Elizabeth Peltznerová a Sara De Sousa Viveiros a žiaci 4.B Alex Drinka a Ema Hasáková zúčastnili regionálnej súťaže v anglickom jazyku Do you speak English. A boli veľmi súťaživí a úspešní! Výsledkom ich snaženia sú vynikajúce umiestnenia. Za 4.ročník 1.miesto obsadila Ema Hasáková, 2.miesto Alex Drinka. Za 3.ročník 2.miesto obsadila Sara De Sousa Viveiros a 4.miesto Elizabeth Peltznerová. Umiestnenia sú vynikajúce, lebo počet súťažiacich bol 32. Ako prvé ich čakalo predstavenie svojej osoby, potom riešili kvízy, tajničky, doplňovačky, logické úlohy a nakoniec každý súťažiaci predstavil svoj vlastne pripravený projekt. Našim žiakom blahoželáme!

***************************************************************************

Dňa 24.januára 2018 sa sa konalo okresné kolo matematickej olympiády kategórie žiakov 5. ročníka. Žiaci mali za úlohu vyriešiť tri úlohy, ktoré boli oveľa náročnejšie, než na aké sú zvyknutí z hodín matematiky. Na ich vyriešenie mali 2 hodiny. Spomedzi 19 súťažiacich naši piataci dosiahli vynikajúce výsledky: Cristino De Sousa Viveiros z 5.A obsadil 3.miesto a Lucia Hasáková z 5.A 8.miesto. Gratulujeme a ďakujeme im za vzornú reprezentáciu školy.

***************************************************************************

Dňa 16.januára 2018 sa v Senici uskutočnilo okresné kolo anglickej olympiády. Naša žiačka Michaela Línková z 9.A obsadila krásne 5.miesto spomedzi 19 žiakov.Blahoželáme!

***************************************************************************

Dňa 8.februára 2018 sa v Senici uskutočnilo okresné kolo súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko. I naše žiačky sa statočne popasovali s umeleckým prednesom slovenských povestí od ľubovoľného autora. Konkurencia bola veľká (24 súťažiacich z 10-tich škôl) a recitátorské výkony vyrovnané. Súťažiace si vypočuli prednesy svojich rovesníkov a netrpezlivo čakali na verdikt poroty. Tá pri vyhlasovaní výsledkov povzbudila deti, že aj tí, čo neuspeli, svojím prednesom pripomenuli krásu našich povestí a obohatili sa navzájom poznatkami z histórie, geografie a literatúry. Našu školu reprezentovali: Sofia Vajdová z 2.B, Ema Hasáková zo 4.B a Natália Kočíková zo 6.A.

Dievčatám ďakujeme za reprezentáciu.

***************************************************************************

Starosta obce Moravský Svätý Ján v spolupráci s ŠK JÁŇAN uskutočnili 11. ročník medzinárodného stolnotenisového turnaja detí a mládeže O pohár starostu obce Moravský Svätý Ján 2017. Žiaci z našej školy Aneta Vachová z 5.A, Kristína Cvečková zo 7.B a Matej Drinka zo 6.A obsadili krásne miesta. Žiaci navštevujú stolnotenisový krúžok. Blahoželáme!

***************************************************************************

Dňa 30.novembra 2017 prebehol na našej škole veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími - VŠETKOVEDKO. Zúčastnilo sa ho 11 žiakov našej školy z druhého, tretieho, štvrtého a piateho ročníka. Žiaci riešili 30 úloh. Vyberali jednu správnu odpoveď zo štyroch možností. V mesiaci december zverejnil usporiadateľ TALENTÍDA n. o. na stránke vsetkovedko.sk/výsledky jednotlivých súťažiacich podľa kódov pridelených deťom počas súťaže.

