Pravidlá ŠKD

Pravidlá bezpečného ŠKD

1. Po príchode do ŠKD si odkladám osobné veci a aktovku na určené miesto.

2. Na obed a z obeda odchádzam v sprievode p. vychovávateľky alebo p. učiteľky.

3. Pred obedom si umyjem ruky.

4. Dbám na svoju bezpečnosť a bezpečnosť ostatných.

5. Dodržujem zásady slušného správania sa.

6. Ak sa necítim dobre, alebo sa zraním, okamžite to hlásim p. vychovávateľke.

7. Nikdy svojvoľne neopúšťam triedu ŠKD, v prípade odchodu, oznámim dôvod p. vychovávateľke.

8. K vybaveniu a zariadeniu ŠKD sa správam šetrne.

9.S nožnicami a ostrými predmetmi pracujem maximálne opatrne, pod dohľadom p. vychovávateľky.

10. Nesmiem manipulovať s elektrickými zariadeniami a s oknami.

11. Pri pobyte mimo budovy sa riadim pokynmi p. vychovávateľky.

12. V triede ŠKD a v priestoroch budovy školy nebehám, správam sa bezpečne.

13. Pri odchode zo ŠKD odložím vypožičané pomôcky a hračky a iné potreby na určené miesto.