Súčasnosť

Naša základná škola má tri PC učebne s dataprojektormi. Máme dve samostatné triedy s interaktívnymi tabuľami. Škola má zriadenú tabletovú učebňu s interaktívnou tabuľou a učebňu na využívanie ozvučovacej techniky. Tieto odborné učebne umožňujú plne realizovať učebné osnovy a zvolené učebné varianty. Ďalej má škola školské dielne, telocvičňu, školskú knižnicu.
Škola má zabezpečený bezbariérový prístup, úpravy hygienických zariadení pre potreby žiakov s telesným postihnutím. V triedach máme keramické tabule.
V areáli školy vysádzame okrasné dreviny, vybudovali sme triedu v prírode, ktorá slúži v letných mesiacoch na vyučovanie.
Na nástenných tabuliach sú propagované významné výročia a tradície ako aj výsledky z jednotlivých súťaži, čím upevňujeme mravné hodnoty, národné povedomie a motivujeme žiakov k súťaživosti.
Aj vyučujúci cudzích jazykov pravidelne využívajú priestory školskej chodby na zverejňovanie rôznych zaujímavých informačných materiálov o významných ľuďoch, sviatkoch, udalostiach a celkovom kultúrnom dianí v krajinách, ktorých jazyk sa učia.
Počas vyučovania, na hodinách etickej výchovy, čítania, vlastivedy, na triednických hodinách, v čase prestávok venujeme intenzívnu pozornosť problematike diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Učíme žiakov žiť s druhými ľuďmi, komunikovať navzájom, tvoriť progresívne medziľudské vzťahy, riešiť problémy, formujeme triedne spoločenstvá.
Materiálno-technické zabezpečenie školského roka 2014/2015:
Kapacita priestorov: počet tried je postačujúca, chýbajú odborné učebne
Počet tried: 16
Odborné učebne: 3 počítačové
1 interaktívna
1 tabletová
1 s ozvučením
1 telocvičňa
Možnosť, resp. podmienky vybudovania odborných učební- z kapacitných dôvodov nie je priestor na vybudovanie samostatných odborných učební. V budúcnosti sa zameriame na postupné dobudovanie a tematické zameranie niektorých tried.
Na vyučovanie TEV a TSV slúži telocvičňa, asfaltové ihrisko, trávnaté ihrisko, volejbalové ihrisko, doskočisko.
Vybavenie IKT- škola má dostatok počítačov, dataprojektorov a výukových programov. Každý učiteľ má vlastný notebook.
V areáli školy je k dispozícii trieda v prírode, ktorá slúži na vyučovanie prírodovedných i humanitných predmetov v teplom počasí. Zrenovovali sme školskú kuchynku, v ktorej sme doplnili inventár.
Posúdenie celkového stavu školy pre budúci školský rok: škola je organizačne aj materiálne pripravená na tento školský rok, natreli sme sokle v triedach na 2. stupni, vybudovali sme tabletovú učebňu, strecha ŠJ prešla úplnou rekonštrukciou.
Je potrebné riešiť spoločne so zriaďovateľom problém fasády školy, ktorá je vo veľmi zlom až havarijnom stave.
Najvýraznejšie zmeny v budúcom školskom roku v porovnaní s končiacim sa školským rokom:
 podporovať žiacke konferencie a iné programy na podporu prezentačných
schopností žiakov,
 využívať priestory školy počas prázdnin na letné tábory a športovú činnosť,
 využívať digitálny obsah - naučte viac, Planéta vedomostí, Digipédia,
Zborovňa, Datakabinet...,
 zaškoliť nových pedagógov na používanie interaktívnych tabúľ.