2.oddelenie Bocianik

2.oddelenie Bocianik

Druhé oddelenie Bocianik sa nachádza v I. pavilóne v 1.B triede.

Výchovno-vzdelávaciu činnosť vykonáva vychovávateľka Mgr. Andrea Drinková.

Oddelenie navštevuje 27 detí 3. a 4. ročníka.


Neprítomnosť dieťaťa v ŠKD

Neprítomnosť dieťaťa je potrebné vopred písomne oznámiť vychovávateľke