Žiacka školská rada

Žiacka školská rada

V školskom roku 2019/2020 prebehli na triednických hodinách voľby do Žiackej školskej rady, za tajného hlasovania a nadpolovičnej väčšiny žiakov tried 5. až 9.ročníka. 

Výsledky hlasovania, zvolení zástupcovia tried: 

5.A Ján Pašmík, zast. Karolína Černá

6.A Dominik Šebesta, zast. Ema Hasáková

7.A Aneta Vachová, zast. Lucia Hasáková

7.B Viktória Vajdová, zast. Jakub Nesnadný

8.A Tamara Gašparová, zast. Natália Malíková

9.A Tomáš Bareš, zast. Adriana Dúbravcová

Predseda ŽSR: Tomáš Bareš

Podpredseda ŽSR: Aneta Vachová

Vedením Žiackej školskej rady je poverená výchovná poradkyňa, Mgr.Alena Naštická.