2.oddelenie Bocianik

2.oddelenie Bocianik

Druhé oddelenie Bocianik sa nachádza v 1.pavilóne v 2.B triede. 

Výchovno-vzdelávaciu činnosť vykonáva vychovávateľka Mgr. Andrea Drinková. 

Oddelenie navštevuje 28 detí 3.ročníka.


Neprítomnosť dieťaťa v ŠKD

Neprítomnosť dieťaťa je potrebné vopred písomne oznámiť vychovávateľke