Didaktické hry a účelové cvičenia 2020

V minulosti branné cvičenie, po novom Ochrana života a zdravia (OŽaZ), sa v pondelok 14.septembra 2020 uskutočnilo aj na našej škole pre žiakov II.stupňa. Žiaci I. stupňa sa zúčastnili didaktických hier v lese.

Jesenné teoretické aj praktické cvičenia, ktoré sú povinnou súčasťou školských akcií každého školského roka, sa najprv konali teoretickou prípravou v triedach a následne ich praktickým realizovaním priamo v lese.

Účelové cvičenie sa konalo na stanovištiach, kde žiaci museli vedomosťami, schopnosťami a zručnosťami absolvovať jednotlivé stanovištia: zdravotnícka príprava - pomoc zranenému, pohyb a pobyt v prírode, hod granátom na cieľ, orientácia v teréne podľa mapy, orientácia v teréne podľa buzoly, vykonávali overovanie topografických značiek, žiaci sa učili určovanie azimutu na terénny bod a jednotlivo zisťovali vlastné stanovište na mape, zasúťažili si preťahovaním lanom či beh na čas s maskami. Deťom sa tieto aktivity veľmi páčili a užili si aj spoločné hry v lese.

Za krásneho počasia žiaci s nadšením a ochotou pristúpili k plneniu úloh, čím naplnili cieľ účelového cvičenia OŽaZ.