Výchovná komisiaPodľa potreby a závažnosti výchovného problému zasadá výchovná komisia.

Členmi komisie sú: vedenie školy, výchovný poradca, triedny učiteľ, zákonný zástupca žiaka, samotný žiak.

Cieľom je riešiť a eliminovať výchovný problém.

Zo zasadnutia komisie zhotoví výchovný poradca zápisnicu. V prípade, že by rodič nespolupracoval so školou pri riešení problému, podáva škola oznámenie na obecný úrad.