Žiacka školská rada

Žiacka školská rada

V školskom roku 2020/2021 prebehli na triednických hodinách voľby do Žiackej školskej rady, za tajného hlasovania a nadpolovičnej väčšiny žiakov tried 5. až 9.ročníka. 

Výsledky hlasovania, zvolení zástupcovia tried: 

Zástupcovia do ŽŠR za jednotlivé ročníky 2. stupňa:

5.A Jana Tománková, zastupuje Laura Gašparová

5.B Adam Cieslar, zastupuje Natália Špániková

6.A Ella Kolláriková, zastupuje Filip Fila

7.A Dominik Šebesta, zastupuje Timea Korímová

8.A Aneta Vachová, zastupuje Tamara Lasicová

8.B Branislav Pašmík, zastupuje Jakub Nesnadný

9.A Tamara Gašparová, zastupuje Eliška Cintulová


Vedením Žiackej školskej rady je poverená výchovná poradkyňa, Mgr.Alena Naštická.