1.oddelenie Slniečko

1.oddelenie Slniečko

Prvé oddelenie Slniečko sa nachádza v budove školskej jedálne.

Výchovno-vzdelávaciu činnosť vykonáva vychovávateľka Alena Májková.

Oddelenie navštevuje 25 detí 1. a 2. ročníka.


Neprítomnosť dieťaťa v ŠKD

Neprítomnosť dieťaťa je potrebné vopred písomne oznámiť vychovávateľke.