2.oddelenie Bocianik

2.oddelenie Bocianik

Druhé oddelenie Bocianik sa nachádza v 1.pavilóne v 1.B triede. 

Výchovno-vzdelávaciu činnosť vykonáva vychovávateľka Bc.Andrea Drinková. 

Oddelenie navštevuje 27 detí 1, 4.. a 5.ročníka.


Neprítomnosť dieťaťa v ŠKD

Neprítomnosť dieťaťa je potrebné vopred písomne oznámiť vychovávateľke