Vyhodnotenie projektu

Základná škola v Borskom Mikuláši ako jediná škola v obci a jej areál tvorí prostredie pre všetky školopovinné deti. Napriek tomu nedisponovala areálom, ktorý by mohol slúžiť na rôzne účely a deťom rôznej vekovej kategórie. Tvorili ho necelistvé a nerovné zatrávnené plochy s neošetrovanými starými stromami.

Preto sa základná škola v spolupráci s ďalšími organizáciami v obci a dobrovoľníkmi podujala obnoviť a zrevitalizovať okolie školy, dobudovať relaxačné a oddychové kútiky, vybudovať náučné chodníky, zvýšiť povedomie žiakov v oblasti záhradkárstva a rozšíriť ich praktické skúsenosti využiteľné v bežnom živote.

Financie na túto úpravu získala škola od organizácií pracujúcich pri Základnej škole Borský Mikuláš - od Rodičovského združenia a OZ Krok do budúcnosti a z projektov, ktoré škola vypracovala.

Jedným z nich bol projekt Nadácie EPH, ktorý poskytol finančný príspevok vo výške 1000,-€. Na realizácii projektu sa podieľala aj zamestnankyňa Nafta a.s., Ing. Renáta Filípková.

Realizácia prebiehala od 24.5.2018 do 31.10.2018. Hlavnými aktivitami bola úprava terénu v areáli základnej školy, osadenie lanovej pyramídy a preklápacej hojdačky a následné založenie novej trávnatej plochy slúžiacej žiakom vo vyučovacom procese, ale i na relaxáciu detí v ŠKD a mamičkám s deťmi na trávenie voľného času. Vysadila sa zeleň - brečtan k plotu, plazivé tuje na kaskádu k plotu, kry a byliny v záhone pod oknami ŠKD. Tomuto všetkému predchádzalo zavedenie prívodu vody z artézskej studne slúžiacej na zavlažovanie trávnatej plochy a vysadených rastlín. Vytvoril sa tým celistvý priestor - detské ihrisko, ktoré bude postupne dopĺňané zeleňou, altánkom na relaxačné posedenie a inými voľnočasovými atrakciami.

Všetky tieto praktické aktivity boli zrealizované vzájomnou pomocou učiteľov, rodičov, seniorov a ostatných dobrovoľníkov. Aj žiaci našej školy sa prakticky zúčastnili na úprave terénu a výsadbe zelene v rámci vyučovacích hodín Technika.

Vďaka pracovitým a ochotným spolutvorcom a finančným príspevkom sa podarilo zrealizovať daný projekt, s ktorým sme veľmi spokojní. Má mnohostranné využitie pre širokú verejnosť a zároveň aj utužila spoluprácu a výmenu skúseností viacerých generácií.