VŠETKOVEDKO - výsledky žiakov našej školy

Trieda

Meno

Počet bodov

Umiestnenie

Počet % detí, ktoré svojím výsledkom predbehol(a)


2.A

Jana Tománková

161

3. miesto

97,62


2.B

Sofia Vajdová

142

15. miesto

88,78


2.B

René Vanek

89

68. miesto

32,86


3.A

Elizabeth Peltznerová

151

41. miesto

80,86


3.A

Sofia Samková

63

129.miesto

1,74


3.A

Matúš Sekáč

130

62.miesto

56,91


3.B

Radko Kudri

135

57. miesto

64,63


3.B

Sara Valúšková

77

115.miesto

5,39


3.B

Elizabeth Dúbravíková

105

87.miesto

25,48


4.A

Tobias Longauer

140

55. miesto

65,77


5.A

Cristino De Sousa Viveiros

163

33.miesto

76,18Za ich usilovnosť boli odmenení diplomami a vecnými cenami. Gratulujeme žiakom, ktorí sa zúčastnili veľkého súboja!

***************************************************************************

Odkaz adventu a Vianoc bol ústrednou témou súťaže ,,Čarovný odkaz Vianoc", vyhlásenej Trnavským samosprávnym krajom a Záhorským osvetovým strediskom v Senici.

V tohtoročnej súťaži, v literárno-poetickej časti súťaže, našu školu reprezentovala:

Kristína Hačundová z 9.A so svojou básňou ,,Sme tu ako za dávnych čias".

Do výtvarnej súťaže sa zapojili:

1.B: Kristína Masárová z ŠKD I.

2.A: Tomáš Cigánek, Viktória Harasníková, Daniel Kocák, Jakub Kubinec, Leonardo Vicen,

2.B: Natália Špániková, Sofia Vajdová

4.A: Kamila Kovaničová, Alexandra Reháková,

4.B: Vanesa Cigánková, Viktória Cvečková, Timea Michaela Korímová, Karin Ružová, Sára Zavilinská

5.A: Lucia Hasáková, Michaela Havírová, Tamara Lasicová, Laura Štefková, Aneta Vachová

5.B: Martina Butašová, Viktória Vajdová

7.B: Natália Cáková, Adriana Dúbravcová, Anežka Mizerová,

Na slávnostnom vyhodnotení súťaže 12.12.2017 v ZOS v Senici bola z našej školy

v II. kategórii ocenená:

Kristína Masárová z ŠKD I. z 1.B

Ocenenej žiačke blahoželáme a všetkým výtvarníkom ďakujeme za reprezentáciu!

Video z vyhodnotenia súťaže: https://www.osveta-senica.sk/videogaleria/

*************************************************************************

V dňoch 13. a 14.decembra 2017 sa uskutočnilo školské kolo matematickej PYTAGORIÁDY. Počas 60 minút, ktoré mali súťažiaci na riešenie, si 31 žiakov tretieho až ôsmeho ročníka meralo svoje vedomosti a zručnosti. Úspešným riešiteľom sa stáva súťažiaci, ktorý z 15 - tich úloh vyrieši správne aspoň 10. Veľkou devízou úspechu je aj to, že za každé ušetrené celé 4 minúty získa 1 bod za čas. Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme.
Vyhodnotenie úspešných riešiteľov podľa ročníkov:

P3 - nikto

P4 - David Michálek zo 4.A

Alex Drinka zo 4.B

Dominik Šebesta zo 4.B

P5 - Cristino Viveiros z 5.A

Marko Štec z 5.B

Lukáš Trup z 5.B

Lucia Hasáková z 5.A

Viktória Vajdová z 5.B

Aneta Vachová z 5.A

P6 - nikto

P7 -Natália Cáková zo 7.B

P8 - nikto

Úspešným riešiteľom blahoželáme a nasledovným žiakom ďakujeme za snahu: Matúš Sekáč, Michaela Orgoňová, Radovan Kudri, Elizabeth Peltznerová, Tamara Biksadská, Viktória Vitálošová, Patrik Hílek, Tobias Longauer, Kamila Kovaničová, Ondrej Jankovič, Samuel Semanko, Matej Drinka, Timotej Kunštek, Tomáš Bareš, David Lánik, Jakub Tománek, Kristína Krňová, Kirill Shcherbinin, Aneta Pavlíková, Laura Cintulová, Nikolas Cvečka.

***************************************************************************

Dňa 13. 12. 2017 sa uskutočnilo školské kolo Dejepisnej olympiády, ktorého sa zúčastnili žiaci zo 6., 7. a 8. ročníka. Do okresného kola postupujú títo žiaci: zo 6.A - Tamara Gašparová, Mária Gazárková zo 7. B - Jakub Hačunda, Adam Drinka, z 8. A Kristína Krňová. Všetkým zúčastneným ďakujeme a postupujúcim žiakom prajeme veľa úspechov v okresnom kole.

***************************************************************************

V dňoch 30.11.2017 a 11.12.2017 sa uskutočnila na našej škole Zimná latka 2017 - dvojkolová súťaž v skoku do výšky pre žiakov 5.-9.ročníka, už tradične v spolupráci s Miestnym športovým klubom.
Svoje sily si v skoku do výšky zmerali žiaci a žiačky 5.-9.ročníka, osobitne chlapci a dievčatá.

Víťazi boli ocenení čokoládovým Mikulášom a diplomom.

***************************************************************************

Dňa 6.12.2017 sa v ŠH uskutočnili MO vo futsale. Našu školu reprezentovali: Patri Černý zo 7.A, Peter Vozárik zo 7.B, Dominik Romer z 8.A, Lukáš Cintula z 8.A, David Cintula z 9.A a Lukáš Cintula z 9.A. Ďakujeme.

***************************************************************************

Dňa 6.decembra 2017 sa uskutočnil na našej škole Mikulášsky beh pre žiakov I.stupňa, už tradične v spolupráci s Miestnym športovým klubom. Svoje sily si zmerali osobitne dievčatá a chlapci. Víťazi boli ocenení čokoládovým Mikulášom a diplomom.

***************************************************************************

Základná škola Borský Mikuláš bola ocenená "STRIEBORNÝM DIPLOMOM" za aktívnu účasť v 5.ročníku súťaže "Hovorme o jedle", ktorý udelila Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a Centrum rozvoja znalostí o potravinách n.o.

***************************************************************************

Výtvarná súťaž "Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany", vyhlásená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky v spolupráci s Odborom krízového riadenia Okresného úradu Senica, už pozná víťazov okresného kola -

1. miesto v II. kategórii získala: Natália Špániková z 2.B

Natália bola na slávnostnom vyhodnotení 1.12.2017 v rámci ,,Národného dňa 112" v Senici ocenená diplomom a vecnými cenami. Jej výtvarná práca postupuje do národného kola, ktoré prebehne v mesiaci marec 2018.

Víťazke blahoželáme a držíme palce v celoslovenskej súťaži!

***************************************************************************

Krása a pestrosť jesene bola inšpiráciou pre žiakov našej školy, ktorí svojimi prácami prispeli do výtvarnej súťaže FARBY JESENE, vyhlásenej CVČ Beťárik Šaštín-Stráže.

Do súťaže sa zapojili žiaci I. a II. stupňa:

Lukáš Kočík z 1.B, Vivien Lovíšková z 1.B, Margita Štefková z 1.B, Eduard Biksadský z 2.A, Nikol Bilková zo ŠKD I z 3.A., Agáta Cintulová zo ŠKD I z 3.B., Kristína Vítteková zo ŠKD II z 2.B., Tobias Longauer zo 4.A, Ema Hasáková zo 4.B, Samuel Jakub Rossák zo 4. B, Aneta Vachová z 5.A, Laura Štefková z 5.A, Laura Butašová z 5.B, Viktória Vajdová z 5.B, Vladimír Tršťanský zo 6.A, Alžbeta Cvečková zo 7.A, Anežka Mizerová zo 7.B

V tohtoročnej výtvarnej súťaži FARBY JESENE

boli ocenené práce dvoch žiačok:

1. miesto v II. kategórii získala: Kristína Vítteková zo ŠKD II z 2.B.

3. miesto v III. kategórii získala: Aneta Vachová z 5.A

Víťazkám blahoželáme ku krásnemu umiestneniu a všetkým výtvarníkom

ďakujeme za reprezentáciu!

***************************************************************************

Okresný úrad Senica, Odbor krízového riadenia, každoročne vyhlasujevýtvarnú súťaž OCHRANÁRIK čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany.Tohtoročná zaujímavá téma: ,,Akú záchranársku techniku som videl zasahovať a čím by som pomohol ja", oslovila i výtvarníkov I. a II. stupňa našej školy:

2.A: Natália Bartalová, Jakub Cák, Viktória Harasníková, Daniel Kocák, Nikola Marková, Jana Tománková

2.B: Natália Špániková, Sofia Vajdová, Lucia Wallnerová

4.B: Viktória Cvečková, Ján Jezbera, Samuel Masár, Karin Ružová, Sára Zavilinská

5.A: Cristino De Sousa Viveiros, René Wallner

Všetkým žiakov ďakujeme za krásne práce a reprezentáciu v okresnom kole!

***************************************************************************

Dňa 24.novembra 2017 sa žiak Samuel Hasák z 9.A zúčastnil v Lučenci celoslovenského kola v prednese pôvodnej slovenskej prózy Timravina studnička. Za svoju účasť v celoslovenskom kole získal Pamätný list. Samkovi ďakujeme za reprezentáciu našej školy v celoslovenskom kole a želáme i naďalej veľa úspechov nielen pri recitovaní.

***************************************************************************

Súčasťou projektu HOVORME O JEDLE bola i výtvarná súťaž CHUTNÉ MAĽOVANIE, do ktorej sa v mesiaci október zapojili viacerí žiaci našej školy. Organizátori súťaže - Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a Centrum rozvoja znalostí o potravinách n.o. - vyhlásili päť tém v dvoch kategóriách pre I. a II. stupeň ZŠ.

Zo školského kola do celoslovenskej súťaže postúpili práce žiačok: Natália Špániková z 2.B, Laura Drinková zo 4.A, Karin Ružová zo 4.B, Viktória Vajdová z 5.B, Eliška Cintulová zo 6.A, Kristína Krejčiová zo 7.A, Natália Cáková zo 7.B.

Z celkového počtu 1537 výtvarných prác zo 406 zúčastnených základných škôl v téme:

,,Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov" v I. kategórii zvíťazila

Karin Ružová zo 4.B

Slávnostné vyhodnotenie V. ročníka týždňa HOVORME O JEDLE, literárnej a výtvarnej súťaže sa uskutočnilo 22. novembra 2017 v priestoroch hotela Radisson Blue Carlton Bratislava, za účasti p. Gabriely Matečnej, ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.

Karin Ružová bola za svoju prácu odmenená diplomom, vecnými cenami a poukážkou v hodnote 20,- € na nákup kníh. Súčasťou slávnostného vyhodnotenia bola i prezentácia ocenených škôl v projekte Hovorme o jedle, čítanie literárnych prác, vernisáž výtvarných prác a slávnostný obed. Najväčším prekvapením pre všetkých víťazov a hostí však bola prehliadka mesta so sprievodcom na vyhliadkovom vláčiku Blaváčiku po Bratislave a návšteva hradu. Pre Karin to bol výnimočný deň plný nezabudnuteľných zážitkov.

Víťazke blahoželáme a všetkým zúčastneným žiačkam ďakujeme za reprezentáciu!

Naša škola bola celkovo veľmi úspešná, v V. ročníku súťažno-vzdelávacej aktivity HOVORME O JEDLE sa umiestnila v striebornom pásme hodnotenia.

***************************************************************************

Dňa 16.11.2017 sa žiaci Patrik Buraj zo 4.A a Cristino De Sousa Viveiros z 5.A zúčastnili Okresného kola v šachu pod vedením pána Rastislava Nemečkaya zo šachového krúžku. Ďakujeme žiakom za reprezentáciu školy.

***************************************************************************

V mesiaci október sa žiaci našej školy zapojili do súťaže ODPADÁČIK alebo FANTÁZIA Z ODPADU, vyhlásenej Záhorským osvetovým strediskom v Senici.

Cieľom súťaže bolo podnietiť tvorivé myslenie a priviesť k zamysleniu sa, koľko predmetov, ktoré zahadzujeme do smetia sa dá ešte použiť.
Do súťaže svojimi prácami prispeli žiaci: Kamila Kovaničová zo 4.A, Klaudia Michálková zo 4.B, Timotej Šimunič z 5.A, René Wallner z 5.A, Klaudia Bartalová z 5.B, Martina Butašová z 5.B, Eliška Cintulová zo 6.A, Denis Cvečka zo 6.A, Gabriela Černáková zo 6. A, Tamara Macková zo 6.A, Patrik Černý zo 7.A, Adam Drinka zo 7.B. Práca žiaka Adama Drinku zo 7.B bola ocenená diplomom. Blahoželáme!

***************************************************************************

Dňa 26.10.2017 sa v Senici uskutočnila regionálna súťaž v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy TIMRAVINA STUDNIČKA. Náš recitátor Samuel Hasák z 9.A bol opäť úspešný. V konkurencii recitátorov z celého regiónu obsadil 2.miesto s postupom do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční 24.11.2017 v Lučenci. Blahoželáme a držíme palce k úspešnému vystúpeniu na celoslovenskom kole.

***************************************************************************

V piatok 20.10.2017 sa na našej škole uskutočnil Beh o pohár starostu obce Borský Mikuláš.
Okrem našej školy sa na pretekoch zúčastnili aj žiaci zo susedných škôl.
Žiaci zo ZŠ Šaštín-Stráže, ZŠ s MŠ Studienka,ZŠ s MŠ Lakšárska Nová Ves, ZŠ s MŠ Štefanov a družobná škola Napajedla.

V rámci udržateľnosti projektu "Pohyb nás spája a vzájomne rozvíja" sa tejto športovej akcie zúčastnila aj ZŠ Napajedla. Práve ich žiaci si za svoje bežecké výkony odniesli veľký pohár starostu obce Borský Mikuláš.

***************************************************************************

Prišlo nám poďakovanie za aktívnu účasť Európskeho týždňa športu:

Vážení športoví priatelia,

Dovoľujeme si Vám touto cestou poďakovať za Vašu aktívnu účasť a podporu iniciatívy Európskeho týždňa športu 2017.

V tomto roku bolo na Slovensku registrovaných 598 podujatí vo viac než 360 mestách/obciach a zašportovalo si 155 000 detí a dospelých. Na podporu ETŠ prebiehali športové aktivity už od 1.9.do15.10.2017. V danom období sa na 890 akciách zúčastnil rekordný počet účastníkov, vyše 279 000.

Veríme, že túto iniciatívu podporíte aj v ďalších rokoch, a čo je ešte dôležitejšie, že zostanete aktívni a verní pohybu a zdravému životnému štýlu po celý svoj život. #BeActive!

***************************************************************************

Naša škola bola ocenená diplomom za činorodý prístup a tvorbu žiakov v 9.ročníku celoslovenskej výtvarnej súťaže s medzinárodnou účasťou pod názvom Slovensko krajina v srdci Európy pod záštitou podpredsedu vlády SR Petra Pellegriniho. Ocenené boli výtvarné práce žiačok z ŠKD: Kristína Vitteková z 2.B, Natália Špániková z 2.B a Michaela Orgoňová z 3.A. Blahoželáme!

Práce žiačok:

***************************************************************************

Dňa 27.septembra 2017 sa v Šaštíne-Strážach konali Školské majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu žiakov základných škôl. Našu školu reprezentovali nasledovní žiaci: Mária Gazárková zo 6.A, Daniel Rousek zo 6.A, Kristína Krejčiová zo 7.A, Jozef Havír zo 7.A, Svetlana Šedivá zo 7.B, Jakub Tománek zo 7.B, Dominik Romer z 8.A, David Cintula z 9.A a Jaroslav Pavlík z 9.B. Družstvo žiačok obsadilo spomedzi 15-tich škôl krásne 4.miesto. Blahoželáme!

***************************************************************************

Naša škola už pozná víťaza 8.ročníka celoslovenského kola literárnej súťaže "Klasici v komixe", do ktorej sme sa zapojili minulý školský rok. V prvej kategórii získala 1.miesto Laura Štefková, žiačka 5.A triedy, ktorá veľmi peknou formou v komixovej forme spracovala dielo Jozefa Miloslava Hurbana - Svadba kráľa Svätopluka. K tomuto úspechu jej blahoželáme.

*********************************************************************