Zamestnanci školy

Pedagogickí zamestnanci

riaditeľka školy: Mgr. Martina Hasáková

zástupkyňa riad. školy: Mgr. Zlata Drinková


výchovný poradca: Mgr. Alena Naštická   

kariérový poradca: Mgr. Alena Naštická

koordinátor prevencie: Mgr. Eliška Sofková

koordinátor informatizácie: Mgr. Rudolf Hrebačka

koordinátor webovej stránky: Mgr. Vlasta Vajdová

koordinátor environmentálnej výchovy: Mgr. Daniela Tomašovičová

koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu: Mgr. Viera Širočková

koordinátor pre športové aktivity: Mgr. Vlasta Vajdová

koordinátor pre Testovanie T5 a T9: Mgr. Jana Wallnerová

koordinátor výtvarných aktivít školy: Mgr. Andrea Drinková

učiteľ špecialista pre výchovu a vzdelávanie žiakov so ŠVVP a zo SZP:  Ing.Mgr. Magdaléna Havlíčková

vedúca MZ pre 1. - 4. roč.: Mgr. Agneša Petríková

vedúca PK prírodovedných predmetov: Mgr. Viera Šajdíková

vedúca PK spoločenských predmetov: Mgr. Simona Šedivá

vedúca PK výchovných predmetov: Mgr. Melánia Zábojníková

vedúca PK cudzích jazykov: Mgr. Daniela Tomašovičová

duchovný: ThDr. Teodor Kamody

Pedagógovia: 

Mgr. Mária Cintulová

Mgr. Eduard Černo

Mgr. Zlata Drinková

Mgr. Martina Hasáková

Ing.Mgr. Magdaléna Havlíčková

PhDr. Jana Hudecová

Mgr. Rudolf Hrebačka

Mgr. Emília Chodúrová

Mgr. Milada Macková

Mgr. Alena Naštická

Mgr. Agneša Petríková

Mgr. Ľudmila Rothackerová - materská dovolenka

Mgr. Eliška Sofková

Mgr. Viera Šajdíková

Mgr. Simona Šedivá

Mgr. Viera Širočková

Mgr. Daniela Tomašovičová

Mgr. Vlasta Vajdová

Mgr. Jana Wallnerová

Mgr. Melánia Zábojníková

pedagogický asistent: Alena Vaňková

vychovávateľky ŠKD: Alena Májková - I. oddelenie Slniečko           

                                    Mgr. Andrea Drinková - II. oddelenie Bocianik

                                    Bc.Kristína Lipárová - III.oddelenie


Nepedagogickí zamestnanci

Ekonomický úsek: 

ekonómka: Iveta Jankovičová
personalistka: Bc. Gabriela Cintulová

Školská jedáleň: 

vedúca ŠJ: Bc. Gabriela Cintulová

hlavná kuchárka: Zuzana Černová

kuchárka: Gabriela Kubincová

pracovníčky v prevádzke: 

Viera Čechová

Mária Búzková

Eva Pavlíková

Stanislava Burjancová

Viera Pobjecká

Ľubica Gašpárková

Upratovačky: 

Alžbeta Cintulová

Božena Wallnerová

Mária Hasáková