Školská jedáleň


Obec Borský Mikuláš je zriaďovateľom zariadenia školského stravovania - Školskej jedálne pri Základnej škole Borský Mikuláš.Školská jedáleň poskytuje stravovanie žiakom MŠ a ZŠ, zamestnancom škôl a školských zariadení za čiastkovú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s finančnými pásmami bez úhrady režijných nákladov na výrobu, výdaj jedál a nápojov.


Finančný príspevok
Obec Borský Mikuláš určuje výšku príspevku na stravovanie v školskej jedálni pri ZŠ na stravníka a jedlo v čase ich pobytu v škole alebo školskom zariadení nasledovne.Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka a zamestnanci sú povinní uhradiť finančný príspevok na účet školskej jedálne, a to mesačne vopred do 15. dňa.
Odhlásiť a prihlásiť stravníka zo stravy je možné deň vopred do 14.00hod., na tel.čísle: 034/65 95 113, po 14.00h sms správou na tel.číslo: 0948/668 366 (tvar SMS: ZŠ, meno žiaka, trieda, deň-dni odhlásenia), najneskôr v deň odhlásenia do 7.00h.

Obed, ktorý sa nedá odhlásiť z dôvodu choroby alebo nepredvídanej okolnosti, je potrebné prvý deň odobrať do vlastného obedára v čase od 12.00 do 13.45hod. Na ostatné dni je treba stravníka odhlásiť.
Obedy sa pripravujú pre stravníkov prítomných na vyučovaní, neodhlásená alebo neodobratá strava prepadá a náhrada sa neposkytuje.


Od 01.01.2009 je platba finančného príspevku realizovaná cez účet.
Číslo účtu: 1636245155/0200

IBAN: SK 90 0200 0000 0016 3624 5155
VS: určí vedúca ŠJPaušálny mesačný poplatok pre :
MŠ bude v sume: 22 €
I. stupeň bude v sume 19 €
II. stupeň bude v sume 20 €

Vyúčtovanie za školský rok bude v mesiaci júl.

Kontakt: tel: 034/65 95 113

Vedúca ŠJ: Bc. Gabriela Cintulová

Hlavná kuchárka: Zuzana Černová

Kuchárka: Gabriela Kubincová

Pracovníčky v prevádzke: 

Viera Čechová

Mária Búzková

Eva Pavlíková

Stanislava Burjancová

Viera Pobjecká

Ľubica Gašpárková