Poradné a samosprávne orgány školy


Pedagogická rada


Je iniciatívny, výchovný a kontrolný orgán riaditeľa školy, je poradný orgán, jej členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci, schádza sa podľa plánu /1x za štvrťrok/. Vyjadruje sa ku všetkým úlohám školy a rozhodnutiam riaditeľa školy, k ŠVP, k organizácii, plánu práce, klasifikácii a hodnoteniu žiakov, komisionálnym a opravným skúškam, pochvalám a pokarhaniam, k zníženiu známky, k vnútornému poriadku školy, k zásadným otázkam výchovy a vzdelávania, k variantu učebného plánu, spôsobu hodnotenia, preradeniu žiaka, hodnoteniu výchovno-vzdelávacích výsledkov. Prerokúva návrhy predkladané riaditeľom školy a radou školy. Schvaľuje organizačný, pracovný a vnútorný poriadok školy ako i ďalšie poriadky a nariadenia školy. Z rokovania pedagogickej rady sa vyhotovuje zápisnica (kto ju viedol, prítomní, obsah, prijaté uznesenie a výsledok hlasovaní). Potrebné materiály sa archivujú a zabezpečuje ich riaditeľ školy. Pedagogická rada je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.

Gremiálna rada


Je zložená z vedúcich zamestnancov školy, zasadá podľa potreby, zvoláva ju riaditeľ školy. Rozhoduje o všetkých základných otázkach súvisiacich s činnosťou školy, zavedení a rušení nariadení, pokiaľ jej rozhodnutia nie sú podmienené pedagogickou radou a radou školy. Prerokúva otázky súvisiace s činnosťou školy, kontroluje plnenie plánu práce školy a koncepcie jej rozvoja, navrhuje a koordinuje jednotlivé činnosti práce školy. Organizuje prípravu podkladov na rokovanie pedagogickej rady, pracovnej porady.


Členovia gremiálnej rady


Ing. Miroslav Mihál, riaditeľ školy

Mgr. Simona Šedivá, zástupkyňa riaditeľa školy

Mgr. Agneša Petríková, vedúca MZ 1. - 4. ročník

PhDr. Jana Bilovská, vedúca PK spoločensko-vedných predmetov

Mgr. Jana Wallnerová, vedúca PK prírodovedných predmetov

Mgr. Vlasta Vajdová, vedúca PK výchovných predmetov


Metodické združenie


Je metodický a poradný orgán riaditeľa, ktorý sa zaoberá výchovno - vzdelávacími potrebami. Ciele, úlohy, prostriedky, metódy a formy práce MZ vyplývajú z aktuálnych a perspektívnych potrieb školy i zámerov štátnej školskej politiky. Umožňuje kvalifikovane a pružne pracovať s informáciami, rýchlo poskytovať metodickú pomoc a výmenu pedagogických skúseností.Mgr.Agneša Petríková - vedúca MZ pre 1. - 4. ročník


Predmetové komisie


Sú metodickým orgánom riaditeľa školy a plnia funkciu pomocného výchovno - vzdelávacieho orgánu školy. Hlavné ciele spočívajú v uplatňovaní pedagogicko - organizačných pokynov MŠ SR a usmerňovaní výchovno-vzdelávacích aktivít na príslušný školský rok. Zabezpečujú ich rozpracovanie do konkrétnych úloh.

Mgr. Jana Wallnerová - vedúca PK pre prírodovedné predmety

PhDr. Jana Bilovská - vedúca PK pre spoločenskovedné predmety

Mgr. Vlasta Vajdová - vedúca PK pre výchovné predmety

Metodické združenie a predmetové komisie zasadajú štyrikrát do roka. Ich hlavnou náplňou je kontrola plnenia učebných plánov, osnov a inovácií vo vyučovacom procese, organizovanie vzájomnej hospitačnej činnosti, kontrolovať pedagogickú dokumentáciu, písomností žiakov, kontrolovať dodržiavanie ich predpísaného počtu, navzájom si vymieňať skúsenosti z praxe, zhotovovať spoločné testy v paralelných ročníkoch, analyzovať a vyhodnocovať výchovno-vzdelávacie výsledky a prijímať opatrenia na skvalitnenie vyučovacieho procesu. Kontrolujú realizáciu Školského programu prevencie sociálno-patologických javov na škole.


Rada rodičov


Je združenie rodičov, ktorými sú zástupcovia jednotlivých tried školy. Je poradným orgánom riaditeľa školy a najvyšším orgánom dobrovoľného združenia rodičov, ktorý sa riadi svojimi stanovami.
Rada rodičov:
- zhromažďuje názory, pripomienky a požiadavky rodičov, týkajúce sa výchovy a vzdelávania a
predkladá ich riaditeľovi,
- rozhoduje o prerozdelení prostriedkov z fondu Rodičovského združenia v záujme podporiť výchovu, výučbu a aktivity žiakov,
- stretáva sa v deň triednych rodičovských aktívov za účelom čo najrýchlejšieho riešenia otázok a problémov nadnesených na triednych rodičovských stretnutiach,
- volí výbor Rady rodičov RZ , ktorý je výkonným orgánom Rady rodičov, ktorý sa stretáva podľa požiadaviek.


Členovia Rady rodičov
Mgr. Soňa Biksadská - predsedkyňa RR


Rada školy


Je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy miestnej samosprávy a záujmy rodičov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy.Rada školy sa vyjadruje ku koncepčným zámerom školy, a to najmä:
- k počtu prijímaných žiakov,
- k návrhu na úpravu učebných plánov a skladbe vyučovacích voliteľných a nepovinných predmetov,
- ku správe o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach,
- k návrhu rozpočtu,
- ku koncepčnému zámeru rozvoja školy a k jeho každoročnému vyhodnoteniu,
- k správe o výsledkoch hospodárenia školy. 

 
Členovia Rady školy 2020/2021

predsedkyňa: Mgr. Milada Macková

podpredsedkyňa, zapisovateľka: PhDr. Jana Bilovská

1. Mgr. Milada Macková, zástupca pedagogických zamestnancov,

2. PhDr. Jana Bilovská, zástupca pedagogických zamestnancov,

3. Zuzana Černová, zástupca nepedagogických zamestnancov,

4. JUDr. Kristína Burianová, zástupca rodičov,

5. Ing. Roman Gazárek, zástupca rodičov,

6. Mgr. Lucia Kolláriková, zástupca rodičov,

7. Mgr. Mária Šajdíková, zástupca rodičov,

8. Ján Dobiaš, delegovaný zástupca zriaďovateľa,

9. Ján Záhončík, delegovaný zástupca zriaďovateľa,

10. Ján Drinka, delegovaný zástupca zriaďovateľa,

11. Tibor Ruchovanský, delegovaný zástupca zriaďovateľa.


Spolupráca školy a rodiny


- škola sústavne informuje rodičov o správaní a prospechu žiaka, jedným z prostriedkov je žiacka knižka, do nej sa vpisujú iba dôležité oznamy,
- učiteľ oznamuje rodičom nielen nepriaznivé správy o ich deťoch, ale aj kladné hodnotenia a pochvaly,
- pred zápisom do žiackej knižky učiteľ vždy zváži, či v danom prípade nie je vhodnejší spôsob styku s rodičmi - napr. rozhovor po triednej schôdzke, list rodičom, pozvanie rodičov do školy,
- ak majú rodičia pochybnosti o správnosti klasifikácie , môžu do troch dní odo dňa, odkedy sa dozvedeli výslednú známku, požiadať riaditeľa školy, aby bol žiak preskúšaný pred komisiou.


Školská komisia pri OcÚ


Vedenie školy bude spolupracovať so Školskou komisiou pri OcÚ Borský Mikuláš za účelom zosúladenia požiadaviek zriaďovateľa, rodičovskej verejnosti a spoločenských organizácií na výchovu a vzdelávanie našich žiakov.

Predseda školskej komisie je Bc. Gabriela Cintulová.


Bezpečnostný technik BOZP


Školenie BOZP a PO sa podľa plánu uskutočnilo v septembri 2014, ktoré spolu so zápisom do bezpečnostných zápisníkov urobil zmluvný partner Mgr. Fančovič.
Na úseku CO sú všetci zamestnanci povinní riadiť sa plnením hlavných úloh vypracovaného plánu CO.