Zamestnanci školy

Pedagogickí zamestnanci


riaditeľ školy: Ing. Miroslav Mihál

zástupkyňa riad. školy: Mgr. Simona Šedivá


výchovný poradca: Mgr. Alena Naštická   

kariérový poradca: Mgr. Alena Naštická

koordinátor prevencie: Mgr. Eliška Sofková

koordinátor informatizácie: Mgr. Rudolf Hrebačka

koordinátor webovej stránky: Mgr. Vlasta Vajdová

koordinátor environmentálnej výchovy: Mgr. Daniela Tomašovičová

koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu: Mgr. Viera Širočková

koordinátor pre športové aktivity: Mgr. Vlasta Vajdová

koordinátor pre Testovanie T5 a T9: Mgr. Jana Wallnerová

koordinátor výtvarných aktivít školy: Mgr. Andrea Drinková

učiteľ špecialista pre výchovu a vzdelávanie žiakov so ŠVVP a zo SZP:  Ing.Mgr. Magdaléna Havlíčková

vedúca MZ pre 1. - 4. roč.: Mgr. Agneša Petríková

vedúca PK prírodovedných predmetov: Mgr. Jana Wallnerová

vedúca PK spoločenských predmetov: PhDr. Jana Bilovská

vedúca PK výchovných predmetov: Mgr. Vlasta Vajdová

duchovný: Ing. Vladimír Mikulec

Pedagógovia: 

PhDr. Jana Bilovská 

Mgr. Mária Cintulová

Mgr. Eduard Černo

Ing.Mgr. Magdaléna Havlíčková

Mgr. Rudolf Hrebačka

PaedDr. Emília Chodúrová

Bc. Kristína Lipárová

Mgr. Milada Macková

Ing. Miroslav Mihál

Mgr. Alena Naštická

Mgr. Agneša Petríková

Mgr. Dominika Procházková 

Mgr. Ľudmila Rothackerová - materská dovolenka

Mgr. Eliška Sofková

Mgr. Viera Šajdíková

Mgr. Simona Šedivá

Mgr. Viera Širočková

Mgr. Daniela Tomašovičová

Mgr. Margita Trubirohová

Mgr. Vlasta Vajdová

Mgr. Jana Wallnerová

Mgr. Patrícia Žáčiková

pedagogický asistent: Ing. Mgr. Magdaléna Havlíčková

vychovávateľky ŠKD: Alena Májková            

                                    Mgr. Andrea Drinková 

                                    Alena Vaňková  

                                    Júlia Horinková


Nepedagogickí zamestnanci

Ekonomický úsek: 

ekonómka: Iveta Jankovičová 

personalistka, hospodárka: Mgr. Jozefína Šedivá          


Školská jedáleň: 

vedúca ŠJ: Bc. Gabriela Cintulová

hlavná kuchárka: Zuzana Černová

kuchárka: Gabriela Kubincová

pracovníčky v prevádzke: 

Stanislava Burjancová

Viera Čechová

Jana Sofková

Mária Búzková

Viera Pobjecká

Ľubica Gašpárková

Upratovačky: 

Alžbeta Cintulová

Božena Wallnerová

Mária Hasáková     

Školník: Ján Čech