Účelové cvičenia II.stupeň

V minulosti branné cvičenie, po novom Ochrana života a zdravia (OŽaZ), sa 13. 9. 2019 uskutočnilo aj na našej škole pre žiakov II.stupňa.  Jesenné teoretické aj praktické cvičenia, ktoré sú povinnou súčasťou školských akcií každého školského roka, sa najprv konali teoretickou prípravou v triedach a následne ich praktickým realizovaním priamo v lese.

Účelové cvičenie sa konalo na 9 stanovištiach, kde žiaci museli vedomosťami, schopnosťami a zručnosťami absolvovať jednotlivé stanovištia: zdravotnícka príprava - pomoc zranenému,  streľba zo vzduchovky na terč, pohyb a pobyt v prírode, hod granátom na cieľ, orientácia v teréne podľa mapy, orientácia v teréne podľa buzoly, vykonávali overovanie topografických značiek,  žiaci sa učili určovanie azimutu na terénny bod a jednotlivo zisťovali vlastné stanovište na mape, hasiči ich oboznámili s viacerými hasiacimi prístrojmi - čo ktorým hasiť, naučili sa viazať uzly z lana, zasúťažili si preťahovaním lanom či beh na čas s maskami, 

Za krásneho počasia žiaci s nadšením a ochotou pristúpili k plneniu úloh, čím naplnili cieľ účelového cvičenia OŽaZ.