Školský klub detí


Školský klub detí

V školskom roku 2020/2021 sú otvorené štyri oddelenia s celkovým počtom 100 detí 1. až 4. ročníka.

Prvé oddelenie Slniečko sa nachádza v budove školskej jedálne. Výchovno-vzdelávaciu činnosť vykonáva vychovávateľka Alena Májková. Oddelenie navštevuje 28 detí 1. - 2.. ročníka.

Prvé oddelenie Slniečko sa nachádza v budove školskej jedálne.

Výchovno-vzdelávaciu činnosť vykonáva vychovávateľka Alena Májková.

Oddelenie navštevuje 25 detí 1. a 2. ročníka.

Druhé oddelenie Bocianik sa nachádza v I. pavilóne v 1.B triede.

Výchovno-vzdelávaciu činnosť vykonáva vychovávateľka Mgr. Andrea Drinková.

Oddelenie navštevuje 27 detí 3. a 4. ročníka.

Tretie oddelenie Motýlik sa nachádza v budove dielní.

Výchovno-vzdelávaciu činnosť vykonáva vychovávateľka Alena Vaňková.

Oddelenie navštevuje 26 detí 1. a 2. ročníka. 

Štvrté oddelenie Hríbik sanachádza v samostatnej učebni v I. pavilóne.

Výchovno-vzdelávaciu činnosť vykonáva vychovávateľka Júlia Horinková.

Oddelenie navštevuje 22 detí 2. a 4. ročníka. 


Obec Borský Mikuláš je zriaďovateľom ŠKD - Školského klubu detí pri Základnej škole Borský Mikuláš.

Hlavnou činnosťou ŠKD je zabezpečiť pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu, zameranú na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie záujmov v čase mimo vyučovania.

Výchovno-vzdelávacia činnosť sa uskutočňuje podľa vypracovaného výchovného programu. Realizuje sa tak, aby sa v priebehu dňa vystriedal odpočinok, relax so vzdelaním.


Je zahrnutá v tematických oblastiach:


• vzdelávacia (rozumová)
• pracovno-technická
• prírodovedno-enviromentálna
• esteticko-výchovná (výtvarná, hudobná, literárna, dramatická)
• telovýchovná, zdravotná a športová
• Na záujmovú a rekreačnú činnosť sa využívajú učebne, telocvičňa, ihriská a iné objekty podľa podmienok školy.

Ciele výchovno - vzdelávacej činnosti

Vzdelávacia oblasť
-rozvíjať efektívne spôsoby učenia sa
-získavať nové poznatky a informácie s rôznych zdrojov
-získavať vzťah k celoživotnému vzdelávaniu

Spoločensko-vedná oblasť:
-rozvíjať základy zručností sebahodnotenia, sebariadenia, sebamotivácie
-prejavovať úctu k starším
-kultivovať kultúrne návyky a vyjadrovanie sa

Pracovno-technická oblasť:
-rozvíjať základy manuálnych technických zručností
-získať zručnosti potrebné pre praktický život
-vedieť spolupracovať so skupinou

Prírodovedno-enviromentálna oblasť:
-pochopiť základné princípy ochrany životného prostredia
-rozvíjať zručnosti pri činnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia

Esteticko-výchovná oblasť:
-rozvíjať talent a špecifické schopnosti
-posilniť úctu ku kultúrnym hodnotám v blízkom okolí
-prejavovať vzťah k estetickej úprave prostredia

Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť:
-rozvíjať športový talent a schopnosti
-pochopiť význam pravidelného pohybu a cvičenia
-poznať základné princípy zdravého životného štýlu

Hlavné úlohy

- cieľavedome rozvíjať jednotlivé tematické oblasti výchovy k osvojovaniu nových vedomostí

- viesť deti k hodnotnému využívaniu voľného času, k získaniu nových vedomostí, zručností návykov, k rozvoju poznávacích procesov a sebarealizácie prostredníctvom pestrých a zaujímavých činností

- v príprave na vyučovanie viesť deti k samostatnosti

- venovať pozornosť čitateľskej gramotnosti

- upevňovať fyzické a duševné zdravie detí zaraďovaním rôznych telovýchovných a

pohybových aktivít

- zamerať výchovu k zodpovednosti za svoje správanie a osobné postoje k okoliu

- viesť deti k citlivému prístupu jeden k druhému, k vzájomnej tolerancii

- dbať na základné komunikačné výrazy a družnú atmosféru v triede

- učiť deti k disciplinovanosti pri hrách a činnostiach

- v pracovnej činnosti zdokonaľovať u detí manuálne zručnosti, precíznosť a vytrvalosť

- rozvíjať u detí vlastnú tvorivosť a zručnosť

- viesť deti k vytváraniu a udržiavaniu estetického prostredia, úprave tried ŠKD

- rozvíjať u detí kladný vzťah k prírode a ochrane životného prostredia

- spolupracovať s učiteľmi a rodičmi


Zaraďovanie žiakov do ŠKD


Žiaci sa zaraďujú do ŠKD spravidla na jeden školský rok na základe prihlášky podanej zákonným zástupcom dieťaťa.


Príspevok na úhradu za pobyt v ŠKD

Príspevok na úhradu za pobyt v ŠKD je vo výške 7 € mesačne na jedno dieťa. Príspevok uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vždy o mesiac vopred do 10-teho v príslušnom mesiaci. Poplatok sa platí nezávisle od počtu dní, ktoré žiak strávi v ŠKD. Na základe rozhodnutia zriaďovateľa, môže riaditeľka školy rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku na úhradu za pobyt v ŠKD, ak zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

Príspevok na úhradu za pobyt v ŠKD: IBAN: SK15 0200 0000 0016 7213 8154

Variabilný symbol: pridelený vychovávateľkou. Do správy pre adresáta treba uviesť meno dieťaťa.

  • Počas školských prázdnin je prevádzka v ŠKD, ak sa prihlási najmenej 15 detí.

  • Príspevok na úhradu za pobyt v ŠKD je 7 € mesačne.

  • Príspevok uhrádza zákonný zástupca žiaka vždy o mesiac vopred do 10-teho v príslušnom mesiaci.

  • Do školského klubu detí sa môžu prednostne prihlásiť žiaci 1. - 4 ročníka ZŠ.

  • Zapísaní žiaci prichádzajú do ŠKD hneď po skončení vyučovania. Sú povinní navštevovať ŠKD pravidelne a neprítomnosť ospravedlniť.

  • Dochádzku žiakov a správanie v ŠKD sleduje a zaznamenáva vychovávateľka a o problémoch informuje rodičov i triednu učiteľku. Spolu robia opatrenia na zlepšenie dochádzky aj disciplíny.

  • Vychovávateľka ŠKD dbá, aby časový a obsahový rozvrh činnosti bol v súlade s vypracovaným výchovným programom.