Slávnostné otvorenie zrekonštruovanej telocvične

Telocvičňa základnej školy na Záhoráckej ulici v Borskom Mikuláši slúži žiakom a iným športovým kolektívom v obci nepretržite od 6. decembra 1965. Tok rokov sa však podpísal na technickom stave budovy, ktorá si vyžadovala výraznejšiu rekonštrukciu na to, aby vyhovovala požiadavkám súčasnej doby. Po dlhých 55 rokoch sa obci podarilo získať finančné prostriedky na rekonštrukciu telocvične vďaka projektu "Rekonštrukcia cvičného priestoru vrátane náraďovne, rekonštrukcia elektroinštalácie vrátane osvetlenia cvičného priestoru, rekonštrukcia strechy a rekonštrukcia ústredného kúrenia a vykurovacích telies v Základnej škole Záhorácka 919, 908 77 Borský Mikuláš" podaného v rámci výzvy vyhlásenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Vďaka tomuto projektu sa podarilo pre žiakov a športovcov zrekonštruovať cvičný priestor, šatne, zateplenie strechy, rozvody elektroinštalácie a hlavne, vzduchotechnika s rekuperáciou vzduchu a kúrenie, ktoré je vďaka novému kotlu nezávislé na centrálnom vykurovaní ostatných objektov základnej školy. Nakoľko vo výzve neboli zhrnuté aj iné úpravy budovy, zaujalo pozitívny postoj i obecné zastupiteľstvo a obec z vlastných prostriedkov zrealizovala výmenu okien na celej budove telocvične. Tým prispela nielen k celkovému zatepleniu budovy, ale aj vyhovujúcim hygienickým a zdravotným podmienkam predpísaným zákonom. Po vykonanej rekonštrukcii telocvičňa ZŠ Borský Mikuláš spĺňa najmodernejšie kritéria potrebné pre rozvoj pohybových aktivít a telesnej výchovy nielen pre žiakov školy, ale aj pre ostatných priaznivcov pohybových aktivít, ktorí obohacujú športový život v obci.
Slávnostné otvorenie nových cvičných priestorov sa uskutočnilo v decembri 2019 priamo v zrekonštruovanej telocvični. Pozvanie na túto udalosť prijali okrem poslancov obecného zastupiteľstva, zástupcov športových organizácií v obci, zástupcov okolitých obcí aj generálny tajomník služobného úradu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Ing. Mário Schrenkel a krajský predseda SNS Ing. Jaroslav Barcaj. 

Po slávnostnom akte prestrihnutia pásky sa prítomným prihovoril starosta obce Borský Mikuláš Róbert Macek, riaditeľ základnej školy Ing. Miroslav Mihál a generálny tajomník služobného úradu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Ing. Mário Schrenkel. Radosť z nových moderných priestorov vyjadrili žiaci školy recitačným pásmom, tradície obce predviedli malí šabliari a pohybové zručnosti mažoretky z krúžku základnej školy. Veríme, že deti, učitelia a ostatná verejnosť bude novú telocvičňu využívať a cítiť sa v nej dobre a komfortne v súlade s požiadavkami modernej doby. Poďakovanie za zrealizovanie projektu patrí poslancom OZ a najmä p. Jánovi Záhončíkovi, zamestnancom obecného úradu, vedeniu školy a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k úspešnému zrealizovaniu projektu.


Foto:

zľava Ing. Mário Schrenkel, starosta obce Róbert Macek, zástupca starostu Jan Dobiaš, Ing. Miroslav Mihál, zástupkyňa riaditeľa školy Mgr. Simona Šedivá, stavebný dozor Ing. Pavol Skala, Ing. Jaroslav Barcaj, Ján Záhončík, Ondrej Malík, Ing. Roman Gazárek, Martin Šedivý


Text: Mgr. Oľga Cintulová