Hlavné úlohy ŠKD na školský rok 2020/2021

Hlavné úlohy na šk. rok 2020/2021

- viesť deti k hodnotnému využívaniu voľného času, k získaniu nových vedomostí, zručností a návykov, k rozvoju poznávacích procesov a sebarealizácie prostredníctvom pestrých a zaujímavých činností

- v príprave na vyučovanie viesť deti k samostatnosti

- venovať pozornosť čitateľskej gramotnosti

- upevňovať fyzické a duševné zdravie detí zaraďovaním rôznych telovýchovných a

pohybových aktivít

- viesť deti k citlivému prístupu jeden k druhému, k vzájomnej tolerancii

- dbať na základné komunikačné výrazy a družnú atmosféru v triede

- učiť deti k disciplinovanosti pri hrách a činnostiach

- v pracovnej činnosti zdokonaľovať u detí manuálne zručnosti, precíznosť a vytrvalosť

- rozvíjať u detí vlastnú tvorivosť a zručnosť

- rozvíjať u detí kladný vzťah k prírode a ochrane životného prostredia

- spolupracovať s učiteľmi a rodičmi