Žiacka školská rada

Žiacka školská rada

Dňa 5.októbra 2017 prebehli na našej škole voľby do Žiackej školskej rady, za tajného hlasovania a nadpolovičnej väčšiny žiakov tried 5. až 9.ročníka. 

Výsledky hlasovania, zvolení zástupcovia tried: 

V. A - Ema Hasáková

VI.A - Cristino de Sousa Viveiros

VI. B - Viktória Vajdová

VII. A - Tamara Gašparová

VII.B - Eliška Cintulová

VIII. A - Tomáš Bareš

VIII. B - Natália Cáková

IX. A - Laura Cintulová

Vedením Žiackej školskej rady je poverená výchovná poradkyňa, Mgr.Alena Naštická.