Školská jedáleň

Vážení rodičia,

v prípade záujmu o stravovanie v školskom roku 2019/2020, ktoré vyplýva z novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je potrebné, aby zákonný zástupca pre svoje dieťa vypísal a podpísal zápisný lístok. Zápisné lístky ste odovzdali podpísané v mesiaci jún. Dieťa má nárok na stravu za poplatok znížený o sumu 1,20 eur (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa) iba v prípade, ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej škole a odobralo stravu. Na základe uvedeného zákonný zástupca dieťaťa berie na vedomie, že je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na vyučovaní, dieťa zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú výšku príspevku na stravovanie.

Len vyplnený a zákonným zástupcom podpísaný zápisný lístok je platný pre stravovanie v ZŠS pri ZŠ Borský Mikuláš v školskom roku 2019/2020. Na základe vyplneného a podpísaného zápisného lístka, bude žiak záväzne prihlásený na stravovanie v školskej jedálni.

Zákonný zástupca uhrádza jednorazový príspevok na stravovanie vo výške 50,-eur vopred pred nástupom dieťaťa na stravovanie najneskôr do 15.augusta 2019. Tento príspevok bude použitý na doplatky na stravu a v prípade neodhlásenia dieťaťa zo stravy, kedy zákonný zástupca uhrádza plnú výšku nákladov na stravovanie.

Číslo účtu, na ktorý sa uhrádza jednorazový príspevok:

SK 90 0200 0000 0016 3624 5155 (uviesť pridelený variabilný symbol) alebo v hotovosti u vedúcej ŠJ.

Obec Borský Mikuláš je zriaďovateľom zariadenia školského stravovania - Školskej jedálne pri Základnej škole Borský Mikuláš.Školská jedáleň poskytuje stravovanie žiakom MŠ a ZŠ, zamestnancom škôl a školských zariadení za čiastkovú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s finančnými pásmami bez úhrady režijných nákladov na výrobu, výdaj jedál a nápojov.

Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka a zamestnanci sú povinní uhradiť finančný príspevok na účet školskej jedálne, a to mesačne vopred do 15. dňa. 

Odhlásiť a prihlásiť stravníka zo stravy je možné deň vopred do 14.00hod., na tel.čísle: 034/65 95 113, po 14.00h sms správou na tel.číslo: 0948/668 366 (tvar SMS: ZŠ, meno žiaka, trieda, deň-dni odhlásenia), najneskôr v deň odhlásenia do 7.00h.

Obed, ktorý sa nedá odhlásiť z dôvodu choroby alebo nepredvídanej okolnosti, je potrebné prvý deň odobrať do vlastného obedára v čase od 12.00 do 13.45hod. Na ostatné dni je treba stravníka odhlásiť.
Obedy sa pripravujú pre stravníkov prítomných na vyučovaní, neodhlásená alebo neodobratá strava prepadá a náhrada sa neposkytuje.


Od 01.01.2019 je platba finančného príspevku realizovaná cez účet.
Číslo účtu: 1636245155/0200

IBAN: SK 90 0200 0000 0016 3624 5155
VS: určí vedúca ŠJ 

Vyúčtovanie za školský rok bude v mesiaci júl.

Kontakt: tel: 034/65 95 113

Email: skolskajedalen@zsborskymikulas.sk

Vedúca ŠJ: Bc. Gabriela Cintulová

Hlavná kuchárka: Zuzana Černová

Kuchárka: Gabriela Kubincová

Pracovníčky v prevádzke: 

Viera Čechová

Mária Búzková

Eva Pavlíková

Stanislava Burjancová

Viera Pobjecká

Ľubica Gašpárková