3.oddelenie Motýlik

3.oddelenie Motýlik


Tretie oddelenie Motýlik sa nachádza v budove dielní.

Výchovno-vzdelávaciu činnosť vykonáva vychovávateľka Alena Vaňková.

Oddelenie navštevuje 26 detí 1. a 2. ročníka. 


Neprítomnosť dieťaťa v ŠKD

Neprítomnosť dieťaťa je potrebné vopred písomne oznámiť vychovávateľke